Distance Learning for Family Medicine and Primary Care

การจัดการศึกษาและปรึกษาทางไกล
เพื่อสนับสนุนบริการเวชศาสตร์ครอบครัวและบริการสุขภาพปฐมภูมิ
Distance Learning for Family Medicine and Primary Care

Select language ไทย | English

สาธารณสุขชนบท rural health

บทที่ 20 องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (อปท.) กับการเป็นหุ้นส่วนสุขภาพ

by Admin @January,11 2011 22.02 ( IP : 61...130 ) | Tags : สาธารณสุขชนบท rural health

Rural Health สาธารณสุขชนบท

บทที่ 20 องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (อปท.) กับการเป็นหุ้นส่วนสุขภาพ

หากพันธกิจของ CUP ข้อที่ 1 ในด้านการบริหารจัดการระบบบริการสาธารณสุขในระดับอำเภอ เป็นบทบาทขั้นพื้นฐานของการทำหน้าที่ของ CUP แล้ว การเชื่อมต่อกับภาคีภาคส่วนอื่นๆ โดยเฉพาะองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นก็นับได้ว่าเป็นบทบาทขั้นต่อไป

องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในระดับอำเภอไม่ว่าจะเป็นองค์การบริหารส่วนตำบล (อบต.) หรือเทศบาล นับเป็นอีกองค์กรภาคีที่มีส่วนสำคัญอย่างยิ่งในการพัฒนาระบบสุขภาพในระดับอำเภอ ดังนั้นพื้นฐานที่สำคัญคือสัมพันธภาพที่ดีระหว่างองค์กร

ในปัจจุบัน หลายองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีผู้นำองค์กรที่มีความคิดก้าวหน้ามาก ให้ความสำคัญในการดูแลคุณภาพชีวิตของประชาชนในท้องถิ่น การสาธารณสุขก็เป็นหนึ่งในมิติด้านคุณภาพชีวิตที่สำคัญ แม้ว่าในบางองค์กรปกครองส่วนถิ่นจะยังมีการช่วงชิงการนำกันรุนแรง แต่หากเราเข้าใจการเมืองท้องถิ่นซึ่งมีความขัดแย้งภายในสูง ก็จะสามารถวางตนได้อย่างเหมาะสม ในปัจจุบันบางองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอาจยังเป็นหลักในการดูแลคุณภาพชีวิตประชาชนด้านสุขภาพได้ยาก แต่ขั้นต่ำของความร่วมมือนั้น การขอรับการสนับสนุนงบประมาณเพื่อเสริมการทำงานของเจ้าหน้าที่สาธารณสุขนั้น เป็นสิ่งที่ทุกสถานบริการสามารถขอรับการสนับสนุนได้ จะมากจะน้อยก็ขึ้นกับเงื่อนไขต่างๆในพื้นที่

รูปแบบการเชื่อมต่อเป็นหุ้นส่วนสุขภาพกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

ในปกติ สถานบริการไม่ว่าระดับโรงพยาบาลหรือสถานีอนามัยมักมีความสัมพันธ์พื้นฐานกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอยู่แล้ว โดยมีรูปแบบความสัมพันธ์ที่สำคัญ ได้แก่

 1. ส่วนใหญ่เป็นไปในลักษณะการประสานเป็นรายโครงการหรือมีการขอรับการสนับสนุนงบประมาณจากท้องถิ่นเป็นโครงการมากน้อยตามเหตุปัจจัย

 2. การเชิญบุคคลผู้นำองค์กรในองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมาเป็นคณะกรรมการทั้งในส่วนของ CUP หรือคณะกรรมการที่ปรึกษาโรงพยาบาล

 3. ในหลายพื้นองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นได้ตั้งงบประมาณในการส่งนักเรียนในพื้นที่รับทุนไปเรียนระดับอุดมศึกษาหรืออนุปริญญา เช่น ในตำแหน่งพยาบาลวิชาชีพ ทันตภิบาล เจ้าพนักงานสาธารณสุขชุมชน เป็นต้น เมื่อจบแล้วก็ต้องกลับมาปฏิบัติงานที่สถานบริการสุขภาพในชุมชน

 4. การสนับสนุนงบประมาณให้กับองค์กรภาคประชาชนที่ผูกติดกับงานสาธารณสุข เช่น ชมรมอาสาสมัครสาธารณสุข ชมรมผู้สูงอายุ หรือชมรมผู้ติดเชื้อ เป็นต้น ซึ่งทำให้การทำงานขององค์กรเหล่านี้สะดวกขึ้น เป็นประโยชน์กับงานสาธารณสุขโดยตรง และประหยัดงบประมาณที่ต้องสนับสนุนจากสถานบริการได้มาก

 5. การที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นได้สนับสนุนด้านอาคารสถานที่ เพื่อให้หน่วยราชการด้านสาธารณสุขมาร่วมจัดบริการในสถานบริการสาธารณสุข โดยเฉพาะของเทศบาลต่างๆ เช่น กรณีของ CUP ยางตลาด จังหวัดยโสธร ที่ทางโรงพยาบาลยางตลาดได้ไปเช่าห้องแถวเพื่อเปิดให้บริการในนามของ “ โรงพยาบาลยางตลาด 2 ” เพื่อให้บริการแก่ผู้ป่วยในเขตเทศบาล จัดแพทย์ เภสัชกร พยาบาล มาให้บริการ มีรถฉุกเฉินเพื่อส่งต่อไปโรงพยาบาล ต่อมาทางเทศบาลเห็นถึงประโยชน์ที่ประชาชนจะได้รับ จึงได้อาสาสร้างอาคารให้ในที่สุด

