Distance Learning for Family Medicine and Primary Care

การจัดการศึกษาและปรึกษาทางไกล
เพื่อสนับสนุนบริการเวชศาสตร์ครอบครัวและบริการสุขภาพปฐมภูมิ
Distance Learning for Family Medicine and Primary Care

Select language ไทย | English

สาธารณสุขชนบท rural health

บทที่ 19 มุมมองพื้นฐานต่อความเป็นชุมชน

by Admin @January,11 2011 21.59 ( IP : 61...130 ) | Tags : สาธารณสุขชนบท rural health

Rural  Health  สุขภาพคนชนบท บทที่  19  มุมมองพื้นฐานต่อความเป็นชุมชน


สถานการณ์ด้านสุขภาพของคนไทยในทุกวันนี้  ไม่ว่าภาคใดก็คงไม่แตกต่างกันมากนัก  กล่าวคือปัญหาด้านสุขภาพได้เปลี่ยนผ่านจากปัญหาในอดีต  ซึ่งเป็นปัญหาของความยากจนเช่นการขาดน้ำสะอาดในการบริโภค การไม่มีระบบสุขาภิบาล  การเข้าไม่ถึงสถานบริการ  ปัญหาเหล่านี้ยังคงอยู่เฉพาะในพื้นที่ห่างไกลชายขอบของประเทศเป็นส่วนใหญ่  อาจพบบ้างตามแหล่งชุมชนแออัดในเมืองใหญ่  อีกทั้งปัญหาจากโรคระบาดโรคติดเชื้อเช่นกาฬโรค โปลิโอ อหิวาตกโรค  โรคภัยเหล่านี้น้อยลงจนแทบไม่รบกวนสุขภาพคนไทยอีกต่อไป ปัญหาสุขภาพของคนไทยในปัจจุบันเป็นปัญหาของประเทศที่กำลังพัฒนาไปสู่ความทันสมัย  เป็นปัญหาที่เชื่อมโยงกับสภาพสังคมและการทำงาน  วิถีชีวิตแบบใหม่  ค่านิยม พฤติกรรมสุขภาพ ที่เปลี่ยนไปตามยุคสมัย  จนทำให้ปัญหาสุขภาพไม่ใช่ปัญหาสาธารณสุขอีกต่อไป  เป็นปัญหาโดยรวมของสังคม  ซึ่งชนบทเองก็มีสภาพการณ์ที่ไม่ได้แตกต่างจากเมืองมากนัก แต่ในชนบทนั้น  ยังมีทุนทางสังคมที่มีพลังสูงยิ่งอยู่หลายประการ  หนึ่งในนั้นคือ “ความเป็นชุมชน” ชุมชน ก็คือครอบครัวขนาดใหญ่  วิถีของคนชนบทนั้น  เป็นวิถีของการใช้แรงงานเป็นกำลังหลัก  ประกอบกับความขาดแคลนในท้องถิ่น  ทำให้การช่วยเหลือเกื้อกูล  เอื้อเฟื่อแบ่งปัน เป็นสิ่งที่จำเป็น
วิถีเกษตรในชนบทนั้น  โดยเฉพาะในอดีต  การปลูกพืชผักล้วนเพื่อการบริโภคในครัวเรือน  ผลเงาะที่สุกแดงเต็มต้น  รับประทานกันเองในครอบครัวย่อมทานไม่หมด  จะนำไปขายก็ไกลและเหนื่อยเกินกว่าที่จะเป็นไปได้  ตู้เย็นก็ไม่มี  การแบ่งปันให้กับเพื่อนบ้านและคนในชุมชนจึงเป็นวิถีดีที่สุด  ครัวของเพื่อนบ้านคือตู้เย็นขนาดใหญ่ที่เก็บรักษาอาหารสดสำหรับคนชนบท  เพราะเมื่อเพื่อนบ้านมีพืชผักที่ออกผลก็จะแบ่งปันมาให้เราเช่นกัน  วิถีชนบทจึงหลีกเลี่ยงการเกื้อกูลกันไม่ได้ ชีวิตในชนบทนั้น  ต้องพึ่งพากัน  เมื่อเกิดภัยธรรมชาติไม่ว่าน้ำท่วม  พายุฝนลมแรง  เกิดต้นไม้ล้มขวางทางเดินในหมู่บ้าน  ชาวบ้านก็ต้องลงแรงร่วมกันจัดการ  เพราะไม่มีองค์กรราชการไหนจะมาทำให้  สร้างฝายกักเก็บน้ำไว้ใช้ในยามแล้ง  ซ่อมแซมสะพานไม้ที่ชำรุด  สร้างศาลาโรงธรรม  แม้แต่การจัดงานบวช งานศพ งานแต่งงาน ก็ถือว่าเป็นงานของชุมชนที่ทุกคนต้องมาช่วยกันคนละไม้ละมือ  คนในชนบทแม้มีเงินก็ไม่สามารถจัดงานศพแบบคนในเมืองได้  ที่ไปจ้างร้านดอกไม้มาตกแต่งในงาน  จ้างร้านอาหารมาจัดอาหารว่าง  จ้างเด็กวัดช่วยทำความสะอาด  จ้างแม้กระทั่งคนนอนเฝ้าศพในยามวิกาล  แต่สังคมในชนบทมีเงินก็หาผู้รับจ้างไม่ได้  และที่สำคัญนี่ไม่ใช่วิถีของคนชนบท  การขอแรง การร่วมมือร่วมใจประดุจคนในครอบครัวเดียวกันจึงเป็นวัฒนธรรมพื้นฐานของชนบทในทุกภาคทุกประเทศ
