Distance Learning for Family Medicine and Primary Care

การจัดการศึกษาและปรึกษาทางไกล
เพื่อสนับสนุนบริการเวชศาสตร์ครอบครัวและบริการสุขภาพปฐมภูมิ
Distance Learning for Family Medicine and Primary Care

Select language ไทย | English

สถานการณ์สุขภาพ

ทุจริตยา การสะสางครั้งใหญ่ที่ทำท่าจะเป็นหมัน

by Admin @January,11 2011 22.56 ( IP : 61...130 ) | Tags : สถานการณ์สุขภาพ

ทุจริตยา  การสะสางครั้งใหญ่ที่ทำท่าจะเป็นหมัน

นายแพทย์สุภัทร ฮาสุวรรณกิจ
ลงเผยแพร่ในวารสารโรงพยาบาลชุมชน ฉบับพฤศจิกายน-ธันวาคม 2546 ในคอลัมน์เรื่องเด่นประจำฉบับ

นับตั้งแต่เหตุการณ์การทุจริตการจัดซื้อยาและเวชภัณฑ์ของกระทรวงสาธารณสุขในเดือนกรกฎาคม 2541 จนนำมาสู่การเปิดโปงขบวนการทุจริตยาของชมรมแพทย์ชนบทและชมรมเภสัชชนบท ซึ่งได้รับการตอบรับจากกระแสสังคมและองค์กรประชาชนที่รักความเป็นธรรมอย่างกว้างขวาง จนทำให้นายรักเกียรติ สุขธนะ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขในสมัยนั้นถูกกดดันจนต้องลาออกเมื่อวันที่ 15 กันยายน 2541 และนำมาสู่กระบวนการสอบสวนหาผู้กระทำการทุจริตมาอย่างต่อเนื่อง<br />
ในเส้นทางของการสอบสวนของ ป.ป.ช.นั้น นายแพทย์ยุทธนา&nbsp; ศิลปรัศมี นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดนครศรีธรรมราช&nbsp; (ปัจจุบันลาออกจากราชการไปแล้วเนื่องจากผู้บริหารมีคำสั่งย้ายนอกฤดูกาลที่ไม่เป็นธรรม)&nbsp; ได้เป็นพยานปากเอกให้การมัดตัวนายจิรายุ&nbsp; จรัสเสถียร&nbsp;  ซึ่งได้ถูกศาลฏีกาแผนกคดีอาญาผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมือง ตัดสินจำคุก 6 ปีไปแล้ว&nbsp; นายจิรายุเป็นเหมือนผู้จัดการส่วนตัวของนายรักเกียรติ สุขธนะ ด้วยความเจ็บใจที่ถูกลอยแพในคดีนี้&nbsp; จึงออกมาแฉให้ข้อมูลที่เป็นประโยชน์ในการสอบสวนจนนำมาสู่การปะติดปะต่อภาพการทุจริตได้อย่างมีหลักมีฐานครบวงจรอย่างเป็นขบวนการ&nbsp; และให้การพาดพิงไปถึงนักการเมืองและข้าราชการบางคนที่ยังไม่ได้รับการลงโทษ

จนในที่สุดศาลฎีกาแผนกคดีอาญาผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมือง ได้พิพากษาตัดสินคดีทุจริตยาและเวชภัณฑ์ของกระทรวงสาธารณสุขปี 2541 เมื่อวันที่ 28 ตุลาคม 2546 ให้จำคุกอดีตรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข นายรักเกียรติ  สุขธนะ เป็นเวลา 15 ปี โดยไม่รอลงอาญา รวมทั้งให้ยึดทรัพย์จำนวน 233.88 ล้านบาท ให้ตกเป็นของแผ่นดิน แต่อย่างไร การทุจริตที่เกิดขึ้นนั้น  มีการกระทำอย่างเป็นขบวนการ  การที่ ป.ป.ช.สามารถเอาผิดกับหัวหน้าใหญ่จอมบงการได้นั้นเป็นสิ่งที่น่าชื่นชม  แต่ยังผู้มีส่วนร่วมในการทุจริตระดับนำที่ยังลอยนวลอยู่อีก  ซึ่งควรที่จะมีการสะสางนำมาลงโทษให้เป็นคดีประวัติศาสตร์อย่างแท้จริง