 6. การร่วมลงขันตั้งกองทุนสุขภาพชุมชน โดยการร่วมลงขันของ องค์การบริหารส่วนตำบล กลุ่มองค์กรการเงินชุมชนเช่นกลุ่มออมทรัพย์ และ สปสช. โดยในปี 2550 นั้น ทาง สปสช. ได้จัดสรรงบประมาณหมวดส่งเสริมป้องกันในชุมชน หรืองบ PP Community based จำนวน 37.5 บาท ต่อรายหัวประชากร เป็นกองทุนสุขภาพชุมชน โดยองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นต้องสมทบงบประมาณลงขันตามระเบียบของ สปสช.ในเรื่องหลักเกณฑ์การสมบทจากองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น คือ

  • อบต.ขนาดใหญ่ สมทบงบประมาณขั้นต่ำ 50% ของที่ สปสช.โอนให้
  • อบต.ขนาดกลาง สมทบงบประมาณขั้นต่ำ 20% ของที่ สปสช.โอนให้
  • อบต.ขนาดเล็ก สมทบงบประมาณขั้นต่ำ 10% ของที่ สปสช.โอนให้

ประเด็นสำคัญของการมีกองทุนสุขภาพระดับตำบลโดยงบประมาณการมีส่วนร่วมจากทั้งงบหลักประกันสุขภาพถ้วนหน้าและองค์การบริหารส่วนตำบลนั้น เป็นนวัตกรรมทางการจัดการด้านการสร้างเสริมสุขภาพที่น่าสนใจยิ่ง สำหรับ สปสช.จะขยายกระบวนการนี้ไปให้ได้ 800 อบต. แต่อย่างไรก็ตาม CUP ก็อาจเข้ามาช่วยสร้างกระบวนการก่อตั้งกองทุนได้ด้วยตนเอง โดยอาจจะเป็นงบประมาณลงขันจากงบประมาณส่งเสริมป้องกัน (งบPP) ของ CUP เอง กับงบจากองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น โดยใช้ระเบียบของ สปสช.ในการเป็นฐานในการทำงานก็ได้

ข้อเสนอแนะต่อการสร้างการมีส่วนร่วมกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

 1. สร้างและทำความเข้าใจในบทบาทขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นให้เห็นว่าสุขภาพ คือ ภารกิจหนึ่งที่สำคัญในการเพิ่มคุณภาพชีวิตประชาชน หรืออาจกล่าวว่าให้ concern เรื่องสุขภาพ ซึ่งสำคัญกว่าลงขัน ในโครงการหนึ่งๆ นั้น ทางองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจะสนับสนุนงบประมาณมากน้อยเพียงใด ซึ่งไม่ใช่ประเด็นสำคัญเท่ากับการเห็นความสำคัญและร่วมเข้ามาทำงานร่วมกันกับภาคส่วนสาธารณสุข นั่นคือ ไปให้ไกลกว่า win-win คือเราได้งบ เขาได้เสียง เป้าหมายคือทำให้ชุมชนเข้มแข็ง

 2. ทุก CUP ควรมีการตั้งคณะกรรมการสุขภาพระดับอำเภอ ที่มีองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ภาคประชาสังคมและผู้ทรงคุณวุฒิในชุมชนมาเป็นคณะกรรมการ เช่น ที่ CUP หนองหญ้าไซ จังหวัดสุพรรณบุรี สำหรับในส่วนของสถานีอนามัยนั้น ควรที่จะมีการตั้งคณะกรรมการที่ปรึกษาสถานีอนามัยเช่นกัน โดยมีตัวแทนภาคประชาสังคมและองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเข้ามาเป็นคณะกรรมการเช่นเดียวกับที่ CUP นครไท จังหวัดพิษณุโลก

 3. ส่งเสริมให้เกิดความร่วมมือที่ยั่งยืนกว่าการสนับสนุนเพียงงบประมาณในการจัดทำโครงการ โดยเฉพาะรูปแบบความร่วมมืออันได้แก่

  1. การให้ทุนชุมชนแก่นักเรียนเพื่อเรียนต่อในวิชาชีพด้านสุขภาพแล้วให้กลับมาทำงานใช้ทุนที่สถานบริการใกล้บ้าน ซึ่งจะสามารถแก้ไขปัญหาการขาดแคลนบุคลากรในชนบทได้ในระยะยาว งานด้านสุขภาพได้ก้าวมาสู่การทำงานเชิงคุณภาพมากกว่างานด้านปริมาณ เป็นงานที่ต้องใช้กำลังคนและเวลามาก ลำพังงบประมาณทำโครงการอย่างเดียวไม่สามารถทำให้เกิดงานที่มีคุณภาพได้เท่าที่ควร เช่น กรณีของ CUP น้ำพอง จังหวัดขอนแก่น CUP หล่มสัก จังหวัดเพชรบูรณ์ และ CUP เทพา จังหวัดสงขลา
  2. การตั้งกองทุนสุขภาพชุมชนระดับตำบล โดยขอรับงบอุดหนุนจากองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในลักษณะเป็นเงินก้อนมาร่วมลงขันกับเงินส่งเสริมป้องกันของ CUP และเงินสมทบจากองค์การการเงินของชุมชน เช่น กลุ่มออมทรัพย์ หรือ กองทุนหมู่บ้าน เป็นเงินกองทุนสุขภาพชุมชนที่เป็นเงินกองกลางที่ทุกภาคส่วนหรือทุกองค์กรสามารถเขียนโครงการมาขอรับการสนับสนุนการทำโครงการจากกองทุนฯได้ เป็นเสมือน สสส. ในระดับตำบล เช่นกรณีของ CUP จะนะ จังหวัดสงขลา