เมื่อมีความขัดแย้งในชุมชน  ลูกหลานระหว่างสองครอบครัวเกิดทะเลาะกัน  ผู้หลักผู้ใหญ่ในชุมชนก็ต้องลงมาสะสางความขัดแย้งให้  มีการพิจารณาเหตุ ตัดสินถูกผิดด้วยบรรยากาศที่ถ้อยทีถ้อยอาศัย  ให้เกิดความสมานฉันท์  หรืออาจเรียกได้ว่า  การตัดสินของผู้นำในชุมชนนั้น  มักตัดสินให้เป็น win win  situation หรือสถานการณ์ที่ทั้ง 2 ฝ่ายชนะเสมอ  เช่น ให้ทั้งคู่ขอโทษและเลิกราต่อกัน  หรือให้ทั้งคู่แต่งงานให้ถูกต้องตามประเพณีไป  ด้วยความไกลปืนเที่ยงจากอำนาจรัฐ  ทำให้ชุมชนต้องพยายามจัดการปัญหาทุกอย่างด้วยตนเอง  น้อยกรณีที่ต้องไปพึ่งตำรวจพึ่งศาล
ความเป็นชุมชนจึงเกิดขึ้นจากการสะสมของความร่วมมือเหล่านี้มาอย่างต่อเนื่อง  และเป็นรากฐานของการพัฒนาชุมชนชนบทเรื่อยมา แต่ในปัจจุบัน  ในท่ามกลางระบบในสังคมที่มีความซับซ้อนสูง  มีการสร้างกลไกใหม่ๆมากมายขึ้นมาเกี่ยวพันกับชุมชน  เพื่อหวังแก้ปัญหาต่างๆทั้งในชุมชนและระหว่างชุมชน  กลไกใหม่เหล่านี้ที่สำคัญมี 3 กลไก ได้แก่ 1.กลไกของภาคราชการหลากหลายกระทรวงได้เข้ามาแทรกตัวถึงในชุมชนในหลายรูปแบบ  ทั้งที่ผ่านกำนันผู้ใหญ่บ้าน  ซึ่งเป็นบุคคลที่เชื่อมต่อระหว่างรัฐกับชุมชน  นอกจากนี้ยังมีการต่อตรงลงมาในหมู่บ้าน เช่น การเข้ามาของเจ้าหน้าที่สถานีอนามัย  เกษตรตำบล  พัฒนาชุมชน ตำรวจชุมชน รวมถึงโรงเรียนประชาบาลด้วย ราชการได้เข้ามารับหน้าที่เป็นกลไกจัดการปัญหาแทนชุมชนในนามของคำว่า “การพัฒนา” การสร้างฝาย ซ่อมสะพาน การไกล่เกลี่ยความขัดแย้ง หรือแม้แต่การรักษาสุขภาพคนในชุมชนก็ได้เปลี่ยนเป็นหน้าที่ของข้าราชการไป
2.กลไกการปกครองส่วนท้องถิ่นที่เข้ามาในระยะหลัง แต่เป็นกลไกที่มีบทบาทสูงมากทั้งในทางการสร้างสรรค์และกรทำลายชุมชนแล้วแต่กรณี  นับตั้งแต่รูปแบบของสุขาภิบาลในอดีต  มาจนถึงองค์การบริหารส่วนตำบล (อบต.) หรือ เทศบาล  ซึ่งใช้กลไกการเลือกตั้งเป็นเหตุผลในการแสดงถึงความเป็นตัวแทนของชุมชน  แทนที่กระบวนการการนำของผู้นำธรรมชาติในชุมชน มีหลายทัศนะที่เห็นสอดคล้องว่า  การเลือกตั้งองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นนั้นเป็นกลไกที่ทำลายความเป็นชุมชนลงอย่างรุนแรง  เพราะการเลือกตั้งทำให้เกิดการแบ่งพวกแบ่งฝ่าย ต้องการเอาแพ้ชนะกัน  วิชามารก็ต้องใช้เพื่อให้ได้ชัยชนะ ทำให้ความเป็นพวกเดียวกันได้ถูกทำให้แตกแยกอย่างร้าวลึก  เมื่อมีการเลือกตั้งระดับท้องถิ่นขึ้นบ่อยครั้ง  ทำให้ชุมชนยิ่งแตกแยก  หลายชุมชนแตกแยกจนยากที่จะเยียวยา 3.กลไกของภาคเอกชน  โดยเฉพาะกระแสบริโภคนิยมและการค้าขายที่เข้ามาในชุมชน  การส่งเสริมการปลูกพืชเชิงเดี่ยว  การเข้ามาของพ่อค้าคนกลาง  การเข้ามาของระบบเงินผ่อน  บัดนี้แม้หมู่บ้านที่ห่างไกลยังเสมือนมีการเชื่อมต่อกับประเทศที่อยู่คนละซีกโลก  จากการขายมันสำปะหลังให้สหภาพยุโรปและการซื้อโทรศัพท์มือถือมาใช้ในชุมชน การเข้ามาของกลไกตลาด  กลไกการเงินและวัฒนธรรมบริโภคนิยมในชนบท  ได้ทำให้ความเป็นชุมชนที่อ่อนแออยู่แล้ว อ่อนแอลงอีก เพราะกระบวนทัศน์แบบการตลาดนั้น  พืชผลมีไว้ขายไม่ใช่เพื่อแบ่งปัน  ชีวิตต้องดิ้นรนเพื่อการบริโภคแบบคนเมือง  จึงคิดถึงปัจเจกคือตนเองก่อนชุมชน ขายทั้งผลผลิต  ขายทั้งทรัพยากรและขายแม้กระทั่งแรงงานที่อพยพไปสู่เมืองใหญ่  ความเป็นชุมชนจึงแทบจะสลายตัวไป
