Distance Learning for Family Medicine and Primary Care

การจัดการศึกษาและปรึกษาทางไกล
เพื่อสนับสนุนบริการเวชศาสตร์ครอบครัวและบริการสุขภาพปฐมภูมิ
Distance Learning for Family Medicine and Primary Care

Select language ไทย | English

สถานการณ์สุขภาพ

การประเมินผลกระทบทางสุขภาพ (Health Impact Assessment)

by Admin @January,11 2011 23.11 ( IP : 61...130 ) | Tags : สถานการณ์สุขภาพ

การประเมินผลกระทบทางสุขภาพ (Health Impact Assessment)

นายแพทย์สุภัทร ฮาสุวรรณกิจ

ลงเผยแพร่ในวารสารโรงพยาบาลชุมชน ฉบับกรกฎาคม-สิงหาคม 2546 ในคอลัมน์เรื่องเด่นประจำฉบับ

ในช่วงสองสามปีนี้ มีข่าวคราวความขัดแย้งระดับประเทศอันเนื่องมาจากโครงการพัฒนาขนาดใหญ่ของรัฐบาลอยู่หลายโครงการ จนบางโครงการขัดแย้งถึงขั้นเลือดตกยางออก ซึ่งสาเหตุหลักของความขัดแย้งนั้นก็มักเกิดจากกระแสความคิด 2 ทัศนะที่อยู่คนละด้านกันคือ การพัฒนาประเทศไปสู่ความทันสมัยและการส่งออกที่คนส่วนน้อยต้องเป็นผู้เสียสละเพื่อคนส่วนใหญ่ กับ สิทธิชุมชนในการดำเนินชีวิตอย่างสุขสงบ มีสุขภาวะที่ดี บนฐานทรัพยากรในท้องถิ่นที่อุดมสมบูรณ์ และวัฒนธรรมชุมชนที่อบอุ่น ถึงแม้จะมีการศึกษาผลกระทบทางสิ่งแวดล้อม กระบวนการทำประชาพิจารณ์ แต่ทั้งหมดนี้ก็ ยังไม่สามารถตอบคำถามเพื่อการลดปัญหาความขัดแย้งในสังคมได้

การประเมินผลกระทบทางสุขภาพ คืออะไร

การประเมินผลกระทบทางสุขภาพ หรือตรงกับศัพท์ภาษาอังกฤษว่า Health Impact Assessment หรือ HIA นั้นเป็นศัพท์คำใหม่สำหรับสังคมไทย และยังเป็นศัพท์ที่ค่อนข้างใหม่สำหรับมนุษยชาติที่เพิ่งได้รับการให้ความสำคัญเมื่อไม่นานมานี้เอง และเป็นหนึ่งในประเด็นสำคัญของ “ นโยบายสาธารณะเพื่อสุขภาพ ” ซึ่งเริ่มเป็นหัวข้อที่วงการสาธารณสุขเริ่มให้ความสำคัญ เพราะเป็นหนึ่งในยุทธศาสตร์ที่สำคัญในการสร้างสุขภาพตามกระแส “ สร้างนำซ่อม ”

HIA. ในความหมายที่ชัดเจนนั้นหมายถึง “กระบวนการและวิธีการในการประมาณการผลกระทบของการกระทำการใดการกระทำหนึ่งที่มีต่อสุขภาพของประชาชนกลุ่มใดกลุ่มหนึ่ง ซึ่งการกระทำดังกล่าวครอบคลุมตั้งแต่ระดับโครงการ แผนงาน หรือนโยบายด้วย โดยการประเมินต้องครอบคลุมถึงผลกระทบทางสุขภาพในทุกมิติ”

ซึ่งถ้าเป็นไปตามความหมายข้างต้นแล้วก็แปลว่า นโยบาย 30 บาทรักษาทุกโรค ก็สามารถนำมาประเมินผลกระทบของประชาชนต่อสุขภาพได้ หรือที่เห็นกันชัดๆ ก็เช่นการประเมินผลกระทบจากโครงการสร้างโรงไฟฟ้านิวเคลียร์ที่นครนายก หรือแม้แต่การขายแปรรูปโรงงานยาสูบให้แก่เอกชนก็จะต้องทำ HIA. ด้วย เพราะอาจส่งผลให้คนอัตราการสูบบุหรี่เพิ่มมากขึ้น เป็นต้น

เมื่อไม่นานมานี้ เพิ่งเริ่มมีการนำเสนอแนวคิดของการศึกษาผลกระทบทางสุขภาพ หรือ HIA ขึ้นมาในสังคมไทยอย่างเป็นรูปธรรม มีความพยายามที่จะบรรจุแนวคิดนี้ไว้ในร่างพระราชบัญญัติสุขภาพแห่งชาติด้วย มีคณะทำงานขึ้นมาศึกษาความเป็นได้ในการสร้างกระแสและผลักดันแนวคิดของ HIA.ให้สาธารณชนยอมรับ ซึ่งถือเป็นอีกความก้าวหน้าของสังคมไทยและการสร้างสุขภาพที่น่าจับตามอง