เรื่องเล่าจากหล่มสัก “ 2 บาทร่วมลงขัน สร้างสรรค์ โรงพยาบาลตำบล ”

โรงพยาบาลตำบล เกิดขึ้นมาจากแนวคิดและปรัชญาของ นพ.พงศ์พิชญ์ วงศ์มณี ผู้อำนวยการโรงพยาบาลหล่มสัก จังหวัดเพชรบูรณ์ โดยได้พลิกโฉมหน้าการพัฒนาสถานีอนามัยระดับตำบล ให้มีศักยภาพระดับสูงในบริการโดยมีทีมสุขภาพทั้งแพทย์ พยาบาล ทันตาภิบาล เจ้าหน้าที่สาธารณสุขที่เหมาะสม มียา เวชภัณฑ์และเครื่องมือในการบริการเป็นที่ยอมรับของประชาชน สามารถตอบสนองความต้องการของประชาชน และตอบสนองระบบสุขภาพแบบใหม่ที่สร้างสมดุลการพึ่งตนเองและพึ่งบริการได้อย่างดี โดยผู้นำทั้ง 3 ฝ่าย คือภาคประชาชน ภาคการเมือง ภาคท้องถิ่น และภาคสาธารณสุข ได้มาร่วมหารือ และตัดสินใจระดมทุนจัดตั้งกองทุนสุขภาพระดับตำบลขึ้นมา

การร่วมลงขันของประชาชนในชุมชนคนละ 2 บาท ต่อเดือน หรือ 24 บาท ต่อปี เมื่อรวมประชากรในชุมชน เช่น ตัวอย่างจำนวน 10,000 คน ก็จะได้เงินจำนวน 240,000 บาท ที่มาจากภาคประชาชน และการมีส่วนร่วมขององค์การบริหารส่วนท้องถิ่นในฐานะผู้มีบทบาทในระบบสุขภาพของประชาชนร่วมสมทบอีกไม่น้อยกว่าประชาชนลงขัน และ CUP หล่มสักในฐานะผู้บริหารเงินต่อหัวประชากรที่ได้รับจัดสรรจากรัฐบาล ก็ร่วมสมทบเป็นพลังทุนจากสามประสาน ก็จะทำให้มีกองทุนสุขภาพจำนวนมากพอ ประมาณ 7 แสนบาทในหนึ่งปี เพื่อใช้ในการบริหารจัดการการดำเนินงานของโรงพยาบาลตำบล

คณะกรรมการกองทุนสุขภาพที่ถูกคัดเลือกจากประชาชนและท้องถิ่นทุกหมู่บ้านในตำบล เป็นผู้ตัดสินใจในการใช้งบประมาณ เช่น มีการจ้างทีมสุขภาพ โดยให้ค่าตอบแทนแพทย์มาอยู่ประจำที่โรงพยาบาลตำบล ด้วยเงินกองทุนสุขภาพ 30,000 บาทต่อเดือน นอกเหนือจากรายได้เงินเดือนประจำ พยาบาลอัตราจ้าง 10,000 บาทต่อเดือน การก่อสร้างปรับปรุงโครงสร้างพื้นฐานชั้นล่างของสถานีอนามัยเดิมให้เหมาะสมกับบริการผู้สูงอายุ ผู้พิการ หญิงตั้งครรภ์ และผู้ป่วยเรื้อรัง ที่ไม่สะดวกในการขึ้นไปรับบริการที่ชั้นสองของสถานีอนามัยตามโครงสร้างเดิมกระทรวงสาธารณสุข และแก้ไขปัญหาสุขภาพในท้องถิ่นได้ เช่น ไข้เลือดออก อุจจาระร่วง และหากกองทุนมีความเติบโตยั่งยืนก็สามารถซื้อชุดเครื่องมือบริการทันตกรรม หรืออื่นๆ เช่น จัดส่งนักเรียนทุนพยาบาลศาสตร์ และอื่นๆ ที่ขาดแคลนในหมู่บ้านให้ไปเรียน แล้วกลับมาทำงานในชุมชนของตนเองได้ เป็นต้น

ความสำเร็จของกองทุนสุขภาพที่มาจากสามประสานสามารถจัดตั้งได้ทั้งหมด 18 กองทุน ในปี 2547 มีงบประมาณที่มาจากจากภาคประชาชน ภาคท้องถิ่น และภาครัฐ กว่า 4 ล้านบาท มีระเบียบข้อบังคับกองทุนและการดำเนินการติดตามเงินเข้ากองทุนโดยประชาชน สามารถส่งผลให้เกิดความร่วมมือ การมีส่วนร่วมอย่างมากมาย

