Distance Learning for Family Medicine and Primary Care

การจัดการศึกษาและปรึกษาทางไกล
เพื่อสนับสนุนบริการเวชศาสตร์ครอบครัวและบริการสุขภาพปฐมภูมิ
Distance Learning for Family Medicine and Primary Care

Select language ไทย | English

เรื่องเด่น รพช.

โรงพยาบาลจะนะ จังหวัดสงขลา อิสรภาพแห่งการสร้างสรรค์ที่โรงพยาบาลชุมชน

by Admin @January,11 2011 22.13 ( IP : 61...130 ) | Tags : เรื่องเด่น รพช.

โรงพยาบาลจะนะ จังหวัดสงขลา อิสรภาพแห่งการสร้างสรรค์ที่โรงพยาบาลชุมชน

นายแพทย์สุภัทร ฮาสุวรรณกิจ

ลงเผยแพร่ในวารสารโรงพยาบาลชุมชน ฉบับกรกฎาคม-สิงหาคม 2551

ในคอลัมน์เรื่องเด่นประจำฉบับ

และหนังสือโรงเรียนแพทย์ชนบท ในสถานการณ์ไม่สงบจังหวัดชายแดนใต้ (กันยายน 2550)

อำเภอจะนะ จังหวัดสงขลา เป็นอำเภอขนาดใหญ่ลำดับ 4 ของจังหวัดสงขลา อยู่ห่างจากอำเภอหาดใหญ่และ ตัวอำเภอเมืองสงขลาประมาณ 40 กิโลเมตร ประกอบด้วย 14 ตำบล 139 หมู่บ้าน ประชากรประมาณ 90,000 คน ร้อยละ 65 นับถือศาสนาอิสลาม ส่วนใหญ่ประกอบอาชีพด้านเกษตรกรรม เช่น ทำสวนยาง ประมงชายฝั่ง ทำนา และสวนผลไม้ บางส่วนเป็นแรงงานรับจ้างในโรงงานอุตสาหกรรม มีสถานบริการสาธารณสุข ประกอบด้วย โรงพยาบาลชุมชนขนาด 60 เตียง 1 แห่ง สถานีอนามัย 19 แห่ง คลินิกแพทย์ 3 แห่ง

โรงพยาบาลจะนะเป็นโรงพยาบาลชุมชนขนาด 60 เตียง เริ่มเปิดให้บริการครั้งแรกในปี 2516 ในนามของ ศูนย์การแพทย์อำเภอจะนะ ต่อมาในปี 2525 ได้ยกฐานะเป็นโรงพยาบาลขนาด 10 เตียง เป็นโรงพยาบาลขนาด 30 เตียง ในปี 2535 และปี พ.ศ. 2545 ได้ยกฐานะเป็นโรงพยาบาลชุมชนขนาด 60 เตียง ปัจจุบันตกเป็นหนึ่งในอำเภอเป้าหมายของการแบ่งแยกดินแดนในสถานการณ์ไม่สงบในจังหวัดชายแดนภาคใต้ เป็นปากประตูสู่รัฐปัตตานีหากการแบ่งแยกดินแดนเกิดขึ้นได้สำเร็จ

โรงพยาบาลจะนะ ปัจจุบันมี นพ.สุภัทร ฮาสุวรรณกิจ เป็นผู้อำนวยการโรงพยาบาลต่อเนื่องมาเป็นปีที่ 9 การพัฒนาระบบงานในโรงพยาบาลนั้นมีความเป็นทีมงานสูง การทำงานร่วมกันเป็นสหสาขาวิชาชีพ การมุ่งพัฒนาระบบ การทำงานในชุมชน ภายใต้วิสัยทัศน์ของโรงพยาบาลที่ว่า “อบอุ่นเหมือนบ้าน บริการมาตรฐาน สร้างสรรค์สุขภาวะ” การเปิดโอกาสให้การพัฒนามาจากผู้รับผิดชอบงาน ทำให้การพัฒนาไม่ติดคอขวดที่คณะกรรมการบริหารโรงพยาบาล

สถานการณ์ไม่สงบที่จะนะ

ในปี 2547 เริ่มมีสถานการณ์ไม่สงบใน 3 จังหวัดชายแดนใต้ และ 4 อำเภอชายแดน ของจังหวัดสงขลา 28 ตุลาคม 2547 มีเหตุการณ์ยิงเจ้าหน้าที่ตำรวจหน้าโรงพยาบาลได้รับบาดเจ็บสาหัสและผู้ก่อเหตุได้ยิงเข้ามาในโรงพยาบาลอีก 2 นัด ถูกรถ refer และผนังอาคารห้องแพทย์แผนไทยเป็นรูกลม นับเป็นเหตุการณ์แรกที่เจ้าหน้าที่โรงพยาบาลรู้สึกได้ถึงภัยใกล้ตัว

อย่างไรก็ตาม การก่อเหตุที่จะนะยังมุ่งเป้าหมายไปที่เจ้าหน้าที่ตำรวจทหารเป็นสำคัญ มีเหตุการณ์ใหญ่ๆ หลายครั้งได้แก่ การยิง ตชด.เสียชีวิต 3 นายบาดเจ็บ 1 นาย ห่างจากโรงพยาบาลประมาณ 1 กิโลเมตร ในช่วงเดือนธันวาคม 2547 การวางระเบิดที่ป้อมตำรวจหน้าที่ว่าการอำเภอซึ่งตั้งอยู่ห่างประตูโรงพยาบาลพียง 20 เมตร ในเดือนมีนาคม 2549 ส่งผลให้มีตำรวจและประชาชนบาดเจ็บรวม 12 คน การวางระเบิดสะพานรถไฟในเดือนสิงหาคม 2549 ส่งผลให้ ตชด.เสียชีวิต 4 นาย และการยิงครูบาดเจ็บสาหัสเมื่อธันวาคม 2549 ล่าสุดเมื่อวันที่ 1 กันยายน 2550 นี้ มีการวางระเบิดที่ปั้มน้ำมันหลักของอำเภอ เกิดระเบิดแต่ดีที่ไม่มีผู้บาดเจ็บเสียชีวิต เป็นต้น

ทางโรงพยาบาลมีการประชุมเรื่องการจัดการความเสี่ยงจากสถานการณ์ แม้จะไม่เข้มข้นเหมือนพื้นที่ 3 จังหวัดชายแดนใต้ การเพิ่มจำนวนยามเป็น 2 คน กล้องวงจรปิด การเปิดธนาคารเลือด ความยืดหยุ่นในการอออกปฏิบัติงาน นอกโรงพยาบาล การประสานข่าวสารจากชุมชน การซ้อมแผนอัคคีภัยหรือแผนอุบัติเหตุหมู่ เป็นต้น

อย่างไรก็ตาม ด้วยสถานการณ์ความไม่สงบที่ไม่ร้อนแรง ทำให้โรงพยาบาลมีโอกาสพัฒนาได้มากขึ้น ซึ่งจะเป็นภูมิคุ้มกันที่สำคัญในระยะยาว

ลดความแออัดในโรงพยาบาล

ความแออัดของโรงพยาบาลจะนะเป็นเสมือนภาพอันอมตะนิรันดร์กาลมาตั้งแต่แรกตั้งโรงพยาบาล และแทบจะนึกภาพไม่ออกว่าโรงพยาบาลชุมชนขนาด 60 เตียงที่ต้องดูแลประชากร 90,000 คนในเนื้อที่โรงพยาบาลประมาณ 5 ไร่ จะสามารถลดความแออัดลงไปได้

ความพยายามตลอด 4 ปี ของการพัฒนาระบบบริการในโรงพยาบาลและเชื่อมต่อกับสถานีอนามัยและที่บ้าน เพื่อเพิ่มการเข้าถึงบริการของประชาชน และลดความแออัดของ OPD โรงพยาบาลนั้น ส่งผลให้ความแออัดในโรงพยาบาลลดลงไปได้ ไม่ใช่ลดจากจำนวนผู้ป่วยที่ลดลง แต่ด้วยการจัดการ การแยกจุดบริการ การเพิ่มเวลาให้บริการ การส่งเสริมการพัฒนาของสถานีอนามัย ทำให้ความแออัดลดลงไปได้

เพิ่มเวลาบริการ

การจัดบริการในเวลาราษฎรหรือนอกเวลาราชการนั้น เป็นกลวิธีสำคัญในการลดความแออัดในเวลาราชการ ที่โรงพยาบาลจะนะจึงมีการเปิดคลินิกนอกเวลาราชการของแพทย์ ทันตกรรม ซึ่งเปิดทุกวันตลอดทั้งปี คลินิกยาเสพติด และแพทย์แผนไทย เปิดเพิ่มในวันหยุดราชการ

