Distance Learning for Family Medicine and Primary Care

การจัดการศึกษาและปรึกษาทางไกล
เพื่อสนับสนุนบริการเวชศาสตร์ครอบครัวและบริการสุขภาพปฐมภูมิ
Distance Learning for Family Medicine and Primary Care

Select language ไทย | English

เรียนรู้ออนไลน์

คลินิกทางไกล "การดูแลผู้ป่วยมะเร็งเต้านม"

8 ต.ค. 53 13.30-15.00 น. คลินิกทางไกล เรื่อง การดูแลผู้ป่วยมะเร็งเต้านม โดย รศ.นพ.พุฒิศักดิ์ พุทธวิบูลย์ คณะแพทยศาสตร์ ม.สงขลานครินทร์

Comment #1
ImportantBuisness
Posted @November,02 2016 16.07 ip : 39...208

All severe coaches and sportsmen understand which winning is within the particulars. That's the reason why performance analysis is definitely an important device for outside sports: there may be no greater way to attain exact insight into every single aspect of the game, be it a neighborhood youth complement or the actual big final to have an elite group. sportsoverviews.com If you've got a little child that originate from a sports activities minded family you might like to choose the sports style. There are types and various decorations or even designs that you could choose for the babies space. Many various pieces to select from. There tend to be sheets, bed comforters, crib bed mattress pads, crib dresses and drapes. sportspattern.com Sure, one might argue we're in the middle of an downturn in the economy, that individuals are spending much less on luxurious items, how the tourism business is struggling, but do not kid your self. Marketing sports continues to be a profitable business. It always may be; it always is going to be. sporttactic.com Whenever I'm consulted with a clinic that's new towards the challenges associated with hiring the chiropractic connect, one from the first queries I obtain is how you can structure the actual compensation. There are lots of great ways to setup the spend and reward structures in order that it will optimally motivate your chiropractic connect. In this short article I will make an effort to discuss the best compensation arrangements I've encountered as well as setup through the years. associatestech.com The Southern Coast is full of culture in lots of ways. This vacation heaven, along with it's warm climate, wide gold beaches lapped through the warm waters from the Indian Sea and bordered through rolling, eco-friendly hills, attracts ratings of repeat people to its numerous small panoramic towns, towns and hamlets. commantech.com Tech assist today is needed even through seasoned COMPUTER users who're comfortable along with trouble capturing their COMPUTER and understand a great deal about the current computer technologies. This happens because efficient COMPUTER users realize that with regards to opportunities through better COMPUTER use, sky may be the limit. The greater you discover, the more you've new findings to become made and take advantage of them. consultantstech.com The internationalization associated with Chinese high-tech enterprises has turned into a focal stage of attention in the commercial world. A few of the forerunners associated with internationalization for example TCL as well as Lenovo find the Mergers as well as Acquisition Design as their method to internationalize their own businesses. However, TCL unsuccessful in it's attempt from internationalization yet others who selected this design are experiencing a number of obstacles as well as problems. enterprisestech.com Many people, children as well as adults as well, dream of getting a room within their home focused on fun. The majority of us don't possess a room in order to spare although. One method to solve this issue is in order to convert just about all or a part of a garage right into a game space! Steps to consider to transform a garage right into a family online game room or even man cavern. funtimetech.com Which POS software package should We choose? Nicely, that may be the $10, 000 query, or $2, 000, or even $1000, or below based on what a person ultimately choose. There tend to be hundreds (otherwise thousands) associated with POS software packages available. softwartech.com ry associated with football footwear mirrors the actual development as well as progression from the beautiful online game of football within the late nineteenth century and to the 20th hundred years. Football guidelines and laws and regulations were introduced to advance football right into a more organized and formalised framework, which been successful in shifting a mostly provincial game to the sport that's enjoyed all over the world right to the 21st hundred years. technologyboot.com Often, one of the greatest hurdles preventing a company from getting into the modern day of lawful practice administration technology (situation, document as well as financial administration software) may be the concern which their staff won't adopt the machine and how the investment find yourself being underutilized. This fear is usually a direct result past experience or simply plain aged speculation. It's broadly understood that the practice administration system is just just like the data that's entered. technologycase.com Technology within the long-run is actually irrelevant. That's what a person of mine explained when We made the presentation in order to him about in regards to a new item. I have been talking concerning the product's functions and advantages and detailed "state-of-the-art technology" or even something to that particular effect, as one of these. That is actually when he or she made their statement. I recognized later he was proper, technologycompute.com Not sometime ago, I got an extremely interesting call from the young guy, a student in the united kingdom who'd read among my mobile phone technology items. You observe, he was taking into consideration the same point I had been considering in relation to where all of this Smart Telephone, iPad, Pill, and e-book Reader individual technology is certainly going. Specifically, where may we maintain 5-years through now? technologyhit.com The term 'power patterns' may be so popular within the recent occasions as concerning issues related to the mind. Developments in a variety of fields for example psychology, personal development in addition to medicine happen to be so quick in current decades. It's so incredible that what might be offered through only high-tech labs present in hospitals are now able to be obtained online. technologypattern.com Begin fantasizing white interiors for any change. Simple white is most effective. White pictures of living spaces did obtain popularity years ago, but vibrant colors required over somewhere across the road. Pastels overtook whitened, lighter tones being appropriate for interiors given that they reflect gentle. Some in years past, it will be acceptable in order to drown the actual walls as well as floors within garish range colors, dreamyfitness.com This short article talks concerning the increasing expenses the Ough. S. healthcare system. Many people cannot afford healthcare coverage because of insurance issues and also the rising expenses of healthcare coverage. The Whitened House offers stepped into offer options for individuals who are not able to find ancestry medical protection. healthcareworkout.com It is very important that you utilize a Nasal area Hair Dog clipper properly whenever removing undesirable nose fur. If a person currently are utilizing tweezers or even scissors to get rid of these fur, you tend to be putting yourself prone to infection. healthclipper.com Probably the most effective methods for using aggressive communication is to apply a technique referred to as the Enhance Sandwich. To be able to minimize another person's defensiveness, you'd begin having a compliment (the very first piece associated with bread), after that present your own complaint or even criticism (the actual meat), after which finish along with another enhance (the 2nd piece associated with bread). healthcompliment.com Find away which of the favorite foods may be the underlying cause in what you eat causing your own heartburn or acid reflux disease. You'll additionally be surprised to see about 1 favorite food which has a good side having a health advantage. How sweet it's! healthfavorite.com The transformation in our nation's fundamental egalitarian, altruistic moralities through the Sunbelt Motion can't often be dismissed because non-perverse. Avarice is self-destructive; acknowledging a problem, asking forgiveness and happening, is about Life. Somewhere Getting back together to those omitted, dumped away or reduce out through the rush in order to riches within the Sunbelt needs to occur. Healthcare is the prime arena by which that 1 singular action may appear. healthheeler.com The post is drawn up mainly in order to aware lots of men who spend the majority of their part of the earnings at wellness clinics to stay men's problems. However, the procedure they adopt might be dangerous which these exact same issues might be sorted up through natural treatments or eatables products. So rather than getting much more into problems, get a few necessary tips which will make you a wholesome life and much more happier compared to before. healthspecialize.com The greater stressful your lifetime, the much more important it's that you're taking nutritional vitamins, eating a healthy diet plan and actually taking nutritional supplements that will help avoid losing hair. Vitamin A is definitely an essential vitamin that will help you with hair thinning and hair loss. However, make sure to not take a lot more than 25, 000 IU daily since it can lead to more hair thinning or additional severe difficulties. vitaminsdiet.com Do you realize the secret of getting a razor-sharp mind? Everyone wants to possess a sharper thoughts and long-term storage especially because competition at the office is high. Even in your own home, we want every single child recall just about all important duties or details which may be helpful for all of us to perform our day-to-day tasks the proper way. Our mind is like any other areas of the body that requirements special interest. vitaminsmind.com As technology is constantly on the influence every part of society, some solar variety panels has become more essential for homeowners because they have continued being more effective with every new development. Since the majority of the inefficiency from the early techniques was because of mainly because of inferior digital components, the current devices have experienced an uptick within their output, with a few of these modules generating at almost 30% capability. arraynews.com If you've spent enough time thumbing with the newspaper you will discover that "AP" is actually tagged on nearly every photo or even on each and every story. The AP describes the swimming pool of info and photos which has morphed "the planet's largest newsgathering" referred to as the Connected Press. associatesnews.com Many celebs launch among kind style styles! We're here in order to introduce for you the most recent fashion information and suggestions, some incredible styles, and methods for you to get these phones look fashionable and fashionably stylish, just just like a celebrity! The clothing you put on reflect the actual mood you're in and also the one you need to project. They represent the individual you need to be even though sometimes, you are feeling very not the same as that picture! classynews.com Have a person ever realized that certain people using industries tend to be arrogant like a percentage compared to in additional sectors in our economy? For example the management in businesses, NGOs, political figures, sports superstars, academia, as well as in this news industry. Oddly enough enough, I've been doing an random informal research of human being nature by way of my individuals watching methods, and I have made several observations Let me share along with you. newspersonal.com For numerous athletes, sprinting is definitely an important a part of performance. And the good thing is that even without having a lot of organic speed, you could make some improvements inside your sprinting technique that will help become quicker. newssprint.com It's harder still whenever you think that the majority of the major house protections providers require not just monthly costs, but, if a lot of false sensors are sounded out of your home - as with you were not quite fast enough to obtain your PIN NUMBER entered to the master equip device -- then not just is it necessary to pay ADT because of its monitoring providers but you might have to additionally pay your own town for that "false sensors. " skylinknews.com Have you been tired associated with seeing your very best friend get all of the attention in the guys? Are you aware why these people flock in order to her and never to a person? There tend to be many causes of this and you will discover all of the ways being one associated with "the ladies men adore" if you're willing to pay for a little price. Here are a few of ideas to get a person started. adorabletrips.com