ที่มาของ HIA

การประเมินผลกระทบทางสุขภาพนั้นมีการพัฒนามาจาก 2 แนวทาง

  1. แนวทางแรกนั้นมีการพัฒนา HIA ขึ้นมาจากการปะเมินผลกระทบทางด้านสิ่งแวดล้อม (EIA) โดยเห็นว่า EIA นั้นแม้จะมีประเด็นเกี่ยวกับผลกระทบต่อสุขภาพอยู่ด้วย แต่ยังเป็นเพียงส่วนเล็กๆ และกรอบการพิจารณาที่ไม่ชัดเจน ดังนั้นจึงมีพัฒนาการประเมินผลกระทบทางสุขภาพให้ชัดเจนขึ้นมา แนวทางนี้ได้รับการพัฒนามาจากประเทศแคนาดา และ นิวซีแลนด์

  2. แนวทางที่ 2 นั้นมีการพัฒนา HIA ขึ้นมาจากแนวคิดนโยบายสาธารณะเพื่อสุขภาพ เพื่อเป็นกระบวนการเรียนรู้เพื่อประกอบการตัดสินใจในเชิงนโยบายหรือแผนงานโครงการของรัฐบาลหรือองค์กรท้องถิ่น ดังนั้น ด้วยแนวทางนี้จึงมีการทำ HIA ที่แยกออกมาจาก EIA แนวทางนี้ได้รับการพัฒนาขึ้นในประเทศอังกฤษและเนเธอร์แลนด์

สำหรับประเทศไทยนั้น แนวคิด HIA ได้เกิดขึ้นจากเจตจำนงในการปฏิรูประบบสุขภาพ การพัฒนา HIA ในประเทศไทยจึงเป็นไปตามแนวทางที่ 2 หรือ การพัฒนาจากแนวคิดนโยบายสาธารณะเพื่อสุขภาพ และแน่นอนว่าสำหรับประเทศไทยแล้วย่อมเป็นการยากที่จะสามารถพัฒนา HIA มาจากแนวทางการประเมินผลกระทบทางสิ่งแวดล้อม หรือ EIA เพราะโดยตัวของ EIA นั้นก็ยังมีประเด็นที่ยังไม่ได้รับการยอมรับและยังมีการตั้งคำถามอย่างมากต่อในวิธีการ กรอบการศึกษา และกระบวนการศึกษาของ EIA เอง

ฐานคิดสำคัญของ HIA

หากมองผ่านๆ HIA. ก็ตรงไปตรงมาว่า คือการศึกษาผลกระทบทางสุขภาพ ซึ่งก็ไม่น่าจะทำได้ยาก หาผู้เชี่ยวชาญมากลุ่มหนึ่ง พร้อมงบประมาณในการศึกษาวิจัย ลงศึกษาผลกระทบในชุมชน แล้วนำเสนอเป็นข้อเสนอแนะเชิงนโยบายต่อผู้มีอำนาจ ซึ่งก็แล้วแต่ผู้มีอำนาจจะตัดสินใจอย่างไร เช่นนี้แล้ว HIA ก็คงไม่ต่างจาก EIA ในปัจจุบันที่มีฐานะเหมือนกองกระดาษที่เย็บเล่มมากกว่าการเป็นเครื่องมือทางสังคมในการสร้างองค์ความรู้ เสริมความเข้มแข็งให้กับชุมชน และลดความขัดแย้งอันเนื่องมาจากผลประโยชน์ที่ไม่ตรงกัน

ดังนั้นหลักการที่สำคัญข้อหนึ่งของ HIA. ที่แตกต่างจาก EIA. ก็คือ HIA. ไม่ใช่กระบวนการขออนุมัติในการดำเนินในระดับโครงการเช่นเดียวกับ EIA. แต่ HIA. เป็นเครื่องมือในการสร้างกระบวนการการเรียนรู้ เพื่อประกอบการตัดสินใจในทุกระดับ คือทั้งในระดับชุมชนจนถึงระดับรัฐบาล แปลว่าไม่ใช่รัฐบาลเท่านั้นเป็นผู้ตัดสินใจเหมือนกรณี EIA. เพราะหากเป็นเช่นนั้นแล้วการยอมรับในผลการตัดสินใจนั้นก็ย่อมมีปัญหาระแวงได้ง่าย และอาจเกิดการประท้วงไม่ยอมรับผลการศึกษาตามมาได้ ประเภทที่ว่า “หากเปลี่ยนให้เอาความเสี่ยงมาผ่านหัวกระไดบ้านคุณบ้าง คุณจะเอาไหม”แต่ถ้าเป็นกระบวนการตัดสินใจในทุกระดับอย่างร่วมกับรับรู้ ร่วมกันศึกษา และร่วมกันตัดสินใจ หาทางออกอย่างมีส่วนร่วมแล้ว คำตอบก็ย่อมเป็นที่ยอมรับได้มากกว่า ชาวบ้านนั้นมีเหตุมีผลหากรัฐบาลมีเหตุมีผลด้วย แล้วความขัดแย้งแบบท่อก๊าซ หินกรูด-บ่อนอก ท่อก๊าซจะนะ เหมืองโปแตสอุดร ก็คงไม่เกิด