กองทุนสุขภาพโรงพยาบาลตำบล กลายเป็นจุดเชื่อมโยงทำให้เกิดมาตรการและความร่วมมืออย่างมากในชุมชน ทั้งการจัดทำแผนงานแก้ปัญหาด้านสาธารณสุข การต่อเติบอาคารสถานีอนามัย หรือโรงพยาบาลตำบล การกำหนดข้อบังคับของชุมชนในการจัดระเบียบของสังคมในเรื่องสุขาภิบาล การควบคุมโรค เรื่องการรักษาความสงบ การไกล่เกลี่ยข้อพิพาทชุมชน ข้อบังคับการจราจรของการขับขี่ในชุมชน เมาสุรา และการร่วมกันแก้ปัญหาเชิงระบบ การมีอาชีพและมีงานทำ และหน่วยราชการอื่นๆ เข้ามาเป็นเครือข่ายด้านสุขภาพมีกิจกรรมร่วมกัน เช่น มีหน่วยอาสาสมัครตำรวจชุมชน หน่วยวิทยุชุมชน การแจ้งทะเบียนการเกิดและเสียชีวิตของประชาชน โดยทุกหน่วยงานผลัดเปลี่ยนกันมาทำงานเป็นประจำที่โรงพยาบาลตำบล เกิดการเรียนรู้ร่วมกันเกื้อกูลและดูแลกันเองภายในชุมชน ไม่ใช่เฉพาะเรื่องสุขภาพเท่านั้น ซึ่งในทุกเรื่องมีความเชื่อมโยงต่อระบบสุขภาวะของประชาชนที่ส่งผลต่อคุณภาพชีวิตทั้งสิ้น