การยกเลิกราคากลางยา  ปฐมบทของเส้นทางการทุจริตยา การซื้อยาและเวชภัณฑ์ราคาแพงในครั้งนี้เป็นเรื่องที่เจตนาทำโดยไม่ใช่เรื่องเกิดขึ้นโดยบังเอิญ หรือเป็นการกินตามน้ำ แต่เป็นเรื่องที่มีการวางแผนอย่างดี  ทำกันอย่างเป็นขบวนการ
ในคำแถลงปิดคดีของ ป.ป.ช.นั้นระบุไว้ชัดเจนว่า  ขั้นตอนการทุจริตยาโดยย่อนั้น  เริ่มต้นจากดำเนินการให้มีการยกเลิกราคากลางยา จากนั้นจะมีการของบประมาณเพิ่มเติมให้แก่กระทรวงสาธารณสุขจำนวนหนึ่งพันสี่ร้อยล้านบาท แล้วจะเปลี่ยนแปลงเงินงบประมาณดังกล่าวจากสำหรับจัดซื้อเฉพาะยาให้รวมถึงเวชภัณฑ์ด้วย  และมีการเปลี่ยนงบประมาณค่าใช้จ่ายจากหมวด 800 ให้เป็นหมวด 300 ซึ่งหมวด 300 ดังกล่าวใช้เป็นค่าใช้สอยวัสดุตอบแทน ทำให้ผู้บริหารระดับสูงของกระทรวงสาธารณสุขเข้าไปแทรกแซงการจัดสรรงบประมาณในหมวด 300 ดังกล่าวได้ง่ายขึ้น
การยกเลิกราคากลางยาจึงเป็นปฐมบทของเส้นทางการทุจริตยา  เป็นการเริ่มต้นเตรียมความพร้อมสำหรับการทุจริตที่กว้างขวางทั้งประเทศ ในขณะนั้นประเทศชาติกำลังประสบภาวะวิกฤตเศรษฐกิจ นโยบาย “สุขภาพดีด้วยต้นทุนต่ำ” (Good health at low cost) เป็นนโยบายหลักของรัฐบาลในแก้ปัญหาของกระทรวงสาธารณสุข  โดยนโยบายดังกล่าวมีมาตรการในการควบคุมค่าใช้จ่ายด้านยาเป็นมาตรการสำคัญ    แต่กลับมีการยกเลิกราคากลางยาจึงขัดกับนโยบายดังกล่าวอย่างยิ่งและทำให้การจัดซื้อยาของส่วนราชการทุกแห่งที่ต้องซื้อยาไม่เฉพาะของกระทรวงสาธารณสุขขาดเพดานสำคัญเป็นตัวกำกับราคา
โดยกระบวนการยกเลิกราคากลางนั้นมีเสนอผ่านเป็นขั้นตอน  เริ่มต้นจากหัวหน้ากลุ่มงานเภสัชกรรม กองโรงพยาบาลภูมิภาค (ภก.กิตติ พิทักษ์นิตินันท์) ทำหนังสือให้ ผู้อำนวยการกองโรงพยาบาลภูมิภาค  (น.พ.วีระ อิงคภาสกร) เสนอรองปลัดกระทรวงสาธารณสุข (นพ.ณรงค์ศักดิ์ อังคะสุวพลา) เพื่อเห็นชอบและผ่าน เลขานุการรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข (นายปรีชา เร่งสมบูรณ์สุข) ไปยังรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข  นายรักเกียรติ สุขธนะ  เพื่อลงนามอนุมัติเมื่อวันที่ 15 ธันวาคม 2540  โดยไม่มีการนำเรื่องเสนอกองนิติการพิจารณาตามระบบปกติที่ควรจะเป็น
เรื่องใหญ่เช่นนี้ใช้เวลานานถึง 2 เดือน จึงมีการรายงานให้ปลัดกระทรวงสาธารณสุข นพ.ปรากรม วุฒิพงศ์ ทราบด้วยวาจาประมาณกลางเดือนกุมภาพันธ์ พ.ศ. 2541 แต่ขณะนั้นการทุจริตยาในระดับจังหวัดยังไม่เกิดขึ้น หากมีการดำเนินการแก้ไขโดยเร่งรัดให้จัดทำบัญชีราคากลางยาขึ้นใหม่โดยเร็วหรือเสนอยกเลิกคำสั่งที่ไม่ถูกต้องไปก่อน การทุจริตในลักษณะที่เกิดขึ้นก็จะเกิดขึ้นได้ยาก หรือไม่รุนแรงอย่างที่เกิดขึ้น เพราะจะมีราคากลางยาเป็นเพดานกำกับไว้ ทำให้ไม่สามารถซื้อยาแพงได้
การยกเลิกราคากลางยานี้ ปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี ได้มีบันทึกถึงเลขาธิการคณะกรรมการ ป.ป.ป. แจ้งว่าคณะกรรมการว่าด้วยการพัสดุพิจารณาแล้วเห็นว่า “กรณีกระทรวงสาธารณสุขได้ยกเลิกบัญชีราคากลางของยาตามบัญชียาหลักแห่งชาติ พ.ศ. 2536 โดยไม่ประกาศใช้ราคากลางใหม่มีผลทำให้ไม่มีราคากลางของยาตามบัญชียาหลักแห่งชาติ  ถือว่าเป็นการไม่ปฏิบัติตามระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการพัสดุ พ.ศ. 2535”
การยกเลิกราคากลางยาโดยไม่ประกาศใช้ราคากลางฉบับใหม่  หากจะกระทำให้ถูกต้อง จะต้องดำเนินการโดยการแก้ไขระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการพัสดุเท่านั้น ซึ่งหมายความว่าจะต้องเป็นนโยบายของรัฐบาล จึงน่าแปลกใจว่า  ทำไมข้าราชการระดับปลัดกระทรวงและรองปลัดกระทรวงจึงไม่รู้ระเบียบพื้นฐานข้อนี้
อย่างไรก็ตาม  หากราคากลางยามีความไม่เหมาะสมอันเนื่องจากสภาวะเศรษฐกิจและการลอยตัวของค่าเงินบาท  ก็ไม่จำเป็นต้องยกเลิกบัญชีราคากลางยาทั้งหมด สามารถแก้ไขโดยการปรับราคายาเฉพาะรายการที่มีปัญหาได้ โดยไม่จำเป็นต้องยกเลิกทั้งฉบับ  หรือหากต้องยกเลิกราคากลางทั้งฉบับแล้ว  ก็ต้องเร่งรัดดำเนินการจัดทำบัญชีราคากลางยาขึ้นใหม่โดยเร็ว  ในครั้งนี้มีการอ้างว่าต้องใช้ข้อมูลและเวลาในการจัดทำมากจึงทำราคากลางยาฉบับใหม่ไม่ทันในช่วงนั้น  แต่เมื่อมีข่าวครึกโครมเรื่องทุจริตขึ้นแล้ว ก็สามารถจัดทำแล้วเสร็จในเวลาประมาณหนึ่งเดือนเท่านั้น หากนำบัญชีราคากลางยาในปี 2536 ที่ถูกนายรักเกียรติสั่งยกเลิกไป  มาเปรียบเทียบกับราคากลางยาที่ทำขึ้นมาใหม่ในปี 2542 หลังจากมีการทุจริตยาประมาณ 1  ปี  พบว่า ราคากลางยาปี 2542  และ  2536 ต่างกันน้อยมาก  แสดงให้เห็นว่า  แท้จริงแล้ว  วิกฤตเศรษฐกิจในครั้งนั้น  ไม่ได้ทำให้ราคายาในท้องตลาดสูงขึ้นจนเกินราคากลางเดิมแต่อย่างใด  แต่การยกเลิกราคากลางยานั้นเกิดขึ้นเพื่อเป็นการเตรียมการทุจริตยาในเวลาต่อมา กรณีนี้กระทรวงสาธารณสุขก็ได้สอบสวนและไม่ได้สั่งลงโทษ นพ.ณรงค์ศักดิ์ อังคะสุวพลา  (รองปลัดกระทรวงสาธารณสุขในขณะนั้น) และน.พ.วีระ อิงคภาสกร (ผู้อำนวยการกองโรงพยาบาลภูมิภาคในขณะนั้น) ในฐานะผู้ชงเรื่องเสนอการยกเลิกราคากลางยา เพียงว่ากล่าวตักเตือนด้วยวาจาเท่านั้น  ซึ่งไม่ใช่โทษทางวินัย  และชี้ว่าไม่เสียหายแก่ทางราชการ จึงไม่ต้องรับผิดทางแพ่ง รวมทั้งชี้ว่าไม่ทุจริตต่อหน้าที่ราชการ จึงไม่มีความผิดทางอาญา ในขณะที่ ป.ป.ช.และศาลฎีกาแผนกคดีอาญาผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมืองกลับพิจารณาว่า นายรักเกียรตินั้นกระทำการทุจริต  และการลงนามในประกาศยกเลิกราคากลางยานั้นก็เป็นหนึ่งในกระบวนการเตรียมการเพื่อการทุจริตด้วย
ของบเพิ่ม 1,400 ล้าน ก้าวที่ 2 ของการเตรียมการทุจริตยา หลังจากที่กรณีกระทรวงสาธารณสุขโดยรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข  นายรักเกียรติสุขธนะ ได้ยกเลิกบัญชีราคากลางของยาตามบัญชียาหลักแห่งชาติ พ.ศ. 2536 ในวันที่ 15 ธันวาคม 2540 อันเป็นก้าวแรกอันสำคัญยิ่งของการ ทุจริตยาในปีต่อมาแล้ว หลังจากนั้น  การทุจริตยาก็ได้เริ่มดำเนินการอย่างเป็นขบวนการต่อไปด้วยความร่วมมือทั้งฝ่ายนักการเมืองและฝ่ายข้าราชการประจำซึ่งเชื่อมโยงผลประโยชน์กัน    โดยการดำเนินการการเตรียมการในส่วนกลางนั้น  ได้มีการทำเรื่องของบประมาณสนับสนุนงบประมาณในการจัดซื้อยาเพิ่มเติมจากรัฐบาล  โดยมีการทำข้อมูลแสดงเหตุผลความจำเป็นจากฝ่ายข้าราชการประจำ และรัฐมนตรีก็ต้องพยายามต่อสู้เต็มที่เพื่อให้ได้มาซึ่งงบประมาณดังกล่าวจากคณะรัฐมนตรี  จนกระทรวงสาธารณสุขได้รับการจัดสรรงบประมาณจำนวน 1,400 ล้านบาท  เป็นงบสงเคราะห์ผู้ป่วยรายได้น้อย (สปร.)  ในการจัดซื้อยาเพื่อให้บริการแก่ผู้ป่วยยากจนสำหรับโรงพยาบาลต่างๆทั่วประเทศ ก่อนหน้าที่จะมีการของบประมาณเพิ่มเติมนั้น  ได้มีการขัดขวางการออกระเบียบงบประมาณในการสงเคราะห์ผู้ป่วยรายได้น้อย (สปร.)  โดยเลขานุการรัฐมนตรีนายธีรวัฒน์ ศิริวันสาณฑ์ ซึ่งขณะนั้นเป็นเลขานุการรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข ซึ่งต่อมาได้เลื่อนฐานะเป็นรัฐมนตรีช่วยว่าการฯ  ได้เรียกไปพบและบอกไม่ให้ นพ.สงวน  นิตยารัมภ์พงศ์  ยกร่างให้งบ สปร. (หมวด 800) ให้เป็นระเบียบของกระทรวงการคลัง ซึ่งจะทำให้การดูแลงบประมาณจะมีบุคคลภายนอกกระทรวงสาธารณสุขมาร่วมดูแลด้วย ทำให้กระทรวงสาธารณสุขดำเนินการแก้ไขได้ยากโดยเฉพาะหากต้องการแก้ไขเพื่อวัตถุประสงค์อันมิชอบ
ในขณะนั้น  นพ.สงวน  ดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการสำนักงานประกันสุขภาพ  ซึ่งมีหน้าที่ดูแลงบประมาณสำหรับผู้มีรายได้น้อยประมาณเจ็ดพันล้านบาท  และมีหน้าที่จัดทำระเบียบควบคุมการใช้จ่ายงบประมาณผู้มีรายได้น้อย  เมื่อไม่ยอมทำตามคำขอจนมีการออกระเบียบดังกล่าวออกมา  ส่งผลให้ต้องพ้นจากตำแหน่งหน้าที่แทนการเปิดเงื่อนไขให้กับการทุจริต  จึงเป็นเหตุให้ต้องมีการหาวิธีหลบเลี่ยงระเบียบที่เข้มงวดเพื่อให้การทุจริตเกิดขึ้นให้ได้
กระทรวงสาธารณสุขโดย  นายแพทย์ณรงค์ศักดิ์  อังคะสุวพลา รองปลัดกระทรวงสาธารณสุข  คนเดิมที่ชงเรื่องการยกเลิกราคากลาง  จึงได้ชงเรื่องขอเปลี่ยนหมวดงบประมาณจากงบสงเคราะห์ผู้มีรายได้น้อยในหมวด 800 มาเป็นงบตอบแทนใช้สอยและวัสดุในหมวด 300 แทนโดย นายรักเกียรติ สุขธนะ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขได้ให้ข้อมูลที่เป็นเท็จต่อคณะรัฐมนตรี แจ้งขอเปลี่ยนแปลงหมวดเงินต่อคณะรัฐมนตรี โดยอ้างเหตุผลว่า โรงพยาบาลในส่วนภูมิภาคต้องจ่ายหนี้ค่ายาและเวชภัณฑ์เป็นจำนวนมาก ควรจัดสรรงบประมาณ 1,400 ล้านบาท ไปใช้หนี้จะเหมาะสมกว่า ซึ่งคณะรัฐมนตรีก็เห็นชอบในการเปลี่ยนหมวดเงิน
ทั้งๆ ที่ข้ออ้างในการขอเปลี่ยนหมวดงบประมาณไม่มีเหตุผล เพราะทั้งงบสงเคราะห์ผู้มีรายได้น้อยในหมวด 800 และงบตอบแทนใช้สอยวัสดุในหมวด 300 โรงพยาบาลต่างก็สามารถนำไปใช้หนี้ค่ายาได้เหมือนกัน    โดยเหตุผลที่แท้จริงในการขอเปลี่ยนจากหมวดงบประมาณจากงบสงเคราะห์ผู้มีรายได้น้อยมาเป็นหมวดค่าตอบแทนใช้สอยนั้น ก็เพื่อหลบเลี่ยงการถูกควบคุมโดยระเบียบกระทรวงการคลังที่กำหนดให้มีบุคคลภายนอกเข้ามากำกับดูแล และมีกรอบกำหนดเกณฑ์การจัดสรรตามจำนวนประชากรที่มีรายได้น้อย ไม่สามารถจัดสรรงบได้ตามอำเภอใจได้ตามวัตถุประสงค์อื่นที่แอบแฝง