ตัวอย่างกรณีศึกษาที่ควรทำ HIA ในประเทศไทย

สำหรับประเทศไทย ในภาวะของการเร่งพัฒนาประเทศที่มีการพัฒนาอย่างไม่ลืมหูลืมตามาตลอด 40 ปีตั้งแต่แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติฉบับที่ 1 ในปี 2504 และยังเร่งรัดพัฒนาในทิศทางเน้นหนักอุตสาหกรรม ไล่ให้ทันตะวันตกนั้น ได้ส่งผลกระทบต่อสุขภาวะของคนไทยอย่างมาก โดยเฉพาะคนไทยในชนบทที่เป็นผู้เสียสละมาตลอดทุกยุคทุกสมัย

กรณีท่อก๊าซไทย-มาเลเซีย ที่อำเภอจะนะ จังหวัดสงขลา ที่ถึงขนาดมีการสลายม็อบจนมีการบาดเจ็บทั้งทางร่างกายและมีบาดแผลในจิตใจจากคนตัวเล็กๆ ที่ไม่ได้รับความเป็นธรรมแล้วยังถูกอำนาจรัฐรังแก การคัดค้านเพื่อปกป้องชุมชน วิถีวัฒนธรรมมุสลิม และทรัพยากรธรรมชาติให้รอดพ้นจากนิคมอุตสาหกรรมขนาดใหญ่นับหมื่นไร่ที่กำลังจะตามมา

กรณีการเรียกร้องให้มีการเปิดประตูเขื่อนปากมูลทั้ง 8 บาน เพื่อฟื้นฟูชีวิตและธรรมชาติแห่งแม่น้ำมูลที่จังหวัดอุบลราชธานีซึ่งถูกปิดลงไปนาน 10 ปี การเลือกระหว่างไฟฟ้าเพื่อคนเมือง หรือปูปลาเพื่อเป็นอาหารสำหรับคนชนบทตลอดลำน้ำแม่มูล

กรณีบ่อกำจัดขยะราชาเทวะ จังหวัดสมุทรปราการ ทำให้สุขภาพที่ย่ำแย่ของชุมชนรอบบ่อขยะ เพราะบริษัทได้รับจ้างสภากรุงเทพมหานครกำจัดขยะถึงวันละ 1,500 ตัน และความขัดแย้งรุนแรงถึงขั้นที่แกนนำการคัดค้านถูกยิงเสียชีวิต สิ่งเหล่านี้ส่งผลกระทบลึกถึงระดับสุขภาวะทางจิตวิญญาณของผู้คนที่นั่น

กรณีกลุ่มเกษตรกรชาวสวนส้มในอำเภอหนองเสือ จังหวัดปทุมธานีที่ได้รับผลกระทบจากมลพิษจากโรงไฟฟ้าวังน้อย จนต้นส้มเสียหาย สวนส้มขาดทุน ส่งผลกระทบกับคนทั้งตำบลให้มีฐานะแย่ลง และแน่นอนว่าเมื่อฐานะไม่ดี ย่อมส่งผลต่อสุขภาพอย่างแน่นอน

กรณีเก่าแก่อย่างโรงไฟฟ้าแม่เมาะ จังหวัดลำปาง ที่ชาวบ้าน 8 หมู่บ้านได้รวมตัวจัดทอดผ้าป่าตั้งกองทุนสุขภาพ และได้ซื้ออุปกรณ์ช่วยการหายใจไว้ในชุมชน เพราะแม้มีบัตรทองที่รักษาฟรี แต่การที่ไปทำงานไม่ได้ รายได้ที่ขาดหายไป คนแก่ที่อ่อนแอจนเป็นภาระแก่ชุมชน ใครจะช่วยบรรเทาความทุกข์นี้ที่ยาวนาน

กรณีชาวมาบตาพุด จังหวัดระยอง ได้คัดค้านการสร้างโรงไฟฟ้าถ่านหินที่จะถมทะเลสร้างในนิคมอุตสาหกรรมมาบตาพุดขึ้นมาอีกโรง เพราะจะทำให้ปัญหามลพิษที่หนักอยู่แล้ว สาหัสขึ้นอีก

กรณีการคัดค้านการทำเหมืองแร่โปแตสในอำเภอกุมภวาปีและอำเภอเมือง จังหวัดอุดรธานี ซึ่งให้บริษัทข้ามชาติมาทำเหมืองแร่ใต้ดิน ซึ่งย่อมส่งผลต่อน้ำใต้ดินและน้ำผิวดิน ความแห้งแล้งที่จะตามมา ความเค็มจากเกลือที่ตกค้าง ชีวิตชาวนาชาวสวนที่พึ่งพาน้ำจืดกับเหมืองเกลือจะไปด้วยกันได้อย่างไร

กรณีที่ชาวอำเภอเชียงของและเชียงแสน จังหวัดเชียงราย คัดค้านการระเบิดแก่งหินในแม่น้ำโขง เพื่อเป็นเส้นทางเดินเรือ แต่จะทำให้แหล่งที่อยู่เพาะฟักตัวอ่อนของปลาหมดไป ซึ่งเท่ากับเป็นการทำลายระบบนิเวศน์และวิถีชีวิตของชุมชนท้องถิ่น วิถีชีวิตที่เรียบง่ายและเกื้อกูลกับธรรมชาติ