ในส่วนของคลินิกนอกเวลาของแพทย์ ซึ่งเปิดให้บริการทุกวันราชการเปิดถึง 2 ทุ่ม วันเสาร์วันอาทิตย์เปิดถึงเที่ยง ผู้ป่วยนอกเวลาคิดเป็นสัดส่วนประมาณ 25 % ของผู้ป่วยทั้งวัน สำหรับคลินิกนอกเวลาทันตกรรมนั้นเปิดบริการทุกวันเช่นกัน ในวันหยุดให้บริการตั้งแต่ 8-16 นาฬิกา สิ่งที่ดีที่สุดของคลินิกนอกเวลาทันตกรรมก็คือ ทำให้ระยะเวลาในการรอคิวเพื่ออุดฟัน รักษารากฟัน ทำฟันปลอม ลดลงจาก 6 เดือนเป็น 2 เดือน

สำหรับคลินิกแพทย์แผนไทยเปิดให้บริการเพิ่มในวันเสาร์ คลินิกฟ้าใสเปิดบริการในทุกวันหยุด เพื่อให้ผู้ป่วยติดยาสามารถมารับยา Methadone หรือมาพูดคุยเพื่อเพิ่มความเข้มแข็งในการหยุดยาได้ทุกวัน

แยกจุดบริการคลินิกพิเศษออกจาก OPD

การแยกคลินิกพิเศษออกมาให้ชัดเจน และแยกผู้ป่วยเหล่านั้นออกจาก OPD มาตรวจในพื้นที่อื่นของโรงพยาบาล ทำให้ผู้ป่วยเกือบครึ่งที่ต้องตรวจโดยแพทย์ถูกแบ่งออกไปจากพื้นที่ OPD อันคับแคบ เช่นได้แยก คลินิก DM/HT คลินิกหอบหืด (Asthma Clinic) ไปไว้หน้าห้องรอคลอด แยกเอาคลินิกดูแลผู้ติดเชื้อเอดส์ (ARV Clinic) คลินิกวัณโรค (TB clinic) คลินิกฟ้าใสที่ดูแลผู้ติดยาเสพติด คลินิกวัยทอง ไปที่ชั้น 2 ของตึกใหม่ เป็นต้น

การแยกจุดบริการทำให้ความรู้สึกแออัดลดลง แม้ว่าในความเป็นจริงนั้น ยอดรวมของจำนวนผู้ป่วยไม่ได้ลดลงเลย ส่วนคลินิกด้านการสร้างเสริมสุขภาพของทีมเวชปฏิบัติครอบครัวซึ่งแยกไปอยู่อีกจุดแล้ว ก็พัฒนาระบบบริการให้เป็นการจัดบริการแบบ One Stop Service ในคลินิกฝากครรภ์ (ANC) คลินิกสุขภาพเด็กดี (Well Baby Clinic) และคลินิกวางแผนครอบครัว (Family Planning Clinic) เพื่อเพิ่มความสะดวกของผู้รับบริการ โดยจัดแพทย์ เจ้าหน้าที่ห้อง lab ทันตาภิบาล ไปให้บริการที่คลินิก ANC แทนที่ต้องให้ผู้รับบริการเป็นฝ่ายเดินวนเวียนไปตามจุดต่างๆ

การตั้งรับนอกโรงพยาบาล

ทางโรงพยาบาลจะนะ มีการจัดแพทย์และทีมสหสาขาวิชาชีพคือพยาบาลและเภสัชกร ลงไปให้บริการใน PCU หลัก 2 แห่ง คือ PCU ตลิ่งชัน และ PCU จะโหนง แห่งละ 1 วันต่อสัปดาห์ เพื่อสร้างศรัทธาของชาวบ้านต่อสถานีอนามัยนั้นๆ แม้จะเน้นไปที่การดูแลโรคเรื้อรัง แต่ก็ดูแลตรวจโรคทั่วไปเช่นกัน นอกจากนี้ทางโรงพยาบาลจะนะยังมี PCU แห่งใหม่โดยชุมชนเป็นผู้สร้างเอง คือ PCU บ้านนาร่วมใจ เพื่อเพิ่มจุดบริการของตำบลบ้านนาที่โรงพยาบาลตั้งอยู่ ซึ่งไม่มีหน่วยบริการปฐมภูมิ

และได้จัดระบบงานการดูผู้ป่วยที่บ้าน (Home Health Care) ที่ทีมของโรงพยาบาลดูแลครอบคลุมทั้งอำเภอ แบ่งทีมออกเป็น 4 ทีม ออกเยี่ยมดูแลผู้ป่วยที่บ้านทีมละวันต่อสัปดาห์

PCU ประชาอาสา

และในตำบลบ้านนา พื้นที่รับผิดชอบของทางโรงพยาบาลนั้น เนื่องจากมีประชากรมากถึง 14,000 คนเศษ ซึ่งไม่มีสถานีอนามัยในพื้นที่รองรับ มีเพียงคลินิกเวชปฏิบัติครอบครัวที่ตั้งอยู่ในโรงพยาบาล ทำให้ไม่มีแรงดึงดูดมากพอที่จะเปลี่ยนพฤติกรรมการใช้บริการของผู้ป่วยที่ไม่จำเป็นต้องพบแพทย์ในกรณีที่เจ็บป่วยทั่วไป

ในปี 2549 ทางโรงพยาบาลและกลุ่ม อสม.ตำบลบ้านนาจึงมีความเห็นร่วมกันที่จะเปิดศูนย์สุขภาพชุมชน (PCU) นอกตัวโรงพยาบาลขึ้น โดยในครั้งแรกที่คิดกันนั้นจะของบประมาณสนับสนุนจากทางอบต.แต่ด้วยข้อจำกัดด้านงบประมาณจึงไม่สามารถสนับสนุนได้

เมษายน 2550 อสม. ชาวบ้านและผู้นำชุมชน จึงพร้อมใจกันสร้างศูนย์สุขภาพชุมชนด้วยตนเอง โดยขอรับบริจาคเงินเพื่อเป็นค่าวัสดุก่อสร้าง ส่วนค่าแรงนั้นไม่ต้องจ่าย เพราะ อสม.และช่างประจำหมู่บ้านจะช่วยกันสร้างด้วยจิตอาสา โรงพยาบาลก็เพียงสนับสนุนน้ำและขนมเป็นสินน้ำใจ และเตรียมความพร้อมเรื่องเครื่องมืออุปกรณ์ในอาคารเป็นสำคัญ

ตัว PCU เป็นอาคารชั้นเดียวขนาดไม่ใหญ่ สร้างในที่ดินสาธารณะของชุมชน เมื่อสร้างเองก็สามารถปลดล็อคจากระเบียบราชการในการจัดซื้อจัดจ้างทั้งหมด ชาวบ้านช่วยกันออกแบบ เลือกวัสดุ สร้างกันแบบประชาอาสาคือสร้างๆ หยุดๆ ช่วงไหนฝนไม่ตกตัดยางได้ดีหรือตรงกับช่วงงานบุญ การก่อสร้างก็ชงักไป แต่ก็จะกลับมาคึกคักตามจังหวะของชุมชน และสามารถเปิดดำเนินการได้ในเดือนมิถุนายน 2551

เมื่อสร้างเสร็จ PCU แห่งนี้จะแบ่งหมู่บ้านมารับผิดชอบ 5 หมู่บ้านจากทั้งหมด 10 หมู่บ้าน ดูแลประชากร 7,000 คน ชื่อที่แท้จริงของ PCU แห่งนี้ยังไม่ได้ตั้ง แต่แนวทางการตั้ง PCU แบบประชาอาสานี้ จะทำให้ชุมชนรู้สึกเป็นเจ้าของ PCU อย่างแท้จริง การสร้างการยอมรับ การมีส่วนร่วมของชุมชนต่อระบบงานใน PCU ก็น่าจะลงตัวกว่าการสร้างโดยราชการ ที่บางครั้งอาจกลายเป็นสิ่งแปลกปลอมในชุมชน

กองทุนสุขภาพชุมชนตำบลน้ำขาว

กองทุนสุขภาพชุมชนตำบลน้ำขาว เป็นกองทุนร่วมระหว่าง องค์การบริหารส่วนตำบลน้ำขาว งบประมาณด้าน ส่งเสริมป้องกันจากสถานีอนามัยในตำบลน้ำขาว องค์กรการเงินของชุมชนในตำบลน้ำขาว และสำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ สำหรับการดูแลเรื่องการสร้างเสริมสุขภาวะของประชาชนในตำบลน้ำขาวทุกคน

ทุกภาคส่วนยินดีที่จะช่วยสมทบเงินงบประมาณเพื่อตั้งกองทุนสุขภาพชุมชนตำบลน้ำขาว และต่างมีความเห็นตรงกันว่าจำนวนเงินมากน้อยไม่สำคัญ สำคัญอยู่ที่การมีส่วนร่วมและการจัดการเงินก้อนนี้ได้อย่างเป็นระบบและเป็นประโยชน์กับประชาชนอย่างแท้จริง ในส่วนของภาคประชาสังคมนั้นมีความเห็นที่น่าสนใจว่าเงินกองทุนที่ตั้งมานั้น ไม่จำเป็นต้องใช้ ให้หมดเป็นปีๆ ไป ควรมีการเก็บไว้บางส่วนสะสมไว้เป็นเงินก้อนโตในอนาคต ซึ่งอาจจะเป็นประโยชน์ในการทำโครงการใหญ่ในระยะยาวต่อไป