ลักไก่เปลี่ยนมติ ครม. เพื่อการทุจริตที่ง่ายขึ้น เมื่อ ครม.อนุมัติงบประมาณการจัดซื้อยาจำนวน 1,400 ล้านบาทนั้น ได้แบ่งให้กองสาธารณสุขภูมิภาค 840 ล้านบาท เพื่อสนับสนุนสาธารณสุขจังหวัดและโรงพยาบาลชุมชน ส่วนอีก 560 ล้านบาท ให้กองโรงพยาบาลภูมิภาค เพื่อสนับสนุนโรงพยาบาลจังหวัด เพราะเป็นหมวด 300 รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขและรองปลัดกระทรวงสาธารณสุขสามารถจัดสรรงบแก่จังหวัดต่างๆ ได้ด้วยตนเอง
ภายหลังเปลี่ยนหมวดงบประมาณแล้ว การจัดสรรงบประมาณเป็นไปโดยไม่ปกติตามที่คาดการณ์ไว้  เช่นกรณีจังหวัดสุราษฏร์ธานี ได้รับการจัดสรรงบประมาณจำนวน 16 ล้านบาท แต่จังหวัดสุโขทัย ซึ่งมีจำนวนประชากรน้อยกว่าจังหวัดสุราษฎร์ธานีประมาณครึ่งหนึ่ง ได้รับการจัดสรรงบประมาณจำนวน 30 ล้านบาท เป็นต้น จังหวัดใดจะได้รับงบประมาณมากหรือน้อยขึ้นกับความร่วมมือในการทุจริตเป็นสำคัญ ในขั้นตอนของการออกหนังสือแจ้งไปยังสำนักงบประมาณและถึงนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดทั่วประเทศนั้น  นายแพทย์ธวัช สุนทราจารย์ รองปลัดกระทรวงสาธารณสุขเป็นผู้ต้องรับผิดชอบในการเติมคำว่า “และเวชภัณฑ์” ต่อท้ายคำว่า “ยา”  ซึ่งมีหลักฐานชัดเจนว่าพิมพ์จากเครื่องพิมพ์ดีดคนละเครื่อง โดยคำว่า “และเวชภัณฑ์” ที่เพิ่มเติมลงไปนั้น  หมายความรวมถึงยาและวัสดุทางการแพทย์ด้วย เช่น เข็มฉีดยา ถุงมือ ผ้าพันแผล เป็นต้น  อันเป็นการจงใจเปลี่ยนแปลงมติคณะรัฐมนตรีที่มีมติ “ให้จัดงบ 1,400 ล้านบาทนั้นเพื่อใช้ในการจัดหายา” โดยพละการ  และการเพิ่มคำว่า “และเวชภัณฑ์” ทำให้สามารถจัดซื้อเวชภัณฑ์อื่นๆได้นอกเหนือจากยา ซึ่งปรากฏในเวลาต่อมาว่าการทุจริตส่วนใหญ่เป็นการทุจริตจัดซื้อเวชภัณฑ์  ดังนั้นจึงเป็นการจงใจสร้างเงื่อนไขเพื่อการทุจริตยาอย่างชัดเจน เนื่องจากเป็นงบประมาณในหมวด 300 อำนาจการจัดสรรงบประมาณให้หน่วยบริการ (โรงพยาบาลและสถานีอนามัย)  จะอยู่ที่ นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัด (สสจ.) การสั่งการให้ทุจริตกับ น.พ.สสจ. 75 คน จึงง่ายเงียบ และเบ็ดเสร็จกว่าคุยกับผู้อำนวยการโรงพยาบาลกว่า 800 แห่ง  สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดใดที่สามารถตกลงกันได้จะได้รับการจัดสรรงบประมาณเพิ่มขึ้น หากไม่สามารถตกลงกันได้จะได้รับการจัดสรรงบประมาณน้อยลง หรือไม่ได้รับการจัดสรร แล้วบังคับให้โรงพยาบาลดังกล่าวจัดซื้อยาจากบริษัทที่ตั้งขึ้นมาเพื่อการทุจริต ซึ่งมีประมาณ 10 บริษัท ซึ่งมีราคายาจะสูงกว่าปกติ แล้วบริษัทผู้ขายยาดังกล่าวจะแบ่งเงินบางส่วนให้กับผู้ใหญ่ในกระทรวงสาธารณสุข
การกระทำการเปลี่ยนแปลงสาระสำคัญของมติคณะรัฐมนตรีดังกล่าวเป็นเหตุให้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข (นายกร ทัพพะรังสี) แต่งตั้งคณะกรรมการสอบสวนวินัยร้ายแรงแก่นายแพทย์ธวัช สุนทราจารย์ รองปลัดกระทรวงสาธารณสุข  จนมีการลงโทษปลดจากตำแหน่งรองปลัดกระทรวงมาเป็นผู้ตรวจราชการ แต่ในยุคสมัยของนางสุดารัตน์ เกยุราพันธุ์ เป็นรัฐมนตรีว่าการ กลับมีการยกเลิกคำสั่งสอบ นพ.ปรากรม วุฒิพงศ์ อดีตปลัดกระทรวงสาธารณสุข  กับ นพ.ธวัช  สุนทราจารย์ รองปลัดกระทรวงสาธารณสุข จากการจงใจแก้มติ ครม.โดยพละการ  และยังได้รับการแต่งตั้งกลับเข้าสู่ตำแหน่งรองปลัดกระทรวง