Comment #1
whn
Posted @April,13 2017 16.24 ip : 139...32

PIt is burberry outlet online not jordans necessarily that kate spade outlet online the material, toms shoes outlet even toms shoes the replica rolex imagination mcm handbags outlet of cheap jerseys all the the north face material even see the michael kors bags sound, buccaneers nfl jersey thoughts, ideas, michael kors outlet emotions, cavaliers jerseys but also nike air max because swarovski crystal of a particular frequency burberry sale of michael kors vibration puma sneakers brought coach black friday the energy, free run we need toms.com to have It tommy hilfiger is steelers nfl jersey with north face outlet love, ralph lauren outlet it air max 90 is cheap oakley sunglasses clear coach purses factory that hilfiger outlet the jimmy choo shoes gap between nike air huarache joy and redskins nfl jersey happiness, golden state warriors jerseys happiness air max is polo ralph only bottega veneta a floating layer in nike outlet the surface of a state, nike roshe and coach bags joy thomas sabo is north face from the polo ralph lauren heart colts nfl jersey of vans a cheap clothes longing jets nfl jersey and oakley canada expression, nike like packers nfl jersey love and north face sincerity hermes birkin bag , Joy ralph lauren factory store and peace, this coach outlet online is ferragamo true, in michael kors purses addition nike air max to new balance canada the body, emotions, chiefs nfl jersey thoughts, nike shoes outlet and some nike free run identity louboutin outlet of pandora the ralph lauren identity jordan jerseys is tend celine bags to ray ban be something other occhiali oakley than tory burch handbags me. ralph lauren A Jun fendi bags began charlotte hornets jerseys to devote pandora charms himself ravens nfl jersey to denver nuggets jersey the lions nfl jersey self, the cheap oakley self salvatore ferragamo and adidas canada the new balance shoes self, nike air max the adidas outlet great spirit juicy couture outlet of prada handbags my life in giuseppe shoes the hogan influence of A true religion outlet Jun texans nfl jersey life, until one cartier montres day, longchamp outlet a terrible raiders nfl jersey thing coach handbags to ray ban outlet break the A Jun status. michael kors handbags That day, the michael kors rain air force poured bcbg max down, louboutin outlet the giuseppe zanotti sneakers flood began mcm bags to soak cheap jerseys through the cheap jordans city, san antonio spurs jersey crashed mizuno running the water basketball shoes without a levi's jeans little mcm bags prepared tory burch outlet to shock knicks jersey down, michael kors the kate spade outlet online flow swarovski online of nike water toms shoes outlet from tory burch handbags the bottom michael kors outlet online of the toms shoes city michael kors outlet online began toms outlet to kevin durant jersey spread into their calvin klein underwear house, nfl jerseys all michael kors handbags people, new balance went to asics gel the ray ban sonnenbrillen house The titans nfl jersey top nike canada of bcbg max azria the. Some in raptors jersey the rescue of ray bans their ralph lauren outlet online own kate spade bags property swarovski in the room, barbour jackets and air max some crying jimmy choo outlet in frustration, michael kors the cheap nhl jerseys cable car kids hoodies was also dre beats submerged, the flashing prada sunglasses lights began to extinguish the disaster came ralph lauren outlet like burberry this. A broncos nfl jersey king cheap barbour jackets in coach factory online the flood of azcardinals nfl jersey the occasion, five finger shoes took away armani shoes outlet a small book, which ray ban black friday recorded the number oakley black friday of self-discovery tommy hilfiger of the secret, wizards jersey from vans the juicy couture beginning to explore themselves, softball bats they seahawks nfl jersey began to hermes bags see ralph lauren outlet online the burberry sale world puma online opened, oakley sunglasses I continue under armour curry to barbour jackets remind ralph lauren black friday him To longchamp outlet help phoenix suns those affected longchamp people, ray ban sunglasses outlet A philipp plein clothing Jun began to use boston celtics his babyliss pro school beats by dr dre and to nike air max 2014 guide nba jersey the ray ban wayfarer disaster air jordans in the hollister panic coach factory outlet online of jordans the nike mercurial crowd, longchamp handbags each oakley sunglasses outlet crowded crowd found, timberland shoes orange jazz jersey yellow trail blazers jersey roof cheap oakley sunglasses of the A-jun northface in michael kors handbags the high voice aktienkurse adidas of hermes the unity, barbour outlet online Tell nike shoes the cheap mlb jerseys dream cheap jerseys and love, patriots nfl jersey in omega the lacoste outlet online event michael kors taschen before horloges the nike roshe disaster jaguars nfl jersey must be hollisterco calm, witty hogan outlet confrontation. Not everyone is chaussure timberland listening to A Jun's dsquared2 outlet argument, rams nfl jersey some nike free people cheap true religion still converse shoes mock A mbt mens shoes Jun's ignorance and panic, hollisterco self-serving plein outlet in fake rolex the search for michael kors the eagles nfl jersey house knockoff handbags under nike huaraches the barbour jackets object, oakley sunglasses outlet it was nike tracksuits also oakley sunglasses outlet said: "no property cheap glasses is michael kors bags equal burberry sale to louboutin no browns nfl jersey life toms shoes ah, ecco outlet online after soccer shoes How to polo ralph lauren outlet live tn pas cher ah! vans shoes "| veneta Desolate A Jun givenchy handbags is cheap oakley sunglasses still constantly true religion jeans men in the hilfiger outlet cleaning michael kors black friday of everyone's nike air force mind, wedding dresses so bears nfl jersey calm roshe runs and common face grizzlies jersey of this sudden burberry outlet store disaster, watches canada A Jun coach factory outlet is christian louboutin doing no one ray bans wants ray ban outlet online to chi flat iron do, but the long champ meaning michael kors of rolex watches extraordinary things , ralph lauren polo Some chrome hearts store people nike air yeezy say that clippers jersey he said converse chicken prada outlet soup, some salomon people call him coach store online a madman, burberry some people say that burberry handbags outlet his insistence is oakley vault meaningless. People will coach outlet grow hilfiger online shop three rolex replica times. The first time kobe bryant jerseys was pandora jewelry to omega watches find pacers jersey yourself not ralph lauren online shop the center of the new balance world. nike The second is beats by dr dre to find north face jackets even pandora schmuck if panthers nfl jersey no tommy hilfiger matter saints nfl jersey how hard, ray ban after ralph lauren all, air jordan retro some timberland outlet things air max 90 are ralph lauren helpless p90x time. occhiali ray ban The oakley third nike is coach factory in, katespade knowing north face that tory burch shoes something rockets jersey may converse sneakers be replica rolex powerless, omega watches but louboutin uk still adidas outlet try to fight philadelphia 76ers jerseys for marc jacobs the nike outlet time. air jordan shoes And toms shoes finally to nike quell falcons nfl jersey the giants nfl jersey disaster and cheap mlb jerseys in exchange oakley for oakley sunglasses stability is red bottoms derived valentino from coach outlet canada the timberwolves jersey sound adidas online of michael kors A Jun heard, red bottom shoes that prada shoes is nike air max 2014 what, dsquared2 jeans a oakley sunglasses Zhang swarovski canada huge burberry handbags paper indoor soccer shoes towels nike.com wipe, the flood handbags outlet was sucked ray ban sunglasses outlet dry, orlando magic jersey gradually began to restore dolphins nfl jersey the polo ralph lauren outlet online circuit, people oakley And versace clothes began to have cowboys nfl jersey vitality. hollister kids A Jun nike mercurial found roshe run himself who, who michael kors handbags we live in the keyboard, ray-ban sunglasses and nike Air Max Plaza very coach outlet online small. air max one Later, A coach store Jun's mont blanc latent repair slowly known north face backpacks as tommy hilfiger not for hollister the oakley sunglasses cheap disaster moved, open mind - chargers nfl jersey keyboard Xia dwyane wade jersey A burberry outlet Jun.Deft to michael kors outlet online take coach handbags outlet off new orleans pelicans the cheap michael kors clothes and handed the cheap nike shoes head, coach handbags he michael kors outlet apart from anything else, directly climbed behind the tree, blink brooklyn nets jersey of an ralph lauren outlet online eye and slipped instyler down, beats audio "hey, think longchamp black friday of ralph lauren online it, only this road coach store outlet is not fossil uhren monitored, bucks jersey so discount shoes here ralph lauren uk is the most swarovski jewelry insecure air max Place, the same pandora is the burberry safest place, adidas well, hugo boss clothes even timberland boots if ferragamo shoes you wear marc jacobs your adidas own vikings nfl jersey clothes, michael kors purses it nba jerseys is thomas sabo not prada necessarily ipad mini cases more jerseys from china than longchamp my kings jersey handsome. "Speechless, laughing. roshe Speed air max up supra shoes the burberry sale pace, into bengals nfl jersey the michael kors purses restaurant, eyeglasses stores ready atlanta hawks jersey to eat. cheap true religion Suddenly, michael kors a cheap ray ban naughty cheap nhl jerseys little jordan girl patted nike roche run the burberry handbags head of the shoulder, said: "Hey, little prince, this ray ban outlet is iphone 5 cases your north face apprentice?" "Big true religion jeans women Sister, how lunette ray ban do celine black friday you hollister co come 49ers nfl jersey here?" Leader adidas asked handbags outlet curious. ray ban sunglasses "Well, ralph lauren polos not dallas mavericks jerseys allowed coach outlet sale to call cheap michael kors the hollister big nba jersey sister, michael kors canada and later converse to call designer handbags me air max 2015 little asics beauty, true religion heard no?" lunette oakley Little ed hardy girl hands inserted burberry handbags outlet in christian louboutin shoes the waist, shouting. "Know," the new balance outlet head of ray ban the mcm handbags finished, baseball bats raised reebok his swarovski jewelry tired nike outlet store head, bills nfl jersey but nike air max found longchamp that people were gone, turned woolrich mens jackets and asked pandora uk me, I chi hair said: nike free run 5.0 "She finished, jumped the north face outlet from huarache the table, ray ban outlet with a mcm handbags burly oakley vault male ray ban toward the export michael kors outlet online sale gone."/Ppolo ralph lauren
whn