ทั้ง 3 กลไกใหม่ที่ถาโถมเข้าสู่ชุมชนชนบท มีทั้งส่วนดีที่นำความเจริญและการเปลี่ยนแปลงสู่ชุมชนชนบท แต่ความเป็นชุมชนที่เดิมเคยพึ่งตนเองและพึ่งกันเองได้นั้น ได้ถูกทำลายไปอย่างมาก จนยากที่จะกู่กลับ ถึงจะกู่กลับมาก็คงไม่เหมือนเดิม แต่อย่างไรก็ตาม ทิศทางสู่การสร้างชุมชนเข้มแข็งเพื่อชุมชนเป็นสุข ก็ยังเป็นทิศทางใหญ่ที่สำคัญและเป็นความหวังของการพัฒนาชนบทไทยที่ยั่งยืน ตัวอย่างของการนำทุนทางสังคมคือ “ความเป็นชุมชน” มาแก้ปัญหาจากแรงงานต่างด้าวของเครือข่ายมดแดง ตำบลกมลา อำเภอกะทู้ จังหวัด ภูเก็ต เป็นกรณีศึกษาหนึ่งที่น่าสนใจ ที่ตำบลกมลา  จังหวัดภูเก็ต  มีการนำแรงงานต่างด้าวเข้ามาทำงานจำนวนมาก  ทั้งในกิจการการก่อสร้าง การเป็นแรงงานประมง และการเป็นแรงงานในสวนยาง  เมื่อรัฐแก้ปัญหาแรงงานต่างด้าวด้วยการจดทะเบียนและจัดการตรวจโรคให้ หากใครไม่ทำตามกติกาก็จับและส่งกลับ  ซึ่งก็มีการกวาดล้างจริงจังน้อยครั้งมาก  แม้จะมีการจดทะเบียนตรวจโรคครบทุกคน  สภาพแวดล้อมและความเป็นอยู่ของแรงงานต่างด้าวเหล่านั้น บ่อยครั้งที่ส่งผลกระทบถึงคนพื้นที่  ทั้งเรื่องขยะ น้ำเสีย สิ่งปฏิกูล การทะเลาะวิวาท  โดยชุมชนมักยกปัญหาให้ทางราชการแก้ไข  ซึ่งแก้ได้เพียงครั้งคราวไม่ยั่งยืน คนในชุมชนกมลาได้รวมตัวกันเรียกตนเองว่า “เครือข่ายมดแดง”  ได้เข้ามาแก้ปัญหาแรงงานต่างด้าวด้วยตนเอง โดยการประสานงานไปยังหน่วยงานๆ ในท้องถิ่น เช่น หน่วยงานที่รับผิดชอบเกี่ยวกับด้านสาธารณสุข เช่น สถานีอนามัย โรงพยาบาลชุมชน กลุ่ม อสม. องค์การบริหารส่วนตำบล และภาคเอกชนในพื้นที่ โดยกลุ่มผู้นำชุมชนและกำนันในพื้นที่ได้เข้าไปในแคมป์ของคนงาน ได้คุยกับคนที่สามารถสื่อสารภาษาไทยได้ว่า ทางกลุ่มผู้นำมาดีและต้องการช่วยเหลือไม่ได้มาจับผิดอะไร
ชุมชนได้แสวงหาความร่วมมือกับทางโรงพยาบาลป่าตองจัดกิจกรรมให้ความรู้แก่แรงงานพม่าจำนวน 2 วัน ในเรื่องของการดูแลสุขภาพตนเอง และอื่นๆ เช่น การใช้ยาคุมกำเนิด การใช้ถุงยางอนามัย  รวมทั้งการส่งหมอมาดูสุขภาพของแรงงานและจัดการเรื่องน้ำในพื้นที่ด้วย โดยอีกทางหนึ่งกลุ่มผู้นำชุมชนได้ประสานงานกับผู้ประกอบการให้กั้นแนวเขตการใช้แหล่งต้นน้ำในพื้นที่ โดยได้รับความร่วมมือจากผู้ประกอบการค่อนข้างดี เช่น การสร้างส้วมเพิ่มเติมแม้จะยังไม่ครบตามจำนวนที่พอเพียง กรณีเครือข่ายมดแดง ได้สะท้อนความจริงของการจัดการสุขภาวะในพื้นที่ว่า “ปัญหาที่กระทบต่อสุขภาวะในชุมชนนั้น ชุมชนต้องแก้ไขด้วยตัวชุมชนเองจึงจะรอบด้านและยั่งยืน”
ความเป็นชุมชนจึงเป็นจุดแข็งที่สำคัญของความเป็นชนบท  แม้ว่าในวันนี้ทุกชุมชนจะมีพลังของความเป็นชุมชนที่อ่อนแอลง  แต่ก็ไม่ยากเย็นหากมีใครลงไปช่วยจัดกระบวนเพื่อฟื้นพลังแห่งความเป็นชุมชนกลับคืนมา  สุขภาวะในชนบทไทยก็จะฟื้นตัวด้วยเช่นเดียวกัน