แสดงความคิดเห็น

« 3872
หากท่านไม่ได้เป็นสมาชิก ท่านจำเป็นต้องป้อนตัวอักษรของ Anti-spam word ในช่องข้างบนให้ถูกต้อง
The content of this field is kept private and will not be shown publicly. This mail use for contact via email when someone want to contact you.
Bold Italic Underline Left Center Right Ordered List Bulleted List Horizontal Rule Page break Hyperlink Text Color :) Quote
คำแนะนำ เว็บไซท์นี้สามารถเขียนข้อความในรูปแบบ มาร์คดาวน์ - Markdown Syntax:
  • วิธีการขึ้นบรรทัดใหม่โดยไม่เว้นช่องว่างระหว่างบรรทัด ให้เคาะเว้นวรรค (Space bar) ที่ท้ายบรรทัดจำนวนหนึ่งครั้ง
  • วิธีการขึ้นย่อหน้าใหม่ซึ่งจะมีการเว้นช่องว่างห่างจากบรรทัดด้านบนเล็กน้อย ให้เคาะ Enter จำนวน 2 ครั้ง

เมนูหลัก

มุมสมาชิก

สมัครสมาชิก · ลืมรหัสผ่าน

แนะนำหนังสือ

The Doctor Communication HandbookThe Doctor Communication Handbook
เว็บไซท์นี้ออกแบบและทดสอบด้วยไฟร์ฟอกซ์!