Comment #2
cpacj
Posted @April,18 2017 16.47 ip : 104...19

That’s what got me thinking about the titular jimmy choo shoes question, spy sunglasses after a Michael Kors Outlet couple days of thinking, the answer michael kors outlet online seems clear: I’d get a Coach Factory Outlet bag, most likely.michael kors outlet There Michael Kors Outlet are a lot of brands doing ralph lauren outlet things I like Coach Purses right cheap ray ban outlet now–Louis Vuitton ray ban outlet online and Balenciaga both come to mind coach outlet quickly–but cheap ray ban outlet Gucci’s fantastical game of theme and variations polo ralph lauren with its longchamp outlet styles, Ray Ban Sunglasses prints, coach factory outlet online details and ray ban outlet logos valentino outlet just makes spy sunglasses its designs feel, well, fun. Plus, I don’t have a Coach Outlet bag in my coach outlet collection, and that is ugg boots something I’d like to change.

While I michael kors outlet need to Coach Factory get my Coach Outlet Online hands on some of the handbags to check them out in person, it looks like the brand's handbags are already making their way onto the ray ban 90% off sale ukray ban sunglasses arms of Coach Outlet Store celebrities. ray ban outlet Kate Bosworth was ed hardy outlet spotted michael kors outlet carrying the pas cher portefeuille Delpozo Benedetta Bag with a custom embroidered flower recently at LAX. The clean lines and Coach Factory Outlet sleek silhouette feels fresh yeezy boost 350 and straight Coach Outlet Online forward and it's no longchamp outlet surprise that a Coach Factory Online fashion lover such ray ban outlet as Bosworth is carrying this www.michaelkorsoutletus.us.com brand.

The collection largely relies on old favorites like the 2.55 and Boy styles, whose locks and finishings get incorporated in everything from wallet-style mini bags to tiny coin carriers in both neutral and bright colors. Check out the full selection below, including prices for every piece!

Bag Michael Kors Outlet Website picks Coach Outlet this Michael Kors week are very spring-forward, and a bit coach outlet online cheeky at times, to christian louboutin outlet be honest. Designers are rolling out coach factory outlet their Spring Valentino Shoes Outlet 2017 Coach Outlet collections, which michael kors outlet online keeps celebs on coach outlet their feet. On the West ralph lauren outlet Coast, celebs Michael Kors Outlet Online continued to prance through cheap oakley sunglasses figurative revolving Ray ban Sunglasses door and haunt spy sunglasses America's malls, while Oakley Sunglasses on the michael kors outlet East Coast, they cheap uggs headed to Toms Outlet exclusive late-night fetes Cheap Ray ban Outlet and flew out longchamp outlet of JFK, hopefully oakley vault sunglassesto warmer climes.

Dior’s Spring Michael Kors Outlet 2017 oakley outlet collection, cheap oakley outlet Chiuri’s first at Michael Kors Outlet Online, won’t hit uggs outlet stores until the oakley outlet end of ray ban sunglasses February, but oakley sunglasses the oakley sunglasses brand michael kors outlet has included oakley sunglasses some teasers on ray ban outlet its website, including a look 750 yeezy boost at the oakley sunglasses Dior J’Adior michael kors outlet Wallet on Chain. The bag features a brand new, very oakley outlet bold logo Coach Outlet hardware style that made its debut for cheap oakley outlet Spring Coach Outlet Online Store 2017, and it’s been a hot valentino shoes topic of conversation every time we’ve featured giuseppe zanotti shoesglimpses of the upcoming bags.