โดยในปีแรกคือปี 2550 นี้ จะมีการสมทบเงินเข้ากองทุนสุขภาพชุมชนตำบลน้ำขาวดังนี้

ภาคสาธารณสุขจะจัดสรรงบประมาณหลักประกันสุขภาพในหมวดการสร้างเสริมสุขภาพ (งบ PP ) ของตำบลน้ำขาวเป็นสัดส่วน 50% ของงบประมาณที่ได้รับจัดสรร ซึ่งคิดเป็นงบประมาณประมาณปีละ 100,000 บาท

องค์การบริหารส่วนตำบลน้ำขาว ได้บรรจุในแผน 3 ปีของ อบต. (ปี 2550-2552) เพื่อสนับสนุนเป็นงบอุดหนุนแก่กองทุนสุขภาพชุมชนตำบลน้ำขาวปีละ 100,000 บาท

ภาคประชาชน อันได้แก่กลุ่มออมทรัพย์ กลุ่มสัจจะวันละบาท กลุ่มกองทุนหมู่บ้านยินดีร่วมสมทบตามแต่กำลังของแต่ละกลุ่ม โดยแต่ละองค์กรร่วมสมทบไม่น้อยกว่าองค์กรละ 1,000 บาท

ในส่วนของสำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ (สปสช.) ได้แสดงสมทบงบประมาณสมทบตามหลักเกณฑ์ของกองทุนตำบล สปสช. ที่ 37.5 บาทต่อบัตร

เจตนารมณ์ของกองทุนสุขภาพชุมชนตำบลน้ำขาว มุ่งเน้นการสนับสนุนการสร้างสุขภาพหรือคุณภาพชีวิตในระดับที่กว้างคือ เสริมสุขภาพทั้งทางมิติด้านสังคม จิตวิญญาณและสิ่งแวดล้อม โดยทุกภาคส่วนไม่ว่าสถานีอนามัยหรือกลุ่มชาวบ้าน ก็สามารถนำเสนอโครงการต่อคณะกรรมการสุขภาพตำบลน้ำขาวได้ แล้วคณะกรรมการสุขภาพตำบลน้ำขาวก็จะพิจารณาจัดสรรงบประมาณให้ตามความเหมาะสม เป็นเสมือน สสส.ของตำบลน้ำขาวที่มีพันธกิจในการส่งเสริมให้ทุกกลุ่ม ทุกองค์กรสามารถมีส่วนร่วมในการทำโครงการเพื่อแก้ปัญหาด้านสุขภาพ หรือสร้างนวัตกรรมด้านการสร้างเสริมสุขภาพได้อย่างกว้างขวาง

สำหรับคณะกรรมการสุขภาพตำบลน้ำขาวให้มีตัวแทนจาก 4 ภาคส่วนคือ องค์การบริหารส่วนตำบลน้ำขาว ภาคประชาชนจากกลุ่มออมทรัพย์ ภาคส่วนราชการสาธารณสุข และผู้ทรงคุณวุฒิในพื้นที่ รวมทั้งสิ้น 13 คน

แนวคิดและรูปแบบการดำเนินงานของกองทุนสุขภาพตำบลน้ำขาวได้เป็นรูปเป็นร่างแล้ว แต่การดำเนินการของกองทุนยังไม่ลงตัวนัก ซึ่งต้องใช้เวลาในการขับเคลื่อนสู่แนวคิดในอุดมคติแห่งการมีส่วนร่วมในการดูแลสุขภาพของภาคประชาชนในชุมชนเองด้วยตนเองต่อไป

หากทุกชุมชนพร้อมใจกันจัดการสุขภาพชุมชนด้วยการพึ่งตนเอง เสมือนเมล็ดพันธ์ที่งอกงามชูกิ่งก้านหลังสายฝนแล้ว ความงดงามที่เบ่งบานอย่างหลากหลายก็ย่อมจะเกิดขึ้นเป็นความหวังของสังคมไทย

โรงพยาบาลกับคนค้านท่อ

ตำบลตลิ่งชัน ตำบลสะกอม และตำบลใกล้เคียง อำเภอจะนะ จังหวัดสงขลา เป็นตำบลสำคัญที่จะได้รับผลกระทบจากโครงการโรงแยกก๊าซธรรมชาติท่อส่งก๊าซไทย-มาเลเซียโดยตรง เพราะเป็นแหล่งที่ตั้งของโรงแยกก๊าซ และท่อก๊าซก็ผ่ากลางตำบล มีโรงไฟฟ้าพลังความร้อนร่วมขนาดใหญ่ รวมทั้งจะเป็นพื้นที่เป้าหมายสำหรับเขตอุตสาหกรรมต่อเนื่องในอนาคต

ชาวบ้านสองตำบลกว่า 14,000 คน ส่วนใหญ่เป็นพี่น้องมุสลิม ที่มีวิถีชีวิตที่เรียบง่าย ประกอบอาชีพประมงพื้นบ้าน ปลูกแตงโม ทำนา เลี้ยงวัว ทำสวนยาง เลี้ยงนกเขา และรับจ้างใช้แรงงานในโรงงาน ได้รับผลกระทบเต็มๆ

คำถามที่ยิ่งใหญ่ที่สุดที่สร้างความกดดันกับชาวบ้านในพื้นที่มากที่สุดก็คือ เมื่อโรงแยกก๊าซเข้ามา และโรงงานอุตสาหกรรมขนาดใหญ่ตามเข้ามาตั้งในพื้นที่ แต่ละโรงงานใหญ่กว่าที่นาในหมู่บ้านของเขาทุกคนรวมกันเสียอีก แล้วพวกเขาจะอยู่กันอย่างไร จะอยู่ตรงไหน หากินกันอย่างไร

เขารู้ว่าโรงงานมา ความเจริญก็จะเข้ามาด้วย ไม่ว่าถนน ประปา โทรศัพท์ หรือ ร้านค้าสารพัด แต่นั่นคงไม่คุ้มกับสภาพของความเป็นชุมชนที่เป็นพี่เป็นน้อง สงบเย็นภายใต้วิถีแห่งมุสลิมที่ต้องสูญเสียไป สลัมที่เกิดขึ้นข้างโรงงาน เพื่อรองรับแรงงานอพยพจากต่างถิ่น คาเฟ่เปิดไฟสลัวๆ ร้านเหล้าที่เปิดตู้เพลงเสียงดัง อาชญากรรม ยาเสพติด ลักเล็กขโมยน้อย น้ำเสีย กลิ่นเหม็น อากาศเป็นพิษ น้ำฝนที่ไม่มีใครกล้ากิน สุขภาพที่เสื่อมโทรม เป็นความสูญเสียที่ไม่อาจคิดเป็นมูลค่าได้ สิ่งเหล่านี้จะทำลายความเป็นชุมชนมุสลิมที่แม้จะไม่ร่ำรวยแต่ก็เป็นชุมชนที่งดงามของเขา

ทีมสุขภาพของโรงพยาบาลได้เรียนรู้และเข้าใจสภาพปัญหาที่เป็นจริงและเข้าใจทัศนะความคิดของชาวบ้านกลุ่มคัดค้านโครงการท่อส่งก๊าซไทย – มาเลเซียอย่างต่อเนื่อง นอกจากการช่วยให้คำแนะนำทางวิชาการ การอ่านแปลเอกสารภาษาอังกฤษหรือภาษาวิชาการให้ชาวบ้านเข้าใจ การอธิบายกราฟหรือแผนภูมิต่างๆ ซึ่งเป็นเอกสารจากทางโรงงานหรือเอกสารจากผลการศึกษาผลกระทบทางสิ่งแวดล้อมให้ชาวบ้านทราบ การดูแลเขายามเจ็บป่วยแล้วสงสัยว่าจะเกิดจากผลกระทบจากโรงงานหรือไม่ แม้จะเสมือนช่วยอะไรได้ไม่มากนักก็ตาม แต่ก็นับเป็นกำลังใจที่สำคัญยิ่ง การที่ชาวบ้านรู้ว่า โรงพยาบาลยังอยู่ข้างเขา รู้ปัญหาและเข้าใจความรู้สึกของเขานั้นคือ อีกหนึ่ง Hospital-Community Relationship หรือ ความสัมพันธ์ระหว่างโรงพยาบาลและชุมชนที่แนบแน่น ในขณะที่ส่วนราชการอื่นๆนั้นแทบจะไม่มีปฏิกิริยาใดๆ ในเชิงบวกกับกลุ่มชาวบ้าน ด้วยอำนาจรัฐที่เข้ามาครอบนั้นรุนแรงมาก