กรณีที่รัฐบาลจะออกร่างพระราชบัญญัติยา ซึ่งแยกผู้ให้การรักษา คือ แพทย์ และผู้จ่ายยา คือเภสัชกรออกอย่างชัดเจน และอาจส่งผลกระทบทั้งเชิงบวกและเชิงลบต่อประชาชน

กรณีนโยบายการอนุญาตให้เปิดสถานบริการบันเทิงยามราตรีถึงตี 2 การโฆษณาและส่งเสริมการขายเหล้า เบียร์ ปัญหาอุบัติเหตุเมาแล้วขับ การทำร้ายร่างกาย การมอมเมาเยาวชน ปัญหายาเสพติด ควรมีข้อเสนอทางนโยบายเพื่อสุขภาพอย่างไร

การแก้ไขกฎหมายว่าด้วยหลักเกณฑ์ในการทำแท้งได้ถูกต้องตามกฎหมาย ซึ่งอาจต้องศึกษาทั้งกรณีที่มีการแก้ไขหรือไม่มีการแก้ไขกฎหมายแล้วได้นำมาสู่ขนาดปัญหาการทำแท้งและ ผลกระทบทางสุขภาพเพียงไร

กรณีแนวคิดการเปิดบ่อนการพนันเสรีในประเทศไทย ในมุมหนึ่งเพื่อลดการไหลออกของเงินตราและเก็บภาษีได้มากขึ้น แต่ในอีกมุมหนึ่งด้านสุขภาพจะเป็นอย่างไร

ความเป็นไปได้และอุปสรรค

ความยากลำบากของการประเมินผลกระทบด้านสุขภาพในสังคมไทยนั้นมีความยากทั้งใน 2 ระดับกล่าวคือ

  1. ระดับนโยบาย ซึ่งเชื่อว่าการที่ร่างพระราชบัญญัติสุขภาพแห่งชาติได้กำหนดเรื่อง HIA. เป็นหนึ่งในการปฏิรูประบบสุขภาพนั้น มีส่วนสำคัญอย่างยิ่งที่ทำให้พระราชบัญญัติฉบับนี้ คลอดยาก รัฐบาลที่พูดว่าจะสนับสนุนร่างพระราชบัญญัติฉบับนี้เป็นเสมือนการหาเสียงเรียกคะแนน แต่ไม่เอาจริง เพราะยังมองผลประโยชน์ของภาครัฐเป็นตัวตั้งมากกว่ากระบวนการมีส่วนร่วมของประชาชน และที่สำคัญนโยบายหรือโครงการที่มีผลกระทบต่อสุขภาพประชาชนนั้นส่วนใหญ่เป็นโครงการของภาครัฐทั้งสิ้น

    และในอนาคตเมื่อไม่อาจทัดทานกระแสการปฏิรูประบบสุขภาพได้ ก็อาจมีการแปรญัตติจนสาระสำคัญในร่างพระราชบัญญัติผิดเพี้ยนไปจากฉบับเดิม ทั้งๆ ที่สาระนั้นได้มาจากการมีส่วนร่วมในการแสดงความคิดเห็นและการร่วมกันร่างจากภาคประชาชน

    หากไม่มีตัวกฎหมายเพื่อเป็นกรอบบังคับให้ส่วนราชการและภาคเอกชนต้องมีการศึกษาผลกระทบทางสุขภาพต่อโครงการหรือนโยบายที่มีผลกระทบต่อสุขภาพแล้ว ถามว่า ใครจะเสียเวลามาทำการศึกษา ทั้งยังเกิดความยุ่งยากมากขึ้นอีกหลายเท่าจากการที่ต้องสร้างกระบวนการมีส่วนร่วมจากภาคประชาชน การศึกษาที่มีอยู่หรือจะเกิดขึ้นนั้นก็จะเป็นเพียงกระบวนการที่แยกส่วนโดยสิ้นเชิงกับกระบวนการตัดสินใจเพื่ออนุมัติโครงการ เช่นนี้แล้วย่อมไม่สามารถแก้ปัญหาความขัดแย้งกับประชาชนจากการดำเนินโครงการหรือนโยบายได้

  2. ระดับการศึกษาผลกระทบทางสุขภาพ ซึ่งต้องอาศัยทั้งองค์ความรู้ที่มองสุขภาพในมิติที่กว้างและครอบคลุมทั้งผลกระทบทางกาย จิต สังคม และจิตวิญญาณ รวมทั้งต้องอาศัยกระบวนการที่มีศาสตร์และศิลป์ของการสร้างการมีส่วนร่วม การระดมพลังทางความคิดของผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง การเจรจาประนีประนอมด้วยเหตุและผล รวมทั้งการยกระดับฐานคิดของคู่กรณีให้ก้าวพ้นจากผลประโยชน์ส่วนตนไปสู่ผลประโยชน์ของสังคมโดยรวม ซึ่งองค์ความรู้และทักษะเชิงกระบวนการในลักษณะนี้นั้น ล้วนต้องการการเติมเต็มอีกมาก

โรงพยาบาลชุมชนกับ HIA.