ยังมีนักการเมืองอีกคนที่รอการสะสาง คณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ (ป.ป.ช.) ได้สรุปผลการสอบสวนกล่าวพาดพิงถึงกรณีของนายปรีชา เร่งสมบูรณ์สุข อดีตเลขานุการรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขในสมัยนายรักเกียรติ  สุขธนะ  (ปัจจุบันเป็น ส.ส.เลย พรรคไทยรักไทย) ซึ่งนายจิรายุ  จรัสเสถียร ได้ให้การต่อ ป.ป.ช.พาดพิงถึงว่า มีส่วนร่วมกระทำความผิดกับนายรักเกียรติโดยเป็นผู้ไปเก็บเงินจากผู้เกี่ยวข้องกับขบวนการทุจริตยา 1.7 ล้านบาท ที่จังหวัดอุดรธานีจากผู้เกี่ยวข้องในขบวนการทุจริตยาและกรมการแพทย์ซึ่งซื้อผ่านองค์การเภสัชกรรม
ซึ่งในกรณีนี้เนื่องจาก นายปรีชา  เร่งสมบูรณ์สุข เป็นผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมือง  ป.ป.ช.จึงได้แจ้งข้อเท็จจริงให้กระทรวงสาธารณสุขทราบตั้งแต่ต้นปี  2546  เพื่อให้กระทรวงพิจารณาเพื่อยื่นคำร้องกล่าวหานายปรีชาต่อคณะกรรมการ ป.ป.ช. เพื่อดำเนินคดี ตามมาตรา 66 แห่ง พ.ร.บ.ประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต พ.ศ.2542  แต่ผู้บริหารระดับสูงของกระทรวงสาธารณสุขกลับเพิกเฉย  ไม่ดำเนินการใดๆ ในฐานะผู้เสียหาย  ถือเป็นการละเลยการปฏิบัติหน้าที่และไม่ปฏิบัติตามนโยบายในการปราบปรามการทุจริตของรัฐบาล
การที่กระทรวงสาธารณสุขโดยปลัดกระทรวงสาธารณสุขไม่ดำเนินการยื่นคำร้องขอให้ ป.ป.ช.ดำเนินการสอบสวนข้อเท็จจริงให้ปรากฏนั้น  เชื่อได้ว่าเกิดจากเหตุผลอย่างน้อย  2 ประการคือ หนึ่ง นายปรีชา  ปัจจุบันเป็น สส.พรรคไทยรักไทย  ซึ่งอาจเกรงใจและเมื่อไม่ได้รับสัญญาณไฟเขียวจากรัฐมนตรีเจ้ากระทรวง  จึงทำเฉย ลอยตัว เอาหูไปนาเอาตาไปไร่น่าจะดีที่สุด  หรือสอง  เป็นเพราะกลัวการสอบสวนจากกรณีนี้แล้วจะมีการขยายผลนำไปสู่การเอาผิดกับข้าราชการระดับสูงอีกหลายคน  เพื่อความสงบเรียบร้อยก็ซุกความจริงไว้ใต้พรมต่อไปจนกว่าหมดอายุความน่าจะดีที่สุด
และมีความเป็นไปได้สูงว่า  การที่กระทรวงสาธารณสุขไม่ยื่นคำร้องในฐานะผู้เสียหายให้ ป.ป.ช.สอบสวนกรณีของนายปรีชา  เร่งสมบูรณ์สุขนั้น  ก็เป็น win win strategy กล่าวคือทั้งฝ่ายการเมืองและฝ่ายข้าราชการต่างก็ได้ประโยชน์ด้วยกันทั้ง  2 ฝ่าย  ส่วนนโยบายปราบคอรัปชั่นที่ทำเหมือนจริงจังของรัฐบาลนั้นก็เอาไว้เลือกปฏิบัติกับกรณีอื่นไป แต่อย่างไรก็ตามในชั้นนี้ต้องถือว่านายปรีชาเป็นผู้บริสุทธิ์  จนกว่าจะได้พิสูจน์ตนเองเมื่อเข้าสู่กระบวนการยุติธรรม 