ทำโรงพยาบาลให้เป็นบ้านที่อบอุ่น

ไม่มีใครในโลกนี้ที่อยากมานอนในโรงพยาบาล ต่างต้องนอนพักรักษาด้วยความจำใจทั้งสิ้น บางคนนอนเพียงหนึ่งคืน แต่บางคนด้วยโรคภัยที่รุมเร้าอาจใช้เวลาอยู่กับโรงพยาบาลนานหลายเดือน ในระยะเวลาเสี้ยวหนึ่งของชีวิตที่ต้องนอนรักษาในโรงพยาบาลนั้น นอกจากว่าเขาควรได้รับการรักษาโรคภัยไข้เจ็บให้หายป่วยโดยเร็วแล้ว โรงพยาบาลจะนะพยายามให้ผู้ป่วยได้มากกว่ายาและน้ำเกลือก็จะเป็นการให้บริการที่น่าประทับใจ ที่มองการรักษาคนมากกว่าเพียงแต่การรักษาโรค

เนื่องจากคนไข้ในโรงพยาบาลชุมชนนั้น ส่วนใหญ่มีความเจ็บป่วยไม่หนักมาก ทำให้โรงพยาบาลจะนะสามารถจัดกิจกรรมเสริมในระหว่างการให้ผู้ป่วยนอนพักรักษาตัวในโรงพยาบาลชุมชนได้ง่าย เช่น เด็กป่วยคนไหนที่มีเพียงหัวจุกสำหรับการฉีดยาเข้าเส้นเลือด (Heparin Lock) หรือนอนรับการรักษาโดยไม่มีความทุกข์จากความเจ็บป่วยมากนัก หรือความอ่อนเพลียของโรคภัยได้ดีขึ้นแล้ว ก็น่าจะมีการนำกระดาษรูปการ์ตูนมาให้เด็กๆ ได้ลองระบายสีให้มีความสุข ได้พัฒนาปัญญาในระหว่างช่วงชีวิตที่เศร้าหมองในโรงพยาบาล ผลงานที่สวยงามอาจประกวดให้รางวัลชิ้นเล็กเล็กแก่เด็กคนนั้น นี่คือการเปลี่ยนจากโรงพยาบาลที่น่าเบื่อเป็นโรงเรียนศิลปะที่มีพยาบาลใจดีเป็นคุณครู มีของเด็กเล่นสำหรับให้เด็กป่วยได้ยืมเล่นระหว่างนอนโรงพยาบาล ซึ่งทำให้เด็กมีความสุขมากขึ้น โรงพยาบาลจะนะซื้อหาตัวหล่อพลาสติกแข็งเพื่อการปีนป่ายสำหรับเด็กมาไว้ที่ตึกผู้ป่วยใน เพื่อให้เป็นสนามเด็กเล่นขนาดเล็กสำหรับทั้งเพื่อเด็กดี เด็กป่วย หรือลูกหลานเจ้าหน้าที่โรงพยาบาลด้วย ทำให้โรงพยาบาลมีสีสันมากขึ้น

สำหรับผู้ใหญ่ที่ต้องนอนโรงพยาบาลนั้น หนังสือพิมพ์หรือหนังสือสาระก็มีไว้เพื่อให้บริการแก่หลายคนทั้งญาติ และผู้ป่วยได้อ่านในยามว่าง จัดสถานที่ให้บริเวณในตึกผู้ป่วยใน หรือ พื้นที่ใกล้เคียงมีเก้าอี้ม้านั่งที่ตั้งเป็นวง ให้ครอบครัวสามารถนั่งรับประทานอาหารร่วมกัน หรือนั่งพูดคุยกันนั้นก็มีความหมายอย่างยิ่งสำหรับการสร้างสายใยในครอบครัว เพราะโดยปกตินั้น ชีวิตของทุกครอบครัวมักยุ่งเหยิง ต่างคนต่างทำงาน กลับบ้านแทบไม่ได้เจอหน้าพร้อมหน้าพร้อมตา แต่เมื่อมีใครเจ็บป่วยจนต้องนอนโรงพยาบาลนั้น ความห่วงใยในครอบครัวจะทำให้ญาติพี่น้องได้มีโอกาสมาพบปะพูดคุย เยี่ยมเยือนกันด้วยความห่วงใย

การจัดบรรยากาศให้เหมาะสมด้วยต้นทุนเพียงเล็กน้อยทำให้ โรงพยาบาลเสมือนบ้านที่อบอุ่น เป็นสิ่งที่ทำได้ง่ายในระดับโรงพยาบาลชุมชน เป็นจุดเน้นของโรงพยาบาลเอกชนซึ่งเราก็ทำได้ไม่ต่างกัน

คลินิกฟ้าใส จากแยกส่วนสู่องค์รวม

คลินิกฟ้าใสเพื่อการดูแลผู้ติดยาเสพติดของโรงพยาบาลจะนะได้ตั้งขึ้นมาตั้งแต่ปี 2546 ตามนโยบายของรัฐบาลทักษิณ ชินวัตร ในช่วงที่ประกาศสงครามกับยาเสพติด และดำเนินการมาถึงปัจจุบัน โดยมีพัฒนาการของการดำเนินงานแบบองค์รวมผสมผสานการรักษาและการส่งเสริมป้องกันเข้าด้วยกัน

โดยปี 2546 ในช่วงการประกาศสงครามกับยาเสพติด มีผู้ติดยาเข้ารับการบำบัดถึง 950 ราย โดยเป็นผู้ติดเฮโรอีน 225 ราย ยาบ้า 580 ราย และกัญชา 375 ราย โดยในขณะนั้นคลินิกฟ้าใสมีผู้ปฏิบัติงานประจำเพียง 2 คน แต่ก็ได้รับการสนับสนุนจากสหสาขาวิชาชีพของโรงพยาบาลทั้งแพทย์ เจ้าหน้าที่วิทยาศาสตร์การแพทย์ พยาบาลจากคลินิกเวชปฏิบัติครอบครัวและเจ้าหน้าที่จากสถานีอนามัยในการร่วมดำเนินงานของคลินิกฟ้าใส

ในปี 2547 หลังการประกาศสงครามกับยาเสพติด โรงพยาบาลจะนะยังมีนโยบายที่ชัดเจนในการดูแลผู้ป่วยยาเสพติดต่อไป ได้เปิดคลินิกฟ้าใสนอกเวลาราชการในทุกวันหยุดเสาร์ อาทิตย์ และวันหยุดนักขัตฤกษ์ ในเวลา 8.00-12.00 น. เพื่อให้บริการอย่างเป็นองค์รวมทั้งการจ่ายยาเมธาโดน การให้คำปรึกษา การเป็นที่พึ่งด้านกำลังใจแก่ผู้ป่วยได้ทุกวัน ซึ่งแต่เดิมจะมีบริการการรับยาเมทาโดนที่ห้องยาในวันหยุดเท่านั้น โดยไม่มีกระบวนการให้คำปรึกษาหรือเสริมพลังใจแต่อย่างใด ทำให้การรักษามีความต่อเนื่องและอัตราการกลับไปใช้ยาซ้ำนั้นลดลงอย่างชัดเจน

นอกจากนี้ยังเน้นการทำงานในโรงพยาบาลมากขึ้น จัดระบบงานที่การเยี่ยมผู้ป่วยยาเสพติดทุกรายที่ได้ admit เข้ามารักษาตัวในโรงพยาบาล การเยี่ยมผู้ป่วยที่บ้านในรายที่จะเป็นประโยชน์ต่อการดูแลรักษา การสร้างความเป็นเครือข่ายในการติดตามผู้ป่วยขณะบำบัด หลังการบำบัดครบตามแผนการรักษา กับสถานีอนามัย อสม. และเครือข่ายพลังแผ่นดินของสายมหาดไทย

ในปี 2547 นี้เอง โรงพยาบาลจะนะได้ปรับระบบงานภายใน โดยรวมงานเอดส์ และวัณโรค เข้ากับงานยาเสพติด ซึ่งเป็นกุญแจแห่งการก้าวกระโดดที่สำคัญที่สุดของการบูรณาการการดูแลผู้ป่วยทั้ง 3 กลุ่ม เนื่องจากผู้ป่วยเหล่านี้ส่วนหนึ่งเป็นกลุ่มเดียวกัน และต้องอาศัยทักษะด้านการให้คำปรึกษา จิตวิทยาที่ใกล้เคียงกัน ทำให้มีการดูแลผู้ป่วยทั้ง 3 กลุ่มอย่าง เป็นระบบผู้ป่วยยาเสพติดส่วนหนึ่งมีปัญหาการติดเชื้อ HIV ได้รับการดูแลอย่างเป็นองค์รวมมากขึ้น และได้เพิ่มอัตรากำลังจาก 2 คนเป็น 4 คน ต่อมาปี 2550 เป็นต้นมาโรงพยาบาลจะนะมอบหมายภารกิจด้านสุขภาพจิตและการเยียวยาด้านจิตใจแก่ผู้ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์ไฟใต้ให้กับทีมคลินิกฟ้าใสด้วย โดยทางโรงพยาบาลได้รับการสนับสนุนนักจิตวิทยาจากกรมสุขภาพจิตมาร่วมงานอีก 1 คน ทำให้อัตรากำลังรวมเป็น 5 คน