@@@@@@@@@@@@@@@

Comment #1leilei3915
Posted @November,24 2017 09.22 ip : 209...184

20171124 leilei3915 lacoste shoes ralph lauren uk oakley sunglasses wholesale ralph lauren supreme t shirts ugg outlet jordan retro yeezy boost 350 v2 adidas ultra boost christian louboutin sale ugg boots clearance coach outlet canada goose jackets canada goose outlet moncler outlet michael kors nmd adidas michael kors outlet store cheap jordan shoes polo ralph lauren polo ralph lauren shirts michael kors outlet online ray ban sunglasses outlet uggs outlet jordan shoes canada goose outlet online ugg boots clearance christian louboutin uk fred perry clothing adidas outlet online longchamp outlet adidas nmd r2 ugg boots clearance adidas yeezy boost coach outlet michael kors outlet stores polo ralph lauren pandora jewelry ugg outlet true religion outlet polo ralph lauren ugg outlet online canada goose jackets canada polo outlet canada goose jackets oakley sunglasses polo shirts canada goose outlet nike outlet canada goose jackets giuseppe zanotti outlet oakley sunglasses outlet true religion outlet store oakley sunglasses wholesale mulberry outlet ugg boots michael kors outlet clearance puma shoes michael kors outlet clearance canada goose outlet coach outlet online store canada goose jackets lacoste outlet ferragamo outlet store canada goose ugg sale nike shoes canada goose jackets fitflops outlet ray ban nike outlet online kate spade handbags ugg outlet michael kors outlet ralph lauren polo ultra boosts michael kors handbags ralph lauren canada goose jackets coach factory outlet ugg outlet oakley sunglasses michael kors outlet store fred perry polo shirts mont blanc ugg outlet cheap jerseys wholesale asics outlet oakley sunglasses michael kors outlet cheap ray ban sunglasses air jordan retro canada goose outlet canada goose jackets ralph lauren outlet polo outlet michael kors outlet online coach outlet kate spade bags michael kors outlet pandora jewelry outlet pandora jewelry sale canada goose jackets canada goose ralph lauren outlet michael kors official site ralph lauren outlet mont blanc outlet tory burch sandals mulberry uk true religion outlet store adidas yeezy boost polo outlet cheap uggs canada goose jackets ralph lauren polo shirts polo ralph lauren true religion jeans nfl jerseys michael kors outlet uggs outlet coach outlet store ugg boots mulberry handbags true religion outlet polo ralph lauren outlet moncler coats canada goose outlet michael kors outlet online canada goose outlet store michael kors outlet online coach outlet online kate spade outlet yeezy boost canada goose sale coach outlet online mbt shoes cheap nike shoes cheap jordans kate spade purses cheap ugg boots ralph lauren uk polo ralph lauren outlet cheap ugg boots fred perry polo canada goose ray ban sunglasses michael kors outlet ugg outlet online clearance christian louboutin shoes michael kors outlet clearance michael kors outlet clearance adidas shoes for women true religion kate spade handbags uggs outlet ralph lauren shirts ugg,uggs,uggs canada fred perry polo shirts canada goose outlet store ugg boots ugg boots canada goose ferragamo outlet mulberry uk moncler jackets michael kors outlet ugg outlet ralph lauren polo uggs outlet uggs outlet ugg outlet polo outlet pandora outlet canada goose outlet store coach outlet online pandora jewelry canada goose fitflops sale clearance coach outlet online ugg boots ugg outlet online nike outlet online asics shoes michael kors outlet ugg outlet store michael kors outlet michael kors outlet online nike air jordan 4 ralph lauren sale clearance polo ralph lauren michael kors outlet online cheap ugg boots cheap oakley sunglasses cheap ugg boots ugg boots coach factory outlet ugg outlet nike outlet store michael kors outlet online cheap nhl jerseys uggs outlet pandora bracelet coach outlet online coach factory outlet christian louboutin shoes ralph lauren uk michael kors outlet canada goose outlet moncler outlet canada goose jackets kate spade bags coach outlet store online ugg outlet canada goose outlet polo ralph lauren ray ban sunglasses cheap uggs coach outlet adidas outlet coach outlet polo ralph lauren moncler jackets cheap mlb jerseys cheap ugg boots pandora bracelet adidas outlet store canada goose outlet online adidas shoes valentino shoes ugg boots clearance michael kors outlet clearance giuseppe zanotti shoes polo ralph lauren nike shoes outlet michael kors outlet ralph lauren polo ugg outlet coach factory outlet fitflop sandals canada goose outlet cheap ugg boots christian louboutin shoes canada goose outlet christian