การทุจริตยาใน 34 จังหวัด ในการทุจริตครั้งนี้  โรงพยาบาลหรือสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดใดที่สามารถตกลงกันได้กับทีมจัดการของรัฐมนตรีรักเกียรติก็จะได้รับการจัดสรรงบประมาณเพิ่มขึ้น ส่วนที่ไม่สามารถตกลงกันได้จะได้รับการจัดสรรงบประมาณน้อยลง หรือไม่ได้รับการจัดสรรงบประมาณ โดยมีทางเลือกให้ข้าราชการร่วมทุจริตได้  3 ทางคือ 1.ให้โรงพยาบาลดังกล่าวจัดซื้อยาจากบริษัทที่ตั้งขึ้นมาเพื่อการทุจริต ซึ่งมีประมาณ 10 บริษัท ซึ่งมีราคายาสูงกว่าปกติ แล้วบริษัทผู้ขายยาดังกล่าวจะแบ่งเงินบางส่วนให้กับผู้ใหญ่ในกระทรวงสาธารณสุขเอง
2.โรงพยาบาลจะเลือกซื้อยาจากบริษัทอื่นแล้วแบ่งเงินค่าซื้อยาประมาณร้อยละ 10-15 ของงบประมาณให้กับผู้ใหญ่ในกระทรวงสาธารณสุข  เพื่อนำไปให้กับนักการเมือง 3.โรงพยาบาลจะสั่งซื้อยาผ่านองค์การเภสัชกรรม โดยระบุให้ซื้อยาจากบริษัทต่างๆ ในกรณีแรก  ซึ่งโรงพยาบาลหรือสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดส่วนใหญ่จะทุจริตเลือกวิธีการนี้  โดยคณะกรรมการสอบสวน ชุดนายอาลัย  อิงคะวณิช  สรุปว่า  “เป็นการอาศัยองค์การเภสัชกรรมเป็นเกราะกำบังเจตนาอันไม่บริสุทธิ์” จนก่อให้เกิดความเสียหายให้แก่ภาพลักษณ์ขององค์การเภสัชกรรมอย่างมาก
ในการประชุมกระทรวงสาธารณสุขเมื่อวันที่ 19 สิงหาคม 2541  เมื่อเรื่องทุจริตยาแดงขึ้นมา  นายรักเกียรติ สุขธนะ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข ประธานที่ประชุมเสนอให้มีการตั้งคณะกรรมการออกไปสอบสวนข้อเท็จจริง และ นายธีรวัฒน์ ศิริวันสาณฑ์ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงสาธารณสุข สนับสนุนการตั้งกรรมการ แต่ นพ.ปรากรม  วุฒิพงษ์  ปลัดกระทรวงสาธารณสุขในขณะนั้นได้คัดค้านและเสนอให้ส่งผู้ตรวจราชการกระทรวงออกไปสืบหาข้อเท็จจริงแทน ซึ่งปรากฏต่อมาว่า ผู้ตรวจราชการกระทรวงที่ออกไปดำเนินการมีทั้งที่ไม่พบการทุจริต หรือพบการทุจริตแล้วไม่รายงาน เช่น นายแพทย์ธีระ พิทักษ์ประเวช ผู้ตรวจราชการฯ เขต 3 ไม่พบการทุจริตทั้งที่จังหวัดฉะเชิงเทรา และจังหวัดตราด  แต่ต่อมาคณะกรรมการสอบสวนชุดนายอาลัย พบการทุจริตมากมายที่จังหวัดตราด  ฉะเชิงเทรา  จนเป็นเหตุให้นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดตราด  และฉะเชิงเทราขณะนั้นถูกลงโทษไล่ออกจากราชการ  นี่คือตัวอย่างของการสอบสวนการทุจริตของกระทรวงที่ไม่มีมาตรฐาน  มุ่งช่วยพวกเดียวกัน ในที่สุดมีการพิจารณาตัดสินโทษกับข้าราชการประจำที่มีส่วนร่วมในการทุจริต  โดยได้มีการลงโทษถึงขั้นไล่ออกข้าราชการระดับสูงไป  7 คน  เพื่อการลดกระแสของแรงกดดันทางสังคมในขณะนั้น  แต่การลงโทษข้าราชการที่เหลือโดย อ.ก.พ.กระทรวงสาธารณสุขเมื่อวันที่ 30 พฤษภาคม 2544 ได้ถูกวิพากษ์วิจารณ์ว่าเป็นลักษณะปกป้องพวกพ้องและหลายมาตรฐาน    เป็นลักษณะทำพอเป็นพิธี  ให้สังคมเห็นว่ามีการดำเนินการ  แต่ไม่ได้มุ่งสะสางให้ชัดเจน  มีกระบวนการสอบสวนหลายชุดซึ่งส่วนใหญ่จะระบุในทำนองว่า  มีการทุจริตเกิดขึ้น  แต่ความผิดยังไม่สำเร็จและไม่ได้ก่อให้เกิดความเสียหายต่อกระทรวงสาธารณสุข  ส่วนใหญ่จึงเป็นการลงโทษเพียงการว่ากล่าวตักเตือน
เมื่อกระแสสังคมตั้งคำถามกับการสะสางการทุจริตยาให้ใสสะอาด  หลังจากที่ศาลฎีกาแผนกคดีอาญาผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมืองได้พิพากษาจำคุกนายรักเกียรตินั้น    พ.ต.ท.ทักษิณ ชินวัตร นายกรัฐมนตรี ได้บัญชาให้นางสุดารัตน์ เกยุราพันธุ์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข ตั้งคณะกรรมการสอบสวนการทุจริตที่มีนายธงทอง จันทรางศุ รองปลัดกระทรวงยุติธรรม ขึ้นมาสอบสวนว่ามีข้าราชการกระทรวงสาธารณสุขรายใดเกี่ยวข้องในการทุจริตในการจัดซื้อยาหรือไม่    และกระทรวงสาธารณสุขได้ส่ง น.พ.จรัล ตฤณวุฒิพงษ์ อธิบดีกรมควบคุมโรค และนายเรืองรัตน์ บัวสัมฤทธิ์ ผู้อำนวยการสำนักวินัย สธ. เป็นตัวแทนกระทรวงสาธารณสุขในคณะกรรมการชุดนี้
เภสัชกรหญิงศิริพร จิตรประสิทธิ์ศิริ อดีตประธานชมรมเภสัชชนบทในช่วงที่มีการเคลื่อนไหวคัดค้านการทุจริตยาได้ทำหนังสือขอให้ทบทวนกรรมการในส่วนของกระทรวงสาธารณสุขทั้ง  2 คน เนื่องจาก เห็นว่าไม่จำเป็นต้องมีตัวแทนกระทรวงสาธารณสุขอยู่เลยเพราะมีส่วนได้เสีย    เพื่อให้การดำเนินการตรวจสอบเรื่องนี้เป็นที่ยอมรับในวงกว้าง และไม่อยากให้ศาสตราจารย์ธงทองต้องเสียหายและเปลืองตัว
สำหรับความเสียหายจากการทุจริตนั้น  เมื่อวันที่ 5 พฤศจิกายน นางนิตยา จันทร์เรือง มหาผล โฆษกกระทรวงสาธารณสุข  ได้แถลงถึงคดีทุจริตยาว่า  ความเสียหายเกี่ยวข้องกับงบประมาณพิเศษ 1,400 ล้านบาท เพียง 138,598 บาทเท่านั้น ส่วนใหญ่เป็นงบประมาณปกติ และความเสียหายที่เกิดขึ้นทั้งหมดเพียง 8,672,779.20 บาท ที่เป็นค่าเสียหายใน 8 จังหวัดคือ นครปฐม ฉะเชิงเทรา ตราด สกลนคร อุบลราชธานี พังงา สุราษฎร์ธานี พระนครศรีอยุธยา  ในขณะที่คณะกรรมการสอบสวนที่มี น.พ.วิชัย โชควิวัฒน เป็นประธาน สรุปว่า การยกเลิกราคากลางทำให้มีการฉวยโอกาสซื้อขายยาในราคาแพงโดยไม่มีเพดานกำกับ รายการยาที่สูงสุดแพงกว่าราคากลาง 602.87% และสรุปว่าความเสียหายครั้งนั้น 181 ล้านบาท  เรื่องนี้น่าสนใจมากว่าใครโกหก  ทำไมความเสียหายจึงต่างกันมหาศาลเช่นนี้
ในความเป็นจริงนั้น  กระทรวงสาธารณสุขทราบเรื่องความผิดของข้าราชการในการมีส่วนร่วมการทุจริตครั้งนั้นเป็นอย่างดี  มีการสอบสวนจากกรรรมการมาหลายชุดก่อนหน้านี้  ดังนั้นหากผู้บริหารของกระทรวงให้ความร่วมมือในการแยกแยะประเด็นให้กับรองปลัดกระทรวงยุติธรรมนายธงทอง  จันทรางศุ  ประธานคณะกรรมการสอบสวนอย่างตรงไปตรงมาแล้ว  เอกสารที่มีมากถึงหนึ่งคันรถกระบะก็ย่อมจะทำความเข้าใจได้ในเวลาอันสั้น   