ปัจจุบันคลินิกฟ้าใสโรงพยาบาลจะนะได้ปรับกระบวนการในคลินิกเมทาโดน จากการดูแลแบบทั่วไปที่ 21 วัน หรือ 45 วัน มาเป็นแบบต่อเนื่อง Maintenance ระยะยาว และปรับกระบวนการกินยาเมทาโดนโดยผู้ป่วยมีส่วนร่วมในการกำหนดและลดจำนวนความเข้มข้นของยาเมทาโดนได้ด้วยตนเอง โดยผู้บำบัดคอยให้การดูแลช่วยเหลือในการตัดสินใจการกำหนดจำนวนมิลลิกรัม (mg) ของขนาดยาที่เหมาะสมและปลอดภัย โดยใช้ข้อมูลที่เป็นอุปสรรคต่อการหยุดเฮโรอีนของผู้ป่วยแต่ละรายมาใช้ในการพิจารณากำหนด/ลดจำนวนปริมาณยาลง การเปิดโอกาสให้ผู้ป่วยได้กำหนดขนาดยาเองภายใต้ความเห็นชอบของพยาบาลนั้น เป็นอีกกลวิธีสำคัญในการ Empower สร้างความเข้มแข็งให้กับผู้ป่วย และเป็นเครื่องมือสำคัญในการสร้างความไว้วางใจระหว่างผู้ป่วยและเจ้าหน้าที่ ซึ่งเป็นกุญแจที่สำคัญยิ่งต่อการเลิกยาอย่างถาวร

งานเอดส์ หัวใจคือความร่วมมือของหลายภาคส่วน

การแก้ปัญหาการแพร่ระบาดของโรคเอดส์นั้น เป็นสถานการณ์เดียวกับการระบาดของยาเสพติด ต้องมีการผลักดันกิจกรรมอย่างกว้างขวางในหลายมิติด้วยพันธมิตรหลายองค์กรในหลายบทบาท จึงพอที่จะชะลอปัญหาได้

คลินิกดูแลผู้ติดเชื้อเอดส์ (ARV) และคลินิกฟ้าใสได้ร่วมกับกลุ่มองค์กรพัฒนาเอกชน ( NGO) กลุ่มยุวมุสลิมแห่งประเทศไทย ดำเนินการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคเอดส์ในชุมชนตำบลสะกอม ซึ่งเป็นชุมชนมุสลิมที่มีการแพร่ระบาดของยาเสพติดสูง จัดกระบวนการให้ความรู้แก่เยาวชนกลุ่มเสี่ยง นำเอามิติด้านศาสนธรรมมาปรับใช้เพื่อให้ห่างไกลเอดส์และยาเสพติด ค้นหาผู้เสพและผู้สงสัยว่ามีพฤติกรรมเสี่ยงต่อการติดเชื้อเอดส์ (HIV) มารับการคัดกรองและรักษาที่โรงพยาบาล

ปี 2550 ภายใต้กระบวนการสนับสนุนทางวิชาการจาก รตท.หญิงนวลตา อาภาคัพภะกุล จากมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ คลินิก ARV สนใจเข้าร่วมการพัฒนารูปแบบระบบการดูแลผู้ใช้สารเสพติดแบบครอบครัว มีส่วนร่วม โดยมีการคัดกรองผู้ป่วยในคลินิกฟ้าใสให้ได้รับการคัดกรองตรวจหาเชื้อเอดส์ (HIV) เชื้อวัณโรค (TB) และ เชื้อไวรัสตับอักเสบชนิดซี (Hepatitis C) ทุกราย เพื่อให้เกิดการรักษาตั้งแต่ระยะแรกๆ (Early Treatment) และการดูแลอย่างเป็นองค์รวม และยังมุ่งเน้นการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด ปัญหาการติดเชื้อHIV ปัญหาการแพร่เชื้อ HIV โดยเฉพาะในกลุ่มผู้ฉีดสารเสพติดเข้าเส้นเลือด (Harm Reduction) โดยกิจกรรมการให้ความรู้เกี่ยวกับโรคเอดส์ กิจกรรมกลุ่มระดมสมองของผู้ติดเชื้อเอดส์เพื่อค้นหาแนวทางการป้องกันการแพร่กระจายของเชื้อเอดส์ กิจกรรมกลุ่มระดมสมองในการป้องการติดเชื้อเอดส์ในกลุ่มที่ผลเลือดเป็นลบเป็นต้น

ในปัจจุบันคลินิก ARV นอกจากมีระบบการจ่ายยาและติดตามผู้ป่วยตามระบบมาตรฐานของกระทรวงสาธารณสุขแล้ว ยังมีการจัดบริการคล้าย day-care คลินิก คือ กลุ่มผู้ติดเชื้อสามารถมาทำกิจกรรมโดยพาลูกพาครอบครัวมาด้วยได้ มีความพยายามที่จะ Empower ผู้ติดเชื้อบางคนที่มีศักยภาพให้เป็นวิทยากรกระบวนการ และให้เกิดกลุ่มในลักษณะกลุ่มเพื่อนช่วยเพื่อน (Self Help Group) ในปีหน้า

คืนภาษีสู่ชุมชน

โรงพยาบาลชุมชนส่วนใหญ่มักจะเป็นสิ่งก่อสร้างที่มีมูลค่าการลงทุนสะสมสูงสุดในอำเภอนั้นๆ ซึ่งแท้จริงก็คือภาษีของประชาชนนั่นเอง ทรัพยากรของโรงพยาบาลที่มีอยู่จึงควรตอบแทนกลับสู่ชุมชนให้มากที่สุด ห้องประชุมของโรงพยาบาลจะนะก็เช่นกันถือว่าเป็นระดับดีที่สุดในอำเภอ จึงเปิดกว้างให้ใช้ในการจัดกิจกรรมที่หลากหลายมากกว่าการประชุมเจ้าหน้าที่หรือจัดการประชุมเพื่อรับการตรวจราชการเท่านั้น

การจัดให้มีกิจกรรมที่หลากหลายที่ห้องประชุมของโรงพยาบาลนั้นก็จะเป็นเสน่ห์ที่อบอุ่นยิ่งของโรงพยาบาลชุมชน ไม่ว่ากิจกรรมของชมรมผู้สูงอายุ กิจกรรมของ อสม. ที่จัดเป็นประจำ นอกจากนี้ยังเป็นที่จัดการประชุมอบรมของหน่วยราชการต่างๆ ไม่ว่าทางอำเภอ ครู พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์หรือแม้แต่การประชุมของกลุ่มเกษตรกร กิจกรรมไหนมีงบก็ให้ช่วยจ่ายค่าไฟค่าดูแลความสะอาด หากไม่มีก็ไม่ว่ากัน กิจกรรมที่หลากหลายเหล่านี้จะทำให้โรงพยาบาลมีชีวิตชีวา เป็นที่ซึ่งคนที่ไม่ป่วยก็มีความรู้สึกที่ดีๆ กับโรงพยาบาลเพราะได้มาใช้สถานที่ทำกิจกรรมต่างๆ ด้วย

โรงพยาบาลจะนะพยายามสร้างศรัทธาต่อชุมชน ให้โรงพยาบาลเป็นเสมือนบ้านหลังใหญ่ที่อบอุ่นไม่เฉพาะของคนทำงานในโรงพยาบาลเท่านั้น แต่รวมถึงเป็นบ้านที่อบอุ่นของผู้คนในชุมชนด้วย เมื่อโรงพยาบาลได้กลายมาเป็นบ้าน ที่อบอุ่นที่คนทุกคนในชุมชนเห็นคุณค่าแล้ว การปกป้องบ้านหลังใหญ่หลังนี้ให้พ้นจากเหตุเภทภัย ไม่ว่าการฟ้องร้อง การนินทาให้โรงพยาบาลชื่อเสียงเสียหาย ก็น่าจะลดลงไปเองโดยปริยาย

การจัดบริการที่สอดคล้องกับวิถีมุสลิม

อำเภอจะนะมีประชากรที่นับถือศาสนาอิสลามกว่า 65% หากนับผู้ที่มาใช้บริการที่โรงพยาบาลแล้วอาจมากกว่า 80% เพราะชุมชนของคนพุทธบางส่วนนั้นจะอยู่ใกล้กับโรงพยาบาลข้างเคียง การจัดบริการที่สอดคล้องกับวัฒนธรรมชุมชนในพื้นที่โดยเฉพาะวัฒนธรรมมุสลิมจึงเป็นนโยบายที่สำคัญของทางโรงพยาบาล ซึ่งคล้ายคลึงกันกับโรงพยาบาลอื่นๆ ในพื้นที่ชายแดนภาคใต้