The bag itself is ray ban outlet - oakley outlet for a piece at the base of the Michael Kors brand’s price spy outlet structure. Michael Kors Outlet Online The interior is small Cheap Coach Purses but well-organized, Cheap Louis Vuitton Handbags with Louis Vuitton Outlet wallet-style slots for jimmy choo outlet cards, in Coach Outlet addition ray ban outlet to ray ban outlet both a zip oakley sunglasses pocket Oakley Sunglasses Outlet and slide pocket at the front.michael kors outlet What gives me Coach Factory Outlet pause, though, is oakley outlet the exterior font used for these Michael Kors Handbags logos. It Louis Vuitton feels slightly Coach Outlet Online brutalist, Louis Vuitton as Coach Outlet though Cheap Louis Vuitton Bags the Louis Vuitton Outlet typeface was chosen because it’s jarring in its oakley outlet aggressive coach factory outlet plainness. That kind of look is far from the forward-leaning Cheap Michael Kors femininity of Raf Simons’s Dior, and the quick Ray ban Sunglasses transition might take some time for shoppers to adjust to. So, tell me: do you love this bag, or not so much?

Comment #3
jlgg
Posted @April,19 2017 16.55 ip : 175...149

burberry australia nike huarache coach factory outlet pandora rings timberland boots prada bags kate spade handbags michael kors australia pandora bracelets ray ban prescription sunglasses coach outlet china factory sale pandora charms canada goose jacket louis vuitton australia michael kors online Ralph Lauren Polo burberry scarf michael kors wallet pandora rings Chanel Outlet michael kors prada factory outlet online michael kors uk adidas shoes coach factory outlet timberland uk ray ban polarized prada handbags prada official site kate spade michael kors bags sunglasses hut hermes bag baseball jerseys michael kors outlet pandora rings sale michael kors purses michael kors outlet nike jordan shoes burberry australia landing gear coach australia kate spade outlet online michael kors outlet michael kors outlet burberry online coach usa coach outlet online abercrombie and fitch nike outlet kate spade canada nike air max prada outlet prices louis vuitton outlet michael kors canada kate spade coach outlet moncler jacket Kevin Durant Shoes yeezy boost 350 air jordan retro nike air huarache abercrombie outlet coach outlet store kate spade bags michael kors outlet prada outlet michael kors pandora rings nike outlet moncler outlet burberry outlet canada cheap coach purse michael kors outlet prada factory outlet online Mizuno Running Shoes salomon shoes huarache nike pandora australia coach factory outlet prada outlet michael kors outlet air jordan shoes coach outlet coach bags coach outlet pandora australia Yeezy Boost 350 brand sunglasses oakley sunglasses ray ban glasses pandora bracelet michael kors outlet ray ban sunglasses ray ban outlet burberry canada Burberry outlet online yeezy boost 350 asics shoes Australia prada outlet Mizuno Wave clk benz michael kors outlet bags michael kors outlet online paul smith uk canada goose sale online beats by dre ugg australia prada handbags coach factory coach online chanel australia nike jordan coach outlet polo outlet online longchamp outlet asics Australia burberry outlet online burberry outlet Nike Air Jordan cheap basketball shoes nike lebron james Free Run nike store moncler coats KD 8 shoes polo outlet Nike Hyperdunk 2015 shoes sale mlb.com rayban aviator coach outlet kate spade outlet asics shoes coach australia michael kors jet set tote pandora charms sale burberry scarfs prada outlet online CHanel Factory Outlet authentic prada outlet online moncler jacket nike lebron shoes Mizuno Shop coach carter moncler jacket mens ate spade handbags pandora jewelry pandora charms prada outlet moncler clothing pandora bracelet canada goose sale snow boots Pandora Charm burberry outlet abercrombie fitch prada bags mlb shop Hugo Boss Outlet jimmy choo australia kate spade outlet ugg boots Oakley Outlet prada outlet online ray ban aviator kate spade outlet michael kors kate spade bags abercrombie outlet nike shoes Mizuno Shoes baseball jerseys coach purses pandora necklaces mens sunglasses coach outlet sunglasses sm coach outlet tiffany uk pandora.com jordan retro shoes major league baseball coach outlet nfl shop ugg uk Hyperdunk 2016 nike free run nike shoes australia pandora rings pandora charms ugg slippers pandora jewelry nike com prada outlet online burberry outlet huaraches nike jordan shoes prada purses Jordan Retro pandora charms oakley frogskins abercrombie us coach bag ray ban clubmaster Hermes Outlet michael kors bags pandora rings burberry outlet canada Nike KD 8 official prada site pandora rings jewelry mk outlet Nike Air Max michael kors outlet authentic prada outlet online coach outlet prada outlet online pandora rings yeezy boost 350 shoes Coach Outlet Store michael kors totes pandora australia burberry online kate spade outlet prada outlet online coach factory outlet basketball jerseys coach diaper bag coach factory outlet online Abercrombie Fitch oakley frogskins sunglasses michael kors handbags oakley sunglasses burberry outlet louis vuitton outlet Mizuno Shop Japan air jordan shoes kate spade outlet online Prada bags nike shox shoes louis vuitton outlet wholesale kate spade bags outlet prada outlet online pandora princess ring Hugo Boss Store moncler uk Michael Kors Canada nike huarache shoes hockey jerseys burberry outlet moncler us ray ban online michael kors handbags outlet ray ban sunglasses michael kors outlet china wholesale moncler outlet tiffany co coach handbags abercrombie outlet piumini moncler replica michael kors outlet kate spade black friday ralph lauren australia pandora australia burberry purse michael kors outlet coach mcm outlet online nike basketball shoes michael kors outlet basketball jerseys authentic prada handbags outlet coach bags ray ban sunglasses ray-ban sunglasses michael kors italy ralph lauren mlb shop Billat pandora rings paul smith ray-ban sunglasses burberry canada Prada Factory Outlet prada us tiffany co top sunglasses bercrombie Nederland nike australia michael kors outlet moncler sale Prada Outlet sunglasses outlet Michael Kors Outlet ray-ban sunglasses coach outlet online prada outlet kate spade outlet michael kors outlet football jerseys MIZUNO Shop US canada goose jacket Adidas Yeezy Boost 350 pandora uk pandora rings michael kors purses outlet burberry salomon hiking shoes abercrombie outlet us nfl jerseys pandora charms sale michael kors outlet online shoes online sale Yeezy 350 michael kors outlet football jerseys pandora charms uk prada glasses coach australia michael kors handbags landinggear prada bags huaraches shoes canada goose outlet adidas australia prada sale michael kors outlet cheap ray ban sunglasses flash sunglasses polo online Nike Jordans prada factory outlet online coach outlet pandora ring burberry outlet online abercrombie paris Longchamp Outlet michael kors outlet Oakley Holbrook sunglasses beats headphones pandora charms prada online Coach outlet online prada outlet online nike shoes coach outlet abercrombie us michael kors outlet michael kors purses kate spade black friday coach shoes tiffany and co michael kors us michael kors veronique billat burberry scarf Nike Jordan Shoes ups tracking véronique Billat nike australia moncler down jackets mcm factory outlet mcm outlet abercrombie outlet Coach Outlet Online ray ban new wayfarer pandora charms kate spade outlet cheap moncler jacket kate spade adidas australia michael kors outlet Nike Hyperdunk Shoes official prada site mk bags Kate Spade Australia coach sunglasses for women coach outlet landing gears coach sunglasses pandora charms black friday ugg australia Ray Ban Outlet michael kors bags pandora bracelet michael kors tote michael kors handbags sunglasses hut pandora charms sale online burberry us Nike Air Jordan ray ban outlet adidas yeezy boost 350 Coach Outlet ray ban prescription glasses michael kors uk Chanel bags Outlet chanel longchamp outlet ray ban sunglasses louboutin shoes Cheap Ray Ban abercrombie and fitch Nike Free Coach Sunglasses Outlet prada bags outlet Jordan retro baseball jerseys michael kors purses on sale nike id prada bag abercrombie and fitch abercrombie & fitch shoes online paul smith sale michael kors black friday ray ban eyeglasses prada sunglasses oakley australia coach outlet online coach purse coach outlet online burberry scarf prada bags on sale abercrombie outlet moncler jacket Canada Goose Outlet Michael Kors Outlet Ralph Lauren michael kors outlet lebron james shoes michael kors outlet ray ban wayfarer michael kors tote pandora jewelry oakley sunglasses beats studio michael kors bags outlet Hugo Boss Online burberry outlet nike jordan shoes Pandora bracelet prada outlet online michael kors outlet online Oakley Holbrook michael kors outlet louis vuitton uk oakley outlet prada factory outlet louis vuitton outlet jordan shoes Basketball shoes coach outlet pandora uk pandora necklace charms michael kors outlet pandora charms sale clearance official michael kors michael kors outlet mlb store chanel bag coach outlet pandora necklace coach handbags michael kors factory outlet yeezy boost 350 Jordan Retro Shoes moncler mens jackets moncler outlet nike shox louis vuitton factory outlet prada handbags mk handbags prada outlet JLGG4.19