บัญชีดำบริษัทเอกชน  รอและรอต่อไป บริษัทธุรกิจเอกชนเป็นอีกตัวการที่สำคัญที่ให้ความร่วมมือร่วมการทุจริตกับนักการเมือง และข้าราชการ จนทำให้วงจรการทุจริตเกิดขึ้นสมบูรณ์    แม้ว่าสำนวนการสอบสวนและหลักฐานต่างๆที่ปรากฏมากมายนั้น  ได้มีการระบุอย่างชัดเจนว่า  บริษัทใดบ้างที่ร่วมทุจริต  มีใครบ้างเป็นเจ้าของกิจการ  แต่การดำเนินการของผู้บริหารกระทรวงสาธารณสุขกลับไม่มีความคืบหน้า
จากการสอบสวนนั้น  ป.ป.ช.มีมติเห็นด้วยจากการไต่สวนข้อเท็จจริงการทุจริตยา    ปรากฏว่าพบบุคคลหลายคนที่พยานให้การพาดพิงถึงว่า มีส่วนเกี่ยวข้องกับการกระทำความผิด โดยเฉพาะ นายวินัย วีระภุชวงศ์ และนายสุภชัย วีระภุชวงศ์ ผู้บริหารบริษัทไทยนครพัฒนา จำกัด และบริษัท ที เอ็น พี เฮลท์แคร์ จำกัด ซึ่งเป็นผู้จัดจำหน่ายยาให้หน่วยงานในสังกัดกระทรวงสาธารณสุข  ซึ่งมีพยานหลักฐานว่าบุคคลทั้งสองได้มีส่วนเกี่ยวข้องในการจ่ายสินบน จำนวน 5,000,000 บาท ให้แก่นายรักเกียรติ
นายรักเกียรติ สุขธนะ  ถูกจับโกหกว่าตนไม่สนิทสนมกับนายสุภชัย วีระภุชวงศ์ และ นายวินัย วีระภุชวงศ์  เพราะถูก ป.ป.ช.ตรวจสอบพบว่าเคยเดินทางไปดูการแข่งขันฟุตบอลโลกที่ประเทศสหรัฐอเมริกาด้วยกัน  นอกจากนั้น นายสุภชัยยังได้ออกเงินค่าตั๋วฟุตบอลโลกที่ประเทศฝรั่งเศส สามรอบ ให้แก่คณะนายรักเกียรติ อันประกอบด้วย  นายรักเกียรติ  ภรรยาและบุตร  นายปรีชา เร่งสมบูรณ์สุข และภรรยา และนายจิรายุ  จรัสเสถียร เป็นเงินประมาณหนึ่งล้านบาทเศษด้วย สำหรับนายรักเกียรติได้ช่วยบริษัทไทยนครพัฒนา จำกัด ในหลายเรื่อง นอกจากการจัดซื้อยาโดยโรงพยาบาลในสังกัดกระทรวงสาธารณสุข ทั้งซื้อโดยตรงจากบริษัทในเครือ หรือผ่านองค์การเภสัชกรรมแล้ว    ยังช่วยในเรื่องยาคุมกำเนิด ที่บริษัทไทยนครพัฒนา จำกัด เป็นผู้ผลิต โดยเดิมกรมอนามัยจัดซื้อจากบริษัทเชอร์ริ่ง นายรักเกียรติได้ทำนโยบายให้จัดซื้อจากบริษัทยาที่ผลิตในประเทศไทย ทำให้บริษัทไทยนครพัฒนา จำกัด สามารถขายยาดังกล่าวให้กระทรวงสาธารณสุข
แต่เนื่องจากบุคคลทั้งสองไม่เป็นเจ้าหน้าที่ของรัฐ ป.ป.ช.จึงได้ส่งเรื่องให้กระทรวงสาธารณสุขดำเนินการส่งเรื่องให้พนักงานสอบสวนดำเนินการตามอำนาจหน้าที่ต่อไป    แต่จนถึงวันนี้กระทรวงสาธารณสุขก็ยังไม่ได้ดำเนินการใดๆ ต่อเนื่องจากขั้นตอนของ ปปช.  จนนายเกริกเกียรติ พิพัฒนเสรีธรรม กรรมการ ป.ป.ช. ต้องกล่าวถึงการเอาผิดบริษัทเอกชนที่ร่วมมือในการทุจริตยาว่า “เป็นหน้าที่ของกระทรวงสาธารณสุขต้องไปร้องทุกข์ต่อทางตำรวจในฐานะผู้เสียหาย ซึ่งควรเอาใจใส่ แต่ดูเหมือนไม่ค่อยเดือดร้อนอะไร”
ยังมีบริษัทเอกชนอีกกว่า 10 แห่งที่มีพฤติกรรมร่วมในขบวนการทุจริต ทั้งบริษัทยาและเวชภัณฑ์ที่มีตัวตนอยู่จริง และบริษัทหลอกที่ตั้งขึ้นมาเพื่อการนี้โดยเฉพาะ ซึ่งทั้งหมดนี้มีทั้งรายชื่อบริษัทและรายนามผู้บริหารอยู่ในสำนวนสอบสวนทั้งของกระทรวงสาธารณสุขและของ ป.ป.ช. เมื่อถูกสังคมกระทุ้งว่าทำไมกระทรวงจึงเพิกเฉย ไม่ขึ้นบัญชีดำหรือดำเนินการในฐานะผู้เสียหาย ปลัดกระทรวงสาธารณสุขก็ได้ให้สัมภาษณ์ว่าจะดำเนินการ แต่ถึงวันนี้ กว่า 1 เดือนแล้ว ก็ไม่มีวี่แววว่าจะมีความคืบหน้าแต่อย่างไร