การอาซานในเด็กแรกเกิด และปรับระบบบริการในการคลอดให้เหมาะสม เช่น ญาติผู้ใหญ่เข้าไปช่วยเชียร์เบ่งในห้องคลอดได้ ที่ตึกผู้ป่วยในมีการจัดเพิ่มมุมสำหรับการละหมาดและมีการจัดหาไมโครเวฟอุ่นอาหารในช่วงถือศีลอดในเดือนรอมฏอน มีการรณรงค์การทำสุนัตหมู่ทุกปี

สำหรับกรณีการดูแลผู้ป่วยในระยะสุดท้าย (Palliative Care) สำหรับผู้ป่วยในช่วงลมหายใจท้ายๆ ของชีวิต หากไม่จำเป็นต้องช่วยฟื้นคืนชีพ (CPR) ก็จะให้ญาติเข้าเยี่ยมสวดมนต์ได้ แต่หากในรายที่ควรมีการช่วยฟื้นคืนชีพและญาติอนุญาตให้ทำแล้ว โรงพยาบาลจะนะก็ยินยอมให้ญาติประกอบพิธีการสวดอาซานเพื่อให้ผู้ป่วยได้ยินเสียงสวดในระหว่างการ CPR ด้วยโดยญาติผู้ใหญ่จะยืนอยู่คนละฟากเตียงกับทีมแพทย์ และเช่นเดียวกับที่โรงพยาบาลรามัน หากเสียชีวิตที่โรงพยาบาล ทางโรงพยาบาลก็จะจัดรถไปส่งศพให้ถึงบ้านโดยไม่ได้คิดค่าใช้จ่ายใดๆ

การปรับระบบโรงครัวให้เข้าสู่การรับรองเป็นโรงครัวฮาลาลเป็นอีกความเคลื่อนไหวที่ต่อเนื่องยาวนาน แต่เดิมผู้ป่วยหลายคนไม่ยอมกินอาหารจากโรงครัวในโรงพยาบาลเพราะไม่มั่นใจในหลักฮาลาล เนื่องจากในโรงพยาบาลจะนะมีผ้ป่วยที่นับถือศาสนาพุทธปะปนกับผู้ป่วยมุสลิมอยู่พอสมควร ทำให้การที่โรงครัวไม่มีหมูและจัดซื้อวัตถุดิบจากแม่ค้ามุสลิมเท่านั้น ไม่เพียงพอต่อการเข้าสู่ระบบฮาลาล การแยกจานแยกช้อนและแยกระบบล้างภาชนะของคนพุทธและมุสลิมจึงเกิดขึ้น แม้จะยังใช้ครัวเดียวกัน และเพื่อสร้างความมั่นใจแต่ชุมชน ทางโรงพยาบาลได้เชิญชวน อสม.มุสลิมมาร่วมล้างจานเพื่อแยกระบบภาชนะในการเสริฟอาหาร และร่วมล้างครัวเพื่อสร้างความมั่นใจและแสดงให้เห็นถึงความตั้งใจของโรงพยาบาล

ในเทศกาลถือศีลอดของมุสลิม ทางคลินิกฟ้าใสได้รณรงค์สนับสนุนให้ผู้ป่วยนำศาสนธรรมมาเป็นตัวนำในการปรับพฤติกรรมของชีวิต ส่งเสริมให้มีความเข้มแข็งในการถือศีลอดให้ครบถ้วนโดยให้ครอบครัวเข้ามามีส่วนร่วม ผู้ป่วย 6 คน ที่เข้าร่วมโครงการ ทุกคนสามารถเพิ่มวันที่ถือศีลอดได้มากขึ้น เป็นการสร้างคุณค่าให้กับตัวผู้ป่วยเองอย่างได้ผล

ทั้งหมดนี้ หัวใจที่สำคัญประการหนึ่งในการดำเนินงานอยู่ที่ “การรวมกลุ่มของเจ้าหน้าที่เป็นชมรมมุสลิม โรงพยาบาลจะนะ” ซึ่งจะคอยพัฒนาระบบเพื่อการจัดบริการให้สอดคล้องกับวิถีมุสลิมให้ลงตัวที่สุดกับการแพทย์สมัยใหม่

งานอาชีวอนามัยในโรงงาน

ในปัจจุบันแทบไม่มีอำเภอใดในประเทศไทยที่ไม่มีโรงงาน สำหรับอำเภอจะนะได้เป็นที่ตั้งของโรงงงานอุตสาหกรรมขนาดกลางมาก่อนหน้านี้กว่า 20 ปีมาแล้ว โดยมีชนิดของโรงงานที่สำคัญในพื้นที่ ได้แก่ โรงงานผลิตอาหารทะเลแช่แข็ง โรงงานผลิตปลาป่น โรงงานผลิตน้ำยางข้นและยางแท่ง โรงงานแปรรูปไม้ยางพาราเพื่อเป็นชิ้นส่วนเฟอร์นิเจอร์ โรงโม่หิน โรงงานผลิตเซรามิค ปัจจุบันยังเป

Comment #1ไม่พอใจเป็นอย่างมากกับการทำงานของโรงพยาบาลจะนะ
นาดีเร๊าะ อะหมะ
Posted @October,20 2011 14.04 ip : 110...143

คนไข้เป็นไข้ ตัวร้อนมาก ให้กลับบ้านมาได้งายค่ะ อยากทราบว่า ถ้าเกิดคนไข้เกิดภาวะช็อกขึ้นมาทางโรงพยาบาลจะรับผิดชอบยังไง ค่ะ และอีกอย่างน่ะค่ะ เบอร์โทรให้ไว้ทำไม่ค่ะ โทรไปไม่เคยรับสายเลย ให้มาเพื่อ อะไรค่ะ ในเมื่อไม่ได้ใช้ประโยชน์จากมันเลย หรือโรงพยาบาลตัดงบเลิกจ้างประชาสัมพันธ์ที่คอยรับโทรศัพท์และให้คำเเนะนำผู้ป่วยหรือญาติผู้ป่วยค่ะ  หรือว่า ประชาสัมพันธ์ไปเข้าห้องน้ำค่ะ โทรไป เกือบ 10 ครั้งไปรับสายเลย  ที่เคาน์เตอร์ ค่ะ ขอบอกว่า ห่วยแตกมากค่ะ การทำงานของโรงพยาบาลนี้  นี้ถ้าไม่ใช้โรงพยาบาลของรัฐบาลคงไม่ค่อยมีใครอยากจะเข้าไปใช้บริการหรอกค่ะ ปรับปรุงด่วนน่ะค่ะให้สมกับเป็นข้าราชการที่กินภาษีของเราทุกคน

Comment #2ไม่เข้าใจ
วิชุลักษณ์
Posted @May,29 2012 20.51 ip : 113...25

อยากรู้จังโรงพยาบาลจะนะมีหมอทั้งหมดกี่คนทำไมเวลามาตรวจถึงไม่สนใจคนไข้เลยธุรกิจนอกมากกันเหลือเกินส่วนใหญ่โรงพยาบาลนี้พยาบาลเก่งนะวินิฉัยโรคได้เก่งกว่าหมออีกแฟนเข้ารพ.มา2คืนยังไม่รู้เลยว่าเป็นอะไรและอีกเรื่องรพ.นี้ยุ่งเยอะมากตอนกลางคืนนอนกันไปได้ไง คนเป็นไข้อยู่แล้วก็คงจะตายกันงานนี้พยาบาลรอบดึกดูหนักจบก็นอนไม่รู้ว่าผู้บริหารทำมาหารับประทานอะไรอยู่ดูแลกันบ้างไหมหรือว่าพอมีคนจากส่วนกลางมาตรวจก็ดีอย่างนี้ผักชีโรยหน้าหรือเปล่า