โรงพยาบาลชุมชนถือว่าเป็นพื้นที่ของการทดลองและการวิจัยที่มีค่ายิ่ง โรงพยาบาลชุมชนมีความใกล้ชิดกับชุมชน มีศักยภาพทางวิชาการที่เป็นแหล่งความคิดความรู้ให้กับชุมชนได้ มีองค์กรที่เป็นอิสระในการสร้างสรรค์งานได้หลากหลายไม่ติดกรอบ ดังนั้นเพื่อนผองน้องพี่ชาวโรงพยาบาลชุมชนคนไหนที่มีแรงจะลองศึกษาผลกระทบทางสุขภาพจากโครงการแปลกๆ ในอำเภอของเราเอง อาจเป็นโครงการหรือโรงงานที่มีอยู่แล้วก็ได้ ด้วยความรู้เท่าที่เรามีอยู่ ประสานกับเครือข่ายผู้รู้หรือนักวิชาการอิสระในจังหวัด สร้างเวทีการมีส่วนร่วมของชุมชนในการแสวงหาความจริงและประเมินผลกระทบ รวมทั้งการมองหาทางออกที่ควรจะเป็น ไม่จำเป็นต้องสมบูรณ์เหมือนงานวิจัยระดับปริญญาเอก ขอแค่ได้เริ่มต้นก็ยอดเยี่ยมน่านับถือในความกล้าหาญเอาจริงแล้ว เพราะองค์ความรู้และประสบการณ์ที่ได้ลองศึกษา HIA นั้นเป็นสิ่งที่มีค่าที่สุด หากมีสัก 10 บทเรียน เชื่อได้แน่ว่า การสถาปนาแนวคิด HIA ให้สังคมยอมรับจะสัมฤทธิ์ผลง่ายขึ้นมิติทางสุขภาพที่กว้างขวางนั้นไม่ง่าย ลำพังการประเมินผลกระทบทางร่างกาย (physical) นั้นคงไม่ยาก แต่ก็ไม่ง่ายเสมอไปเช่นกรณีของ chronic low dose exposure การประเมินผลการทบทางจิตใจ (mental) นั้นละเอียดอ่อนและยากมากขึ้น นอกจากความเครียดจากการเปลี่ยนแปลงวิถีชีวิตแล้ว ความสามารถในการปรับตัว หรือความสับสนในวิถีวัฒนธรรมก็สำคัญ การประเมินผลกระทบต่อสุขภาพชุมชน หรือ social health นั้นยิ่งยาก เช่นการเข้ามาของโครงการนั้นจะนำมาสู่ความแตกแยกในชุมชนหรือไม่ เกิดการเปลี่ยนแปลงโครงสร้างของครอบครัว วิถีวัฒนธรรมจากการพัฒนาทำให้การพึ่งพาและเกื้อกูลในชุมชนลดลง การอพยพของแรงงานต่างถิ่นเข้ามา ความเข้มแข็งขององค์กรชุมชนในการเผชิญหน้ากับการเปลี่ยนแปลงเป็นต้น

และสุดท้าย คือมิติของสุขภาพทางจิตวิญญาณ หรือ spiritual health ซึ่งยังคงต้องใช้เวลาในการพัฒนาตัวชี้วัดและทำความเข้าใจความหมายของมิติด้านนี้ การพัฒนาหรือโครงการบางอย่างอาจทำให้ผู้คนในชุมชนนั้นที่เคยยึดมั่นในคุณค่าของการเกื้อกูล การแบ่งปัน และศรัทธาต่อความดีงามและศาสนาเปลี่ยนไปก็ได้ ทำให้ชุมชนนั้นเปลี่ยนเป็นชุมชนที่เห็นแก่เงิน เห็นแก่ตัว ต่างคนต่างอยู่ คุณธรรมเปลี่ยนไป ทุกบ้านต้องติดลูกกรงเหล็กดัด ความรู้สึกถึงการเปลี่ยนชุมชนก็เสื่อมสลายลงไป คนด้อยโอกาสในชุมชนที่เดิมเคยได้รับการดูแลแม้ต่างคนต่างยากจนกลับถูกทอดทิ้ง สิ่งเหล่านี้คือผลพวงของการพัฒนาที่ส่งผลต่อสุขภาพทางจิตวิญญาณครับ

ตัวอย่างลักษณะนี้มีให้เห็นได้ไม่ยากในสังคมไทย ดังนั้นหากแต่ละโรงพยาบาลชุมชนได้ศึกษา หาความรู้ ทดลองความจริงของกระบวนการ HIA ในปัญหาใกล้ตัวแล้ว จะเป็นมิติใหม่ของการสาธารณสุขไทย