louboutin sale cheap nfl jerseys true religion jeans ralph lauren uk canada goose outlet store mbt shoes clearance outlet michael kors handbags coach factory outlet polo ralph lauren outlet online mulberry bags longchamp bags coach outlet online uggs outlet canada goose outlet nike shoes on sale mulberry handbags ed hardy clothing michael kors outlet online tory burch outlet canada goose jackets cheap uggs polo ralph lauren uggs outlet ugg boots outlet ugg outlet coach outlet online mcm bag valentino outlet uggs outlet coach outlet canada goose jackets nike shoes michael kors outlet clearance ugg sale michael kors outlet clearance canada goose ugg outlet store polo ralph lauren canada goose outlet store moncler jackets ugg outlet stores air jordan shoes ray ban outlet uggs outlet pandora charms sale clearance yeezy boost 350 prada outlet store michael kors outlet online canada goose outlet coach outlet store online ugg outlet online clearance cheap ray ban sunglasses ugg outlet canada goose outlet online canada goose jackets ugg outlet store snapbacks wholesale ralph lauren tory burch outlet stores cheap jordan shoes coach outlet online uggs canada mont blanc kate spade outlet store canada goose michael kors outlet polo ralph lauren outlet ralph lauren outlet coach outlet clearance ralph lauren shirts uggs outlet michael kors handbags clearance uggs on sale polo ralph lauren pas cher canada goose outlet ugg boots clearance coach factory outlet online adidas yeezy shoes ray ban wayfarer pandora charms mont blanc outlet ray bans cheap oakley sunglasses pandora jewelry coach outlet store online coach outlet online yeezy boost 350 oakley sunglasses wholesale uggs outlet pandora charms ralph lauren pas cher pandora jewelry uggs outlet polo ralph lauren coach outlet yeezy boost prada outlet online fred perry outlet ugg outlet online michael kors outlet nike air max 90 michael kors outlet clearance air max shoes michael kors outlet canada goose outlet store ray ban sunglasses polo ralph lauren pandora outlet mont blanc outlet michael kors outlet online ugg outlet christian louboutin outlet ralph lauren polo outlet michael kors outlet polo shirts canada goose cheap ugg boots pandora jewelry canada goose jackets ralph lauren sale cheap ugg boots michael kors outlet ralph lauren outlet canada goose jackets pandora outlet online ralph lauren pandora jewelry polo shirts men polo shirts michael kors outlet polo outlet ralph lauren ugg outlet ugg outlet ugg outlet pandora rings ugg outlet adidas yeezy shoes uggs outlet cheap oakley sunglasses uggs outlet canada goose outlet canada goose pandora outlet longchamp handbags coach outlet canada canada goose outlet stores canada goose uggs outlet supreme shirts polo ralph lauren canada goose nike shoes fred perry coach outlet online nike shoes outlet michael kors outlet cheap jordans for sale coach outlet ray ban sunglasses coach outlet uggs outlet nike outlet store christian louboutin sale mont blanc outlet ralph lauren shirts pandora charms polo ralph lauren nba jersey uggs on sale coach outlet store online canada goose outlet store michael kors handbags michael kors outlet store cheap ray ban sunglasses ugg boots coach outlet coach factory outlet cheap ugg boots hermes outlet cheap ugg boots coach factory outlet coach outlet nike trainers ugg boots outlet yeezy boost 350 canada goose outlet ugg boots coach outlet store online polo ralph lauren cheap jordans for sale ugg boots canada goose jackets canada goose uk adidas nmd r1 canada goose jackets air max 90 canada goose mbt outlet uggs canada ray ban sunglasses outlet canada goose coats coach outlet online true religion outlet michael kors outlet online michael kors outlet clearance lacoste shirts canada goose outlet store polo ralph lauren coach factory outlet uggs outlet jordan shoes cheap authentic nba jerseys ugg boots outlet michael kors outlet clearance canada goose outlet mont blanc pens michael kors outlet online ray ban sunglasses pandora charms uggs outlet michael kors outlet clearance mont blanc pens michael kors outlet kate spade outlet online store ralph lauren uk canada goose uggs outlet moncler outlet online longchamp outlet michael kors outlet clearance ugg outlet canada goose jackets michael kors outlet ugg outlet canada goose outlet store ugg outlet online uggs outlet polo ralph lauren nike outlet michael kors outlet polo outlet canada goose outlet uggs outlet clarks shoes coach outlet online coach factory outlet polo ralph lauren canada goose outlet store canada goose uk ugg outlet polo ralph lauren coach outlet online