Comment #3
22
Posted @August,07 2016 21.09 ip : 183...231

ขอเบอติดต่ดเจ้าหน้าที่ห้องยาด่วนค่ะ

Comment #4leilei3915
Posted @November,24 2017 09.20 ip : 209...184

20171124 leilei3915 lacoste shoes ralph lauren uk oakley sunglasses wholesale ralph lauren supreme t shirts ugg outlet jordan retro yeezy boost 350 v2 adidas ultra boost christian louboutin sale ugg boots clearance coach outlet canada goose jackets canada goose outlet moncler outlet michael kors nmd adidas michael kors outlet store cheap jordan shoes polo ralph lauren polo ralph lauren shirts michael kors outlet online ray ban sunglasses outlet uggs outlet jordan shoes canada goose outlet online ugg boots clearance christian louboutin uk fred perry clothing adidas outlet online longchamp outlet adidas nmd r2 ugg boots clearance adidas yeezy boost coach outlet michael kors outlet stores polo ralph lauren pandora jewelry ugg outlet true religion outlet polo ralph lauren ugg outlet online canada goose jackets canada polo outlet canada goose jackets oakley sunglasses polo shirts canada goose outlet nike outlet canada goose jackets giuseppe zanotti outlet oakley sunglasses outlet true religion outlet store oakley sunglasses wholesale mulberry outlet ugg boots michael kors outlet clearance puma shoes michael kors outlet clearance canada goose outlet coach outlet online store canada goose jackets lacoste outlet ferragamo outlet store canada goose ugg sale nike shoes canada goose jackets fitflops outlet ray ban nike outlet online kate spade handbags ugg outlet michael kors outlet ralph lauren polo ultra boosts michael kors handbags ralph lauren canada goose jackets coach factory outlet ugg outlet oakley sunglasses michael kors outlet store fred perry polo shirts mont blanc ugg outlet cheap jerseys wholesale asics outlet oakley sunglasses michael kors outlet cheap ray ban sunglasses air jordan retro canada goose outlet canada goose jackets ralph lauren outlet polo outlet michael kors outlet online coach outlet kate spade bags michael kors outlet pandora jewelry outlet pandora jewelry sale canada goose jackets canada goose ralph lauren outlet michael kors official site ralph lauren outlet mont blanc outlet tory burch sandals mulberry uk true religion outlet store adidas yeezy boost polo outlet cheap uggs canada goose jackets ralph lauren polo shirts polo ralph lauren true religion jeans nfl jerseys michael kors outlet uggs outlet coach outlet store ugg boots mulberry handbags true religion outlet polo ralph lauren outlet moncler coats canada goose outlet michael kors outlet online canada goose outlet store michael kors outlet online coach outlet online kate spade outlet yeezy boost canada goose sale coach outlet online mbt shoes cheap nike shoes cheap jordans kate spade purses cheap ugg boots ralph lauren uk polo ralph lauren outlet cheap ugg boots fred perry polo canada goose ray ban sunglasses michael kors outlet ugg outlet online clearance christian louboutin shoes michael kors outlet clearance michael kors outlet clearance adidas shoes for women true religion kate spade handbags uggs outlet ralph lauren shirts ugg,uggs,uggs canada fred perry polo shirts canada goose outlet store ugg boots ugg boots canada goose ferragamo outlet mulberry uk moncler jackets michael kors outlet ugg outlet ralph lauren polo uggs outlet uggs outlet ugg outlet polo outlet pandora outlet canada goose outlet store coach outlet online pandora jewelry canada goose fitflops sale clearance coach outlet online ugg boots ugg outlet online nike outlet online asics shoes michael kors outlet ugg outlet store michael kors outlet michael kors outlet online nike air jordan 4 ralph lauren sale clearance polo ralph lauren michael kors outlet online cheap ugg boots cheap oakley sunglasses cheap ugg boots ugg boots coach factory outlet ugg outlet nike outlet store michael kors outlet online cheap nhl jerseys uggs outlet pandora bracelet coach outlet online coach factory outlet christian louboutin shoes ralph lauren uk michael kors outlet canada goose outlet moncler outlet canada goose jackets kate spade bags coach outlet store online ugg outlet canada goose outlet polo ralph lauren ray ban sunglasses cheap uggs coach outlet adidas outlet coach outlet polo ralph lauren moncler jackets cheap mlb jerseys cheap ugg boots pandora bracelet adidas outlet store canada goose outlet online adidas shoes valentino shoes ugg boots clearance michael kors outlet clearance giuseppe zanotti shoes polo ralph lauren nike shoes outlet michael kors outlet ralph lauren polo ugg outlet coach factory outlet fitflop sandals canada goose outlet cheap ugg boots christian louboutin shoes canada goose outlet christian louboutin sale cheap nfl jerseys true religion jeans ralph lauren uk canada goose outlet store mbt shoes clearance outlet michael kors handbags coach factory outlet polo ralph lauren outlet online mulberry bags longchamp bags coach outlet online uggs outlet canada goose outlet nike shoes on sale mulberry handbags ed hardy clothing michael kors outlet online tory burch outlet canada goose jackets cheap uggs polo ralph lauren uggs outlet ugg boots outlet ugg outlet coach outlet online mcm bag valentino outlet uggs outlet coach outlet canada goose jackets nike shoes michael kors outlet clearance ugg sale michael kors outlet clearance canada goose ugg outlet store polo ralph lauren canada goose outlet store moncler jackets ugg outlet stores air jordan shoes ray ban outlet uggs outlet pandora charms sale clearance yeezy boost 350 prada outlet store michael kors outlet online canada goose outlet coach outlet store online ugg outlet online clearance cheap ray ban sunglasses ugg outlet canada goose outlet online canada goose jackets ugg outlet store snapbacks wholesale ralph lauren tory burch outlet stores cheap jordan shoes coach outlet online uggs canada mont blanc kate spade outlet store canada goose michael kors outlet polo ralph lauren outlet ralph lauren outlet coach outlet clearance ralph lauren shirts uggs outlet michael kors handbags clearance uggs on sale polo ralph lauren pas cher canada goose outlet ugg boots clearance coach factory outlet online adidas yeezy shoes ray ban wayfarer pandora charms mont blanc outlet ray bans cheap oakley sunglasses pandora jewelry coach outlet store online coach outlet online yeezy boost 350 oakley sunglasses wholesale uggs outlet pandora charms ralph lauren pas cher pandora jewelry uggs outlet polo ralph lauren coach outlet yeezy boost prada outlet online fred perry outlet ugg outlet online michael kors outlet nike air max 90 michael kors outlet clearance air max shoes michael kors outlet canada goose outlet store ray ban sunglasses polo ralph lauren pandora outlet mont blanc outlet michael kors outlet online ugg outlet christian louboutin outlet ralph lauren polo outlet michael kors outlet polo shirts canada goose cheap ugg boots pandora jewelry canada goose jackets ralph lauren sale cheap ugg boots michael kors outlet ralph lauren outlet canada goose jackets pandora outlet online ralph lauren pandora jewelry polo shirts men polo shirts michael kors outlet polo outlet ralph lauren ugg outlet ugg outlet ugg outlet pandora rings ugg outlet adidas yeezy shoes uggs outlet cheap oakley sunglasses uggs outlet canada goose outlet canada goose pandora outlet longchamp handbags coach outlet canada canada goose outlet stores canada goose uggs outlet supreme shirts polo ralph lauren canada goose nike shoes fred perry coach outlet online nike shoes outlet michael kors outlet cheap jordans for sale coach outlet ray ban sunglasses coach outlet uggs outlet nike outlet store christian louboutin sale mont blanc outlet ralph lauren shirts pandora charms polo ralph lauren nba jersey uggs on sale coach outlet store online canada goose outlet store michael kors handbags michael kors outlet store cheap ray ban sunglasses ugg boots coach outlet coach factory outlet cheap ugg boots hermes outlet cheap ugg boots coach factory outlet coach outlet nike trainers ugg boots outlet yeezy boost 350 canada goose outlet ugg boots coach outlet store online polo ralph lauren cheap jordans for sale ugg boots canada goose jackets canada goose uk adidas nmd r1 canada goose jackets air max 90 canada goose mbt outlet uggs canada ray ban sunglasses outlet canada goose coats coach outlet online true religion outlet michael kors outlet online michael kors outlet clearance lacoste shirts canada goose outlet store polo ralph lauren coach factory outlet uggs outlet jordan shoes cheap authentic nba jerseys ugg boots outlet michael kors outlet clearance canada goose outlet mont blanc pens michael kors outlet online ray ban sunglasses pandora charms uggs outlet michael kors outlet clearance mont blanc pens michael kors outlet kate spade outlet online store ralph lauren uk canada goose uggs outlet moncler outlet online longchamp outlet michael kors outlet clearance ugg outlet canada goose jackets michael kors outlet ugg outlet canada goose outlet store ugg outlet online uggs outlet polo ralph lauren nike outlet michael kors outlet polo outlet canada goose outlet uggs outlet clarks shoes coach outlet online coach factory outlet polo ralph lauren canada goose outlet store canada goose uk ugg outlet polo ralph lauren coach outlet online michael kors outlet online pandora charms michael kors handbags ugg boots clearance ray ban sunglasses outlet ray ban sunglasses nike factory store mlb jerseys wholesale cheap nfl jerseys canada goose outlet cheap oakley sunglasses adidas yeezy ray ban outlet canada goose nike factory outlet ugg boots clearance ferragamo shoes ugg boots michael kors handbags oakley sunglasses wholesale polo ralph lauren outlet oakley sunglasses wholesale michael kors outlet online uggs outlet longchamp outlet store pandora charms jordan retro shoes polo ralph lauren cheap jordan shoes michael kors outlet coach factory outlet cheap ugg boots adidas outlet polo ralph lauren sale canada goose outlet canada goose jackets uggs outlet pandora jewelry valentino outlet store kate spade handbags lacoste clothing uggs outlet adidas superstar shoes ugg boots oakley sunglasses oakley sunglasses wholesale cheap uggs michael kors outlet michael kors outlet canada goose parka sale ugg outlet canada goose true religion outlet online michael kors outlet ugg sale coach outlet online uggs outlet online adidas nmd r1 cheap jordans fitflops clearance polo ralph lauren factory store uggs canada cheap uggs canada goose outlet oakley sunglasses for men michael kors outlet online adidas outlet online ugg outlet uggs outlet michael kors outlet online uggs outlet ray ban sunglasses nike outlet online prada outlet stores ugg boots uggs outlet coach factory outlet ugg outlet christian louboutin outlet uggs outlet lebron james shoes cheap jordans michael kors outlet mlb jerseys uggs outlet ralph lauren uk oakley sunglasses ugg boots mbt shoes outlet fitflops shoes canada goose jackets uggs outlet canada goose jackets sale canada goose canada goose jackets uggs outlet canada goose outlet mcm backpack uggs outlet ralph lauren polo moncler outlet ugg boots on sale canada goose air jordan shoes polo outlet clarks outlet michael kors outlet online fred perry clothing uggs outlet coach outlet store online nike outlet store nike shoes for men canada goose outlet store air max 2017 coach outlet store online cheap uggs michael kors outlet clearance canada goose outlet ray ban wayfarer christian louboutin cheap snapbacks ralph lauren uk ralph lauren uk ralph lauren ugg canada canada goose true religion outlet nhl jerseys ugg outlet canada goose outlet store fitflops sale clearance puma outlet michael kors outlet michael kors outlet online store canada goose jackets uggs outlet kate spade sale ralph lauren outlet coach outlet online canada goose canada goose outlet store coach canada cheap oakley sunglasses ugg,uggs,uggs canada canada goose jackets michael kors outlet canada goose outlet coach outlet online coach outlet store online michael kors handbags cheap mlb jerseys coach factory outlet online ugg boots clearance tory burch outlet online oakley sunglasses polo ralph lauren outlet coach outlet online coach outlet kate spade outlet store ralph lauren ugg boots ralph lauren outlet polo outlet stores canada goose jackets ray ban sunglasses ugg outlet kate spade outlet polo ralph lauren outlet online ugg outlet online clearance canada goose jackets canada ralph lauren outlet ray-ban sunglasses ugg boots clearance pandora outlet canada goose jackets coach outlet supreme outlet coach factory outlet longchamp handbags ugg outlet canada goose outlet store asics running shoes ferragamo shoes sale michael kors outlet michael kors outlet coach outlet online canada goose outlet online nike outlet store tory burch handbags christian louboutin oakley sunglasses valentino outlet coach outlet pandora outlet uggs outlet christian louboutin outlet supreme hoodie pandora bracelet coach outlet store online true religion jeans sale ugg outlet stores ugg outlet canada goose outlet canada goose outlet kate spade sale ugg sale pandora bracelet coach factory outlet ed hardy outlet michael kors outlet pandora jewelry polo outlet fitflops sale clearance ray ban sunglasses wholesale ugg outlet christian louboutin oakley sunglasses wholesale ralph lauren yeezy shoes canada goose jackets ugg outlet michael kors outlet online ugg boots clearance canada goose outlet michael kors outlet christian louboutin shoes pandora rings michael kors outlet store mont blanc pens michael kors outlet hermes birkin adidas nmd cheap ugg boots ugg outlet store ugg outlet adidas shoes for men michael kors outlet ugg outlet adidas yeezy shoes ugg outlet cheap jordans ray ban wayfarer pandora outlet store air max 90 fred perry shirts nike shoes uggs on sale supreme clothing michael kors outlet ray ban sunglasses outlet polo outlet polo ralph lauren outlet canada goose outlet ugg boots clearance coach outlet giuseppe zanotti sneakers coach outlet mcm outlet michael kors outlet clearance air jordan shoes canada goose jackets cheap jordans mont blanc pens for sale moncler outlet cheap oakley sunglasses lunette ray ban hermes belts outlet longchamp outlet online cheap oakley sunglasses adidas outlet store oakley sunglasses uggs on sale fred perry polo cheap nba jersey mbt mbt shoes nike air max ray ban sunglasses outlet ralph lauren outlet true religion jeans nike outlet mulberry bags coach factory outlet nike outlet uggs outlet canada goose jackets coach outlet online ugg outlet polo ralph lauren outlet tory burch shoes michael kors handbags lacoste polo adidas nmd pandora outlet michael kors outlet clearance michael kors outlet clearance canada goose pandora jewelry nmd adidas canada goose jackets cheap oakley sunglasses coach outlet canada goose uggs outlet polo ralph lauren outlet online ugg outlet online canada goose jackets yeezy boost michael kors outlet online prada outlet tory burch outlet air jordan 4 fitflop sale uggs outlet michael kors handbags sale adidas yeezy canada goose outlet ugg outlet ugg boots clearance ugg outlet fred perry polo ugg boots clearance kate spade outlet coach outlet michael kors outlet store canada goose nfl jerseys coach factory outlet canada goose jackets canada goose outlet polo outlet oakley sunglasses wholesale ralph lauren outlet coach outlet store online coach outlet store online coach factory outlet uggs outlet kate spade outlet online longchamp outlet christian louboutin shoes pandora jewelry coach outlet canada goose outlet canada goose jackets uggs outlet oakley sunglasses canada goose outlet online fitflops sale valentino shoes coach outlet online ralph lauren uk mlb jerseys canada goose jackets michael kors outlet online ugg boots prada outlet nike shoes michael kors outlet ugg boots kate spade handbags ugg outlet ugg boots nfl jerseys cheap ray bans sunglasses mlb jerseys wholesale cheap mlb jerseys ralph lauren outlet cheap ugg boots uggs outlet adidas superstar pandora outlet michael kors outlet online michael kors outlet canada goose outlet store oakley sunglasses wholesale fitflops sandals moncler jackets air jordan 4 retro fitflops sale uggs outlet uggs outlet michael kors outlet canada goose outlet store nike outlet store coach outlet store online canada goose outlet online coach factory outlet ugg outlet store nike outlet store nike outlet canada goose ugg outlet ugg boots clearance fitflops sale clearance cheap uggs christian louboutin outlet michael kors outlet online ray-ban sunglasses adidas yeezy shoes canada goose outlet vintage nhl jerseys polo outlet coach factory outlet ugg outlet store michael kors outlet online fred perry polo shirts cheap ugg boots ugg boots on sale mont blanc pens coach factory outlet coach outlet online ugg boots coach outlet online ugg outlet michael kors outlet online cheap ray ban canada goose uk polo outlet tory burch outlet ugg boots clearance canada goose outlet online canada goose outlet store nike shoes adidas nmd polo outlet canada goose outlet store oakley sunglasses wholesale canada goose uk coach outlet uggs outlet canada goose sale polo ralph lauren outlet ugg boots clearance canada goose jackets mlb jerseys mbt shoes michael kors outlet online coach outlet uggs outlet ugg outlet ray ban pas cher canada goose outlet canada goose jackets canada goose valentino outlet store canada goose christian louboutin outlet tory burch handbags canada goose jackets polo outlet ugg outlet stores coach outlet cheap nfl jerseys polo ralph lauren fitflop sandals nike outlet canada goose outlet coach outlet ugg boots clearance canada goose jackets canada goose parka canada goose jackets ugg outlet ray ban outlet ugg outlet store uggs outlet online uggs outlet pandora charms hermes outlet mulberry outlet nike air max polo ralph lauren outlet online uggs outlet canada goose jackets cheap oakley sunglasses christian louboutin shoes fred perry shirts ugg outlet lebron shoes canada goose jackets canada goose outlet online pandora rings cheap jerseys ugg boots canada ugg outlet store canada goose jackets canada prada outlet store moncler coats michael kors outlet clearance canada goose canada goose jackets sale canada goose uk moncler sale ugg boots cheap uggs longchamp polo ralph lauren outlet ed hardy nike outlet store michael kors outlet clearance oakley sunglasses ugg boots for women kate spade handbags uggs outlet cheap ugg boots kate spade outlet coach factory outlet mbt outlet