ชีวิตในโรงพยาบาลชุมชนมีเสรีภาพมากมายที่เราจะทำอะไรก็ได้ มีงานที่ท้าทายมากมายที่ไม่มีใครบุกเบิก มีโอกาสที่จะได้เรียนรู้เท่าที่จิตใจยังแสวงหา มีรสชาติในชีวิตที่เราเป็นผู้ลิขิตเอง แม้ว่างานบริการรับซ่อมสุขภาพทุกรูปแบบจะยังเป็นภาระที่หนักอึ้งเพราะปัญหาการขาดแคลนแพทย์หรือวิชาชีพอื่นๆ ในโรงพยาบาลชุมชนที่ยังไม่มีวี่แววที่จะแก้ไขได้โดยเร็ว แต่นี่ก็เป็นอุปสรรคที่ต้องผ่าฟัน ขอให้เพื่อนผองน้องพี่มีพลังและจิตวิญญาณของการแสวงหาร่วมสร้างสรรค์สิ่งดีให้สังคมไทย โดยเฉพาะในประเด็นการผลักดันให้เกิดการประเมินผลกระทบทางสุขภาพ (HIA) เพื่อให้เกิดนโยบายสาธารณะเพื่อสุขภาพในการลดและป้องกันความเสี่ยงด้านสุขภาพที่ต้นเหตุ

Comment #1ผลกระทบด้านสุขภาพเกี่ยวกับผู้สูงอายุฯ
นางสมใจ ด้วงพิบูลย์
Posted @December,09 2016 19.16 ip : 118...203