michael kors outlet online pandora charms michael kors handbags ugg boots clearance ray ban sunglasses outlet ray ban sunglasses nike factory store mlb jerseys wholesale cheap nfl jerseys canada goose outlet cheap oakley sunglasses adidas yeezy ray ban outlet canada goose nike factory outlet ugg boots clearance ferragamo shoes ugg boots michael kors handbags oakley sunglasses wholesale polo ralph lauren outlet oakley sunglasses wholesale michael kors outlet online uggs outlet longchamp outlet store pandora charms jordan retro shoes polo ralph lauren cheap jordan shoes michael kors outlet coach factory outlet cheap ugg boots adidas outlet polo ralph lauren sale canada goose outlet canada goose jackets uggs outlet pandora jewelry valentino outlet store kate spade handbags lacoste clothing uggs outlet adidas superstar shoes ugg boots oakley sunglasses oakley sunglasses wholesale cheap uggs michael kors outlet michael kors outlet canada goose parka sale ugg outlet canada goose true religion outlet online michael kors outlet ugg sale coach outlet online uggs outlet online adidas nmd r1 cheap jordans fitflops clearance polo ralph lauren factory store uggs canada cheap uggs canada goose outlet oakley sunglasses for men michael kors outlet online adidas outlet online ugg outlet uggs outlet michael kors outlet online uggs outlet ray ban sunglasses nike outlet online prada outlet stores ugg boots uggs outlet coach factory outlet ugg outlet christian louboutin outlet uggs outlet lebron james shoes cheap jordans michael kors outlet mlb jerseys uggs outlet ralph lauren uk oakley sunglasses ugg boots mbt shoes outlet fitflops shoes canada goose jackets uggs outlet canada goose jackets sale canada goose canada goose jackets uggs outlet canada goose outlet mcm backpack uggs outlet ralph lauren polo moncler outlet ugg boots on sale canada goose air jordan shoes polo outlet clarks outlet michael kors outlet online fred perry clothing uggs outlet coach outlet store online nike outlet store nike shoes for men canada goose outlet store air max 2017 coach outlet store online cheap uggs michael kors outlet clearance canada goose outlet ray ban wayfarer christian louboutin cheap snapbacks ralph lauren uk ralph lauren uk ralph lauren ugg canada canada goose true religion outlet nhl jerseys ugg outlet canada goose outlet store fitflops sale clearance puma outlet michael kors outlet michael kors outlet online store canada goose jackets uggs outlet kate spade sale ralph lauren outlet coach outlet online canada goose canada goose outlet store coach canada cheap oakley sunglasses ugg,uggs,uggs canada canada goose jackets michael kors outlet canada goose outlet coach outlet online coach outlet store online michael kors handbags cheap mlb jerseys coach factory outlet online ugg boots clearance tory burch outlet online oakley sunglasses polo ralph lauren outlet coach outlet online coach outlet kate spade outlet store ralph lauren ugg boots ralph lauren outlet polo outlet stores canada goose jackets ray ban sunglasses ugg outlet kate spade outlet polo ralph lauren outlet online ugg outlet online clearance canada goose jackets canada ralph lauren outlet ray-ban sunglasses ugg boots clearance pandora outlet canada goose jackets coach outlet supreme outlet coach factory outlet longchamp handbags ugg outlet canada goose outlet store asics running shoes ferragamo shoes sale michael kors outlet michael kors outlet coach outlet online canada goose outlet online nike outlet store tory burch handbags christian louboutin oakley sunglasses valentino outlet coach outlet pandora outlet uggs outlet christian louboutin outlet supreme hoodie pandora bracelet coach outlet store online true religion jeans sale ugg outlet stores ugg outlet canada goose outlet canada goose outlet kate spade sale ugg sale pandora bracelet coach factory outlet ed hardy outlet michael kors outlet pandora jewelry polo outlet fitflops sale clearance ray ban sunglasses wholesale ugg outlet christian louboutin oakley sunglasses wholesale ralph lauren yeezy shoes canada goose jackets ugg outlet michael kors outlet online ugg boots clearance canada goose outlet michael kors outlet christian louboutin shoes pandora rings michael kors outlet store mont blanc pens michael kors outlet hermes birkin adidas nmd cheap ugg boots ugg outlet store ugg outlet adidas shoes for men michael kors outlet ugg outlet adidas yeezy shoes ugg outlet cheap jordans ray ban wayfarer pandora outlet store air max 90 fred perry shirts nike shoes uggs on sale supreme clothing michael kors outlet ray ban sunglasses outlet polo outlet polo