การคุ้มครองพยาน  เพื่อการสาวถึงลิ่วล้อใหญ่ การให้ความคุ้มครองพยาน  ตามหนังสือของสำนักเลขาธิการนายกรัฐมนตรี 25 กุมภาพันธ์  2542  เรื่อง มาตรการให้ความคุ้มครองข้าราชการผู้ให้ข้อมูลที่เป็นประโยชน์ต่อทางราชการ  ซึ่งคณะกรรมการสอบสวนหรือผู้บังคับบัญชาอาจใช้ดุลพินิจ เพื่อกันบุคคลผู้มีส่วนร่วมกระทำผิดไว้เป็นพยาน หรือลดหย่อนผ่อนโทษได้ตามเหตุและผลของเรื่องได้นั้น
ดังนั้นในกรณีการสอบสวนสะสางการทุจริตยา  จึงควรที่จะมีการแยกกลุ่มข้าราชการให้ชัดเจนว่า  ใครคือผู้ที่มีเจตนาร่วมกระทำการทุจริตอย่างกระตือรือร้นด้วยหวังผลตอบแทนในอนาคต  และใครที่จำยอมต้องทุจริตเพราะถูกบีบบังคับซึ่งสามารถกันเป็นพยานได้    รวมทั้งควรมีการกันบุคคลในระดับต่ำกว่าสำนักงานสาธารณสุขจังหวัด (สสจ.) ทั้งหมด เช่น โรงพยาบาลต่างๆ ไว้เป็นพยาน  เพราะกลุ่มนี้ส่วนใหญ่แล้วจำยอมต้องทำตามแรงกดดันจาก สสจ.ทั้งสิ้น

สรุป ภารกิจของการดำเนินการแก้ปัญหาทุจริตยาและเวชภัณฑ์ ปี 2541 จึงยังไม่เสร็จสิ้น หากแต่ต้องการการสานต่อให้สำเร็จลุล่วง มิให้เป็นเยี่ยงอย่างของการฉ้อฉลงบประมาณแผ่นดินให้เกิดขึ้นอีกต่อไปในอนาคต และนับเป็นการป้องปรามโดยตรงแก่นักการเมือง ข้าราชการ และบริษัทธุรกิจเอกชนที่กำลังคิดจะแสวงหาผลประโยชน์บนความย่อยยับของชาติและแผ่นดิน  หากภายในระยะเวลาอันเหมาะสมอีก 1-2  เดือนนี้  ไม่มีความคืบหน้าอย่างจริงจังก็อาจถึงเวลาที่จะต้องทบทวนบทบาทและความสามารถในการปฏิบัติงานของผู้บริหารกระทรวงสาธารณสุขทั้งนางสุดารัตน์  เกยุราพันธ์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข และปลัดกระทรวงสาธารณสุข นพ.วัลลภ  ไทยเหนือ ที่ลอยตัวมาตลอดว่า  สมควรจะเปลี่ยนให้ผู้ที่มีความสามารถและจริงใจมาทำหน้าที่แทนหรือไม่