แสดงความคิดเห็น

กรุณาป้อน Username / Password ที่ท่านได้ลงทะเบียนไว้กับเว็บไซท์แห่งนี้ หรือ สมัครเป็นสมาชิกของเว็บไซท์
Bold Italic Underline Left Center Right Ordered List Bulleted List Horizontal Rule Page break Hyperlink Text Color :) Quote
คำแนะนำ เว็บไซท์นี้สามารถเขียนข้อความในรูปแบบ มาร์คดาวน์ - Markdown Syntax:
  • วิธีการขึ้นบรรทัดใหม่โดยไม่เว้นช่องว่างระหว่างบรรทัด ให้เคาะเว้นวรรค (Space bar) ที่ท้ายบรรทัดจำนวนหนึ่งครั้ง
  • วิธีการขึ้นย่อหน้าใหม่ซึ่งจะมีการเว้นช่องว่างห่างจากบรรทัดด้านบนเล็กน้อย ให้เคาะ Enter จำนวน 2 ครั้ง

เมนูหลัก

มุมสมาชิก

สมัครสมาชิก · ลืมรหัสผ่าน

แนะนำหนังสือ

The Doctor Communication HandbookThe Doctor Communication Handbook
เว็บไซท์นี้ออกแบบและทดสอบด้วยไฟร์ฟอกซ์!