ralph lauren outlet canada goose outlet ugg boots clearance coach outlet giuseppe zanotti sneakers coach outlet mcm outlet michael kors outlet clearance air jordan shoes canada goose jackets cheap jordans mont blanc pens for sale moncler outlet cheap oakley sunglasses lunette ray ban hermes belts outlet longchamp outlet online cheap oakley sunglasses adidas outlet store oakley sunglasses uggs on sale fred perry polo cheap nba jersey mbt mbt shoes nike air max ray ban sunglasses outlet ralph lauren outlet true religion jeans nike outlet mulberry bags coach factory outlet nike outlet uggs outlet canada goose jackets coach outlet online ugg outlet polo ralph lauren outlet tory burch shoes michael kors handbags lacoste polo adidas nmd pandora outlet michael kors outlet clearance michael kors outlet clearance canada goose pandora jewelry nmd adidas canada goose jackets cheap oakley sunglasses coach outlet canada goose uggs outlet polo ralph lauren outlet online ugg outlet online canada goose jackets yeezy boost michael kors outlet online prada outlet tory burch outlet air jordan 4 fitflop sale uggs outlet michael kors handbags sale adidas yeezy canada goose outlet ugg outlet ugg boots clearance ugg outlet fred perry polo ugg boots clearance kate spade outlet coach outlet michael kors outlet store canada goose nfl jerseys coach factory outlet canada goose jackets canada goose outlet polo outlet oakley sunglasses wholesale ralph lauren outlet coach outlet store online coach outlet store online coach factory outlet uggs outlet kate spade outlet online longchamp outlet christian louboutin shoes pandora jewelry coach outlet canada goose outlet canada goose jackets uggs outlet oakley sunglasses canada goose outlet online fitflops sale valentino shoes coach outlet online ralph lauren uk mlb jerseys canada goose jackets michael kors outlet online ugg boots prada outlet nike shoes michael kors outlet ugg boots kate spade handbags ugg outlet ugg boots nfl jerseys cheap ray bans sunglasses mlb jerseys wholesale cheap mlb jerseys ralph lauren outlet cheap ugg boots uggs outlet adidas superstar pandora outlet michael kors outlet online michael kors outlet canada goose outlet store oakley sunglasses wholesale fitflops sandals moncler jackets air jordan 4 retro fitflops sale uggs outlet uggs outlet michael kors outlet canada goose outlet store nike outlet store coach outlet store online canada goose outlet online coach factory outlet ugg outlet store nike outlet store nike outlet canada goose ugg outlet ugg boots clearance fitflops sale clearance cheap uggs christian louboutin outlet michael kors outlet online ray-ban sunglasses adidas yeezy shoes canada goose outlet vintage nhl jerseys polo outlet coach factory outlet ugg outlet store michael kors outlet online fred perry polo shirts cheap ugg boots ugg boots on sale mont blanc pens coach factory outlet coach outlet online ugg boots coach outlet online ugg outlet michael kors outlet online cheap ray ban canada goose uk polo outlet tory burch outlet ugg boots clearance canada goose outlet online canada goose outlet store nike shoes adidas nmd polo outlet canada goose outlet store oakley sunglasses wholesale canada goose uk coach outlet uggs outlet canada goose sale polo ralph lauren outlet ugg boots clearance canada goose jackets mlb jerseys mbt shoes michael kors outlet online coach outlet uggs outlet ugg outlet ray ban pas cher canada goose outlet canada goose jackets canada goose valentino outlet store canada goose christian louboutin outlet tory burch handbags canada goose jackets polo outlet ugg outlet stores coach outlet cheap nfl jerseys polo ralph lauren fitflop sandals nike outlet canada goose outlet coach outlet ugg boots clearance canada goose jackets canada goose parka canada goose jackets ugg outlet ray ban outlet ugg outlet store uggs outlet online uggs outlet pandora charms hermes outlet mulberry outlet nike air max polo ralph lauren outlet online uggs outlet canada goose jackets cheap oakley sunglasses christian louboutin shoes fred perry shirts ugg outlet lebron shoes canada goose jackets canada goose outlet online pandora rings cheap jerseys ugg boots canada ugg outlet store canada goose jackets canada prada outlet store moncler coats michael kors outlet clearance canada goose canada goose jackets sale canada goose uk moncler sale ugg boots cheap uggs longchamp polo ralph lauren outlet ed hardy nike outlet store michael kors outlet clearance oakley sunglasses ugg boots for women kate spade handbags uggs outlet cheap ugg boots kate spade outlet coach factory outlet mbt outlet