แสดงความคิดเห็น

« 3872
หากท่านไม่ได้เป็นสมาชิก ท่านจำเป็นต้องป้อนตัวอักษรของ Anti-spam word ในช่องข้างบนให้ถูกต้อง
The content of this field is kept private and will not be shown publicly. This mail use for contact via email when someone want to contact you.
Bold Italic Underline Left Center Right Ordered List Bulleted List Horizontal Rule Page break Hyperlink Text Color :) Quote
คำแนะนำ เว็บไซท์นี้สามารถเขียนข้อความในรูปแบบ มาร์คดาวน์ - Markdown Syntax:
 • วิธีการขึ้นบรรทัดใหม่โดยไม่เว้นช่องว่างระหว่างบรรทัด ให้เคาะเว้นวรรค (Space bar) ที่ท้ายบรรทัดจำนวนหนึ่งครั้ง
 • วิธีการขึ้นย่อหน้าใหม่ซึ่งจะมีการเว้นช่องว่างห่างจากบรรทัดด้านบนเล็กน้อย ให้เคาะ Enter จำนวน 2 ครั้ง

เมนูหลัก

มุมสมาชิก

สมัครสมาชิก · ลืมรหัสผ่าน

แนะนำหนังสือ

The Doctor Communication HandbookThe Doctor Communication Handbook
เว็บไซท์นี้ออกแบบและทดสอบด้วยไฟร์ฟอกซ์!