@@@@@@@@@@@@@@@

Comment #1
jlgg
Posted @April,19 2017 16.55 ip : 175...149

burberry australia nike huarache coach factory outlet pandora rings timberland boots prada bags kate spade handbags michael kors australia pandora bracelets ray ban prescription sunglasses coach outlet china factory sale pandora charms canada goose jacket louis vuitton australia michael kors online Ralph Lauren Polo burberry scarf michael kors wallet pandora rings Chanel Outlet michael kors prada factory outlet online michael kors uk adidas shoes coach factory outlet timberland uk ray ban polarized prada handbags prada official site kate spade michael kors bags sunglasses hut hermes bag baseball jerseys michael kors outlet pandora rings sale michael kors purses michael kors outlet nike jordan shoes burberry australia landing gear coach australia kate spade outlet online michael kors outlet michael kors outlet burberry online coach usa coach outlet online abercrombie and fitch nike outlet kate spade canada nike air max prada outlet prices louis vuitton outlet michael kors canada kate spade coach outlet moncler jacket Kevin Durant Shoes yeezy boost 350 air jordan retro nike air huarache abercrombie outlet coach outlet store kate spade bags michael kors outlet prada outlet michael kors pandora rings nike outlet moncler outlet burberry outlet canada cheap coach purse michael kors outlet prada factory outlet online Mizuno Running Shoes salomon shoes huarache nike pandora australia coach factory outlet prada outlet michael kors outlet air jordan shoes coach outlet coach bags coach outlet pandora australia Yeezy Boost 350 brand sunglasses oakley sunglasses ray ban glasses pandora bracelet michael kors outlet ray ban sunglasses ray ban outlet burberry canada Burberry outlet online yeezy boost 350 asics shoes Australia prada outlet Mizuno Wave clk benz michael kors outlet bags michael kors outlet online paul smith uk canada goose sale online beats by dre ugg australia prada handbags coach factory coach online chanel australia nike jordan coach outlet polo outlet online longchamp outlet asics Australia burberry outlet online burberry outlet Nike Air Jordan cheap basketball shoes nike lebron james Free Run nike store moncler coats KD 8 shoes polo outlet Nike Hyperdunk 2015 shoes sale mlb.com rayban aviator coach outlet kate spade outlet asics shoes coach australia michael kors jet set tote pandora charms sale burberry scarfs prada outlet online CHanel Factory Outlet authentic prada outlet online moncler jacket nike lebron shoes Mizuno Shop coach carter moncler jacket mens ate spade handbags pandora jewelry pandora charms prada outlet moncler clothing pandora bracelet canada goose sale snow boots Pandora Charm burberry outlet abercrombie fitch prada bags mlb shop Hugo Boss Outlet jimmy choo australia kate spade outlet ugg boots Oakley Outlet prada outlet online ray ban aviator kate spade outlet michael kors kate spade bags abercrombie outlet nike shoes Mizuno Shoes baseball jerseys coach purses pandora necklaces mens sunglasses coach outlet sunglasses sm coach outlet tiffany uk pandora.com jordan retro shoes major league baseball coach outlet nfl shop ugg uk Hyperdunk 2016 nike free run nike shoes australia pandora rings pandora charms ugg slippers pandora jewelry nike com prada outlet online burberry outlet huaraches nike jordan shoes prada purses Jordan Retro pandora charms oakley frogskins abercrombie us coach bag ray ban clubmaster Hermes Outlet michael kors bags pandora rings burberry outlet canada Nike KD 8 official prada site pandora rings jewelry mk outlet Nike Air Max michael kors outlet authentic prada outlet online coach outlet prada outlet online pandora rings yeezy boost 350 shoes Coach Outlet Store michael kors totes pandora australia burberry online kate spade outlet prada outlet online coach factory outlet basketball jerseys coach diaper bag coach factory outlet online Abercrombie Fitch oakley frogskins sunglasses michael kors handbags oakley sunglasses burberry outlet louis vuitton outlet Mizuno Shop Japan air jordan shoes kate spade outlet online Prada bags nike shox shoes louis vuitton outlet wholesale kate spade bags outlet prada outlet online pandora princess ring Hugo Boss Store moncler uk Michael Kors Canada nike huarache shoes hockey jerseys burberry outlet moncler us ray ban online michael kors handbags outlet ray ban sunglasses michael kors outlet china wholesale moncler outlet tiffany co coach handbags abercrombie outlet piumini moncler replica michael kors outlet kate spade black friday ralph lauren australia pandora australia burberry purse michael kors outlet coach mcm outlet online nike basketball shoes michael kors outlet basketball jerseys authentic prada handbags outlet coach bags ray ban sunglasses ray-ban sunglasses michael kors italy ralph lauren mlb shop Billat pandora rings paul smith ray-ban sunglasses burberry canada Prada Factory Outlet prada us tiffany co top sunglasses bercrombie Nederland nike australia michael kors outlet moncler sale Prada Outlet sunglasses outlet Michael Kors Outlet ray-ban sunglasses coach outlet online prada outlet kate spade outlet michael kors outlet football jerseys MIZUNO Shop US canada goose jacket Adidas Yeezy Boost 350 pandora uk pandora rings michael kors purses outlet burberry salomon hiking shoes abercrombie outlet us nfl jerseys pandora charms sale michael kors outlet online shoes online sale Yeezy 350 michael kors outlet football jerseys pandora charms uk prada glasses coach australia michael kors handbags landinggear prada bags huaraches shoes canada goose outlet adidas australia prada sale michael kors outlet cheap ray ban sunglasses flash sunglasses polo online Nike Jordans prada factory outlet online coach outlet pandora ring burberry outlet online abercrombie paris Longchamp Outlet michael kors outlet Oakley Holbrook sunglasses beats headphones pandora charms prada online Coach outlet online prada outlet online nike shoes coach outlet abercrombie us michael kors outlet michael kors purses kate spade black friday coach shoes tiffany and co michael kors us michael kors veronique billat burberry scarf Nike Jordan Shoes ups tracking véronique Billat nike australia moncler down jackets mcm factory outlet mcm outlet abercrombie outlet Coach Outlet Online ray ban new wayfarer pandora charms kate spade outlet cheap moncler jacket kate spade adidas australia michael kors outlet Nike Hyperdunk Shoes official prada site mk bags Kate Spade Australia coach sunglasses for women coach outlet landing gears coach sunglasses pandora charms black friday ugg australia Ray Ban Outlet michael kors bags pandora bracelet michael kors tote michael kors handbags sunglasses hut pandora charms sale online burberry us Nike Air Jordan ray ban outlet adidas yeezy boost 350 Coach Outlet ray ban prescription glasses michael kors uk Chanel bags Outlet chanel longchamp outlet ray ban sunglasses louboutin shoes Cheap Ray Ban abercrombie and fitch Nike Free Coach Sunglasses Outlet prada bags outlet Jordan retro baseball jerseys michael kors purses on sale nike id prada bag abercrombie and fitch abercrombie & fitch shoes online paul smith sale michael kors black friday ray ban eyeglasses prada sunglasses oakley australia coach outlet online coach purse coach outlet online burberry scarf prada bags on sale abercrombie outlet moncler jacket Canada Goose Outlet Michael Kors Outlet Ralph Lauren michael kors outlet lebron james shoes michael kors outlet ray ban wayfarer michael kors tote pandora jewelry oakley sunglasses beats studio michael kors bags outlet Hugo Boss Online burberry outlet nike jordan shoes Pandora bracelet prada outlet online michael kors outlet online Oakley Holbrook michael kors outlet louis vuitton uk oakley outlet prada factory outlet louis vuitton outlet jordan shoes Basketball shoes coach outlet pandora uk pandora necklace charms michael kors outlet pandora charms sale clearance official michael kors michael kors outlet mlb store chanel bag coach outlet pandora necklace coach handbags michael kors factory outlet yeezy boost 350 Jordan Retro Shoes moncler mens jackets moncler outlet nike shox louis vuitton factory outlet prada handbags mk handbags prada outlet JLGG4.19

แสดงความคิดเห็น

« 3872
หากท่านไม่ได้เป็นสมาชิก ท่านจำเป็นต้องป้อนตัวอักษรของ Anti-spam word ในช่องข้างบนให้ถูกต้อง
The content of this field is kept private and will not be shown publicly. This mail use for contact via email when someone want to contact you.
Bold Italic Underline Left Center Right Ordered List Bulleted List Horizontal Rule Page break Hyperlink Text Color :) Quote
คำแนะนำ เว็บไซท์นี้สามารถเขียนข้อความในรูปแบบ มาร์คดาวน์ - Markdown Syntax:
  • วิธีการขึ้นบรรทัดใหม่โดยไม่เว้นช่องว่างระหว่างบรรทัด ให้เคาะเว้นวรรค (Space bar) ที่ท้ายบรรทัดจำนวนหนึ่งครั้ง
  • วิธีการขึ้นย่อหน้าใหม่ซึ่งจะมีการเว้นช่องว่างห่างจากบรรทัดด้านบนเล็กน้อย ให้เคาะ Enter จำนวน 2 ครั้ง

เมนูหลัก

มุมสมาชิก

สมัครสมาชิก · ลืมรหัสผ่าน

แนะนำหนังสือ

The Doctor Communication HandbookThe Doctor Communication Handbook
เว็บไซท์นี้ออกแบบและทดสอบด้วยไฟร์ฟอกซ์!