แสดงความคิดเห็น

กรุณาป้อน Username / Password ที่ท่านได้ลงทะเบียนไว้กับเว็บไซท์แห่งนี้ หรือ สมัครเป็นสมาชิกของเว็บไซท์
Bold Italic Underline Left Center Right Ordered List Bulleted List Horizontal Rule Page break Hyperlink Text Color :) Quote
คำแนะนำ เว็บไซท์นี้สามารถเขียนข้อความในรูปแบบ มาร์คดาวน์ - Markdown Syntax:
  • วิธีการขึ้นบรรทัดใหม่โดยไม่เว้นช่องว่างระหว่างบรรทัด ให้เคาะเว้นวรรค (Space bar) ที่ท้ายบรรทัดจำนวนหนึ่งครั้ง
  • วิธีการขึ้นย่อหน้าใหม่ซึ่งจะมีการเว้นช่องว่างห่างจากบรรทัดด้านบนเล็กน้อย ให้เคาะ Enter จำนวน 2 ครั้ง

เมนูหลัก

มุมสมาชิก

สมัครสมาชิก · ลืมรหัสผ่าน

แนะนำหนังสือ

The Doctor Communication HandbookThe Doctor Communication Handbook
เว็บไซท์นี้ออกแบบและทดสอบด้วยไฟร์ฟอกซ์!