รูปแบบการประเมินผลกระทบทางด้านสุขภาพ

Comment #2
Posted @September,04 2017 10.57 ip : 108...31

coach outlet adidas superstar ralph lauren shirts coach outlet online michael kors outlet online ralph lauren uk oakley sunglasses outlet cheap oakley sunglasses ralph lauren uk polo ralph lauren cheap ray ban sunglasses christian louboutin outlet christian louboutin shoes polo outlet canada goose jackets ugg outlet ugg outlet oakley sunglasses ugg outlet polo ralph lauren canada goose outlet store michael kors outlet clearance oakley sunglasses wholesale adidas yeezy oakley sunglasses for men ralph lauren outlet michael kors outlet online longchamp coach outlet online mont blanc polo ralph lauren sale cheap ray ban sunglasses pandora outlet coach outlet online christian louboutin sale canada goose outlet polo outlet ralph lauren polo shirts coach factory outlet christian louboutin sale coach outlet canada christian louboutin canada goose jackets yeezy boost 350 v2 nike shoes coach outlet online coach outlet fred perry tory burch sandals michael kors outlet clearance mcm backpack lacoste clothing pandora bracelet oakley sunglasses mont blanc outlet coach factory outlet michael kors handbags adidas outlet online ray ban sunglasses on sale canada goose polo outlet michael kors outlet clearance air jordan shoes kate spade handbags ralph lauren outlet oakley sunglasses wholesale true religion jeans tory burch outlet stores nike shoes michael kors outlet coach outlet online coach factory outlet mont blanc outlet michael kors outlet coach outlet online canada goose polo ralph lauren outlet ugg boots coach factory outlet coach outlet pandora outlet store coach factory outlet cheap jordans valentino outlet store canada goose cheap ugg boots coach factory outlet jordan retro shoes ed hardy outlet mbt shoes outlet ugg boots fitflops sandals cheap authentic nba jerseys coach outlet uggs outlet coach outlet online christian louboutin outlet michael kors handbags pandora rings ralph lauren outlet longchamp outlet fitflop sale lebron james shoes coach outlet moncler outlet online michael kors outlet online store nike outlet store canada goose outlet coach outlet pandora jewelry sale coach outlet fitflops sale michael kors outlet online canada goose outlet online cheap snapbacks coach factory outlet polo ralph lauren coach outlet store online puma outlet polo shirts true religion jeans ugg boots ugg outlet canada goose jackets true religion outlet store mulberry bags yeezy boost moncler outlet michael kors outlet clearance nike outlet hermes belts outlet michael kors outlet polo ralph lauren outlet true religion jeans sale coach outlet michael kors outlet clearance ray ban sunglasses polo ralph lauren outlet moncler jackets canada goose jackets nike shoes outlet pandora charms pandora jewelry polo ralph lauren prada outlet stores michael kors outlet ralph lauren uk asics running shoes nike shoes pandora outlet canada goose outlet longchamp outlet online moncler outlet polo ralph lauren michael kors outlet online ray ban sunglasses air jordan retro kate spade sale giuseppe zanotti shoes ralph lauren michael kors outlet online adidas outlet ralph lauren outlet jordan shoes coach outlet polo ralph lauren ralph lauren outlet valentino shoes coach canada cheap nba jersey ugg boots ugg outlet lacoste shoes ugg outlet coach outlet store online coach outlet online cheap jordans coach outlet polo ralph lauren outlet polo ralph lauren cheap jerseys wholesale cheap uggs mlb jerseys wholesale oakley sunglasses wholesale ugg outlet nike shoes ugg outlet fitflops clearance christian louboutin outlet michael kors outlet online polo shirts men oakley sunglasses nike outlet store adidas outlet nike trainers nike outlet store yeezy boost 350 adidas outlet store mlb jerseys michael kors outlet canada goose outlet store michael kors outlet pandora charms canada goose jackets ugg boots coach outlet online cheap jordan shoes moncler jackets polo outlet cheap oakley sunglasses ray ban sunglasses polo outlet nike outlet ralph lauren shirts prada outlet store michael kors outlet jordan retro mulberry handbags true religion outlet michael kors handbags sale michael kors outlet lacoste polo canada goose outlet coach outlet michael kors outlet store kate spade outlet online store pandora outlet michael kors outlet online michael kors outlet clearance michael kors outlet adidas nmd mlb jerseys polo outlet fred perry polo polo ralph lauren oakley sunglasses wholesale cheap ray bans sunglasses cheap jerseys ugg outlet ray ban sunglasses polo ralph lauren fred perry polo shirts michael kors handbags clearance kate spade handbags coach outlet online polo outlet ugg boots polo ralph lauren outlet online adidas ultra boost pandora charms mont blanc pens ralph lauren uk adidas shoes for women cheap nhl jerseys ralph lauren adidas yeezy michael kors outlet mlb jerseys wholesale polo ralph lauren outlet online canada goose outlet coach outlet online canada goose outlet store coach factory outlet online mulberry bags ugg boots ugg outlet snapbacks wholesale coach outlet online cheap mlb jerseys lacoste shirts moncler sale cheap jordan shoes ugg boots ugg boots coach outlet online cheap oakley sunglasses cheap nike shoes hermes outlet canada goose jackets fitflops sale clearance canada goose outlet cheap ray ban sunglasses mont blanc pens polo ralph lauren prada outlet ugg boots mcm bag canada goose jackets uggs outlet coach outlet pandora jewelry michael kors outlet mont blanc pens mulberry uk canada goose jackets nike shoes outlet christian louboutin shoes coach factory outlet adidas yeezy shoes ugg outlet fitflops shoes ugg boots kate spade outlet polo ralph lauren true religion outlet kate spade outlet store mbt outlet ralph lauren outlet canada goose outlet nike outlet store nba jersey michael kors outlet clearance cheap ray bans fred perry polo shirts michael kors outlet clearance coach factory outlet air jordan 4 lunette ray ban michael kors outlet store ralph lauren uk cheap oakley sunglasses tory burch handbags oakley sunglasses pandora outlet michael kors outlet clearance tory burch outlet online mont blanc pens for sale polo ralph lauren michael kors outlet online canada goose jackets nike shoes for men ugg boots polo outlet michael kors outlet store pandora rings ugg outlet adidas shoes ray ban pas cher michael kors outlet online kate spade outlet online polo ralph lauren outlet cheap jordans fitflop sandals ray ban sunglasses true religion outlet fred perry clothing cheap uggs michael kors outlet online michael kors outlet stores cheap jordans kate spade purses kate spade bags ray ban sunglasses outlet coach outlet online cheap jordans for sale michael kors handbags polo ralph lauren factory store polo ralph lauren ralph lauren uk ralph lauren shirts michael kors outlet clearance nike shoes on sale giuseppe zanotti outlet nike shoes cheap ugg boots ray bans sunglasses outlet ralph lauren polo michael kors outlet online polo outlet polo ralph lauren outlet vintage nhl jerseys michael kors outlet online hermes outlet cheap nfl jerseys polo ralph lauren pas cher mulberry handbags ralph lauren polo pandora outlet michael kors outlet online canada goose outlet coach outlet store online true religion outlet online polo ralph lauren outlet polo shirts nike outlet michael kors outlet prada outlet online prada outlet kate spade outlet puma shoes michael kors outlet pandora outlet yeezy boost 350 oakley sunglasses wholesale michael kors outlet clearance ugg outlet pandora jewelry longchamp outlet store mbt shoes oakley sunglasses michael kors outlet nike shoes for men longchamp bags canada goose cheap uggs pandora jewelry outlet coach outlet coach outlet online christian louboutin shoes nike factory outlet adidas yeezy shoes polo ralph lauren outlet online coach outlet mont blanc outlet polo ralph lauren shirts ray ban sunglasses for men fred perry polo nhl jerseys coach factory outlet cheap ugg boots polo ralph lauren coach factory outlet canada goose jackets canada goose jackets coach factory outlet mulberry outlet michael kors outlet air jordan 4 retro michael kors outlet clearance ray ban sunglasses coach outlet store online adidas yeezy boost polo outlet ugg outlet coach factory outlet longchamp outlet nike shoes michael kors outlet online michael kors handbags kate spade outlet store ugg outlet online ray ban sunglasses outlet ugg outlet true religion outlet ugg outlet michael kors outlet christian louboutin sale christian louboutin shoes hermes birkin ralph lauren fred perry shirts ugg outlet oakley sunglasses wholesale nike shoes oakley sunglasses wholesale asics outlet adidas yeezy shoes kate spade sale valentino shoes coach factory outlet ugg boots uggs outlet canada goose jackets sale true religion jeans michael kors outlet online valentino outlet store michael kors outlet ralph lauren outlet pandora charms longchamp handbags fitflops sale clearance yeezy boost polo outlet polo ralph lauren outlet polo ralph lauren polo shirts coach outlet store online cheap ugg boots oakley sunglasses michael kors outlet online ultra boosts kate spade bags christian louboutin shoes adidas yeezy boost christian louboutin pandora rings nike outlet store coach factory outlet ugg outlet coach factory outlet polo ralph lauren outlet nike outlet pandora outlet nike shoes for women tory burch outlet pandora jewelry ugg outlet mlb jerseys polo ralph lauren ralph lauren uk canada goose ralph lauren ugg boots ralph lauren pas cher ralph lauren uk michael kors outlet ugg outlet coach outlet online nfl jerseys coach outlet store online polo outlet ralph lauren ray ban sunglasses oakley sunglasses true religion outlet store ralph lauren uk oakley sunglasses coach outlet online valentino outlet michael kors michael kors outlet christian louboutin uk ugg outlet ugg outlet air jordan shoes oakley sunglasses ugg outlet tory burch handbags cheap mlb jerseys canada goose outlet polo ralph lauren michael kors outlet pandora charms mont blanc pens oakley sunglasses wholesale mbt shoes clearance outlet coach outlet adidas shoes for men yeezy shoes moncler jackets mont blanc outlet polo ralph lauren ugg boots ralph lauren cheap ugg boots nike outlet coach outlet online ralph lauren outlet michael kors outlet online canada goose outlet ray ban tory burch shoes michael kors outlet online michael kors outlet online moncler jackets cheap mlb jerseys pandora jewelry coach outlet online ralph lauren cheap ray ban sunglasses pandora jewelry asics shoes canada goose outlet cheap oakley sunglasses canada goose outlet store mbt shoes ralph lauren canada goose outlet canada goose jackets polo ralph lauren canada goose outlet canada goose outlet store ugg outlet ed hardy fitflops sale clearance kate spade handbags fred perry outlet tory burch outlet michael kors outlet pandora jewelry kate spade outlet mont blanc kate spade outlet fitflop sandals coach factory outlet oakley sunglasses wholesale kate spade handbags coach outlet store online coach outlet clearance polo ralph lauren michael kors outlet coach factory outlet coach factory outlet adidas superstar shoes canada goose outlet cheap ray ban sunglasses polo outlet stores coach factory outlet canada goose jackets pandora bracelet canada goose outlet ralph lauren polo nike air jordan 4 ralph lauren polo michael kors outlet clearance polo outlet lacoste outlet ugg outlet longchamp outlet ralph lauren outlet michael kors outlet store oakley sunglasses wholesale adidas nmd r1 christian louboutin fitflops outlet mcm outlet canada goose cheap oakley sunglasses cheap oakley sunglasses adidas outlet online pandora jewelry prada outlet store ralph lauren outlet ugg outlet coach outlet store online cheap ugg boots ralph lauren outlet coach outlet online valentino outlet coach factory outlet online polo outlet ugg outlet online kate spade handbags adidas yeezy shoes michael kors outlet clearance christian louboutin outlet fitflops sale clearance michael kors handbags giuseppe zanotti sneakers christian louboutin outlet polo outlet ralph lauren coach outlet pandora bracelet fred perry clothing polo outlet michael kors outlet online true religion michael kors outlet michael kors outlet longchamp handbags ugg outlet coach outlet ugg boots oakley sunglasses lebron shoes ray ban sunglasses michael kors outlet online michael kors outlet fitflops sale polo ralph lauren outlet online adidas outlet store cheap oakley sunglasses michael kors outlet clearance tory burch outlet ray ban sunglasses wholesale air jordan shoes michael kors outlet clearance coach outlet cheap oakley sunglasses pandora outlet online michael kors outlet cheap jordans for sale mbt outlet ed hardy clothing uggs outlet pandora jewelry ugg outlet 20170904wanglili

Comment #3
Posted @September,08 2017 15.13 ip : 45...83

the north face outlet rolex oyster perpetual coach factory outlet ugg outlet online tory burch outlet canada goose canada cheap oakley sunglasses louis vuitton handbags louis vuitton uk ugg boots polo ralph lauren outlet salvatore ferragamo belt coach purses hermes belt outlet michael kors bags adidas stan smith shoes moncler jacket outlet yeezy 350 v2 michael kors handbags michael kors outlet giuseppe zanotti sneakers north face outlet supreme outlet uggs uk ferragamo shoes north face outlet uggs outlet online moncler outlet ray ban online ray ban sunglasses burberry handbags mk väska canada goose for sale ugg boots christian louboutin outlet mbt outlet ralph lauren outlet ugg sale red bottom heels ugg boots christian louboutin pas cher coach outlet rolex daytona uggs classic boots ugg boots polo ralph lauren pas cher prada outlet versace glasses birkenstock sandals coach outlet online adidas stan smith ugg boots oakley sunglasses cheap coach factory outlet fitflops shoes coach outlet michael kors outlet online ugg outlet cheap snapbacks ugg australia louis vuitton handbags manolo blahnik outlet christian louboutin outlet canada goose outlet ugg australia boots coach outlet burberry sale ralph lauren uk mlb jerseys true religion sale polo ralph lauren nike store ugg outlet ugg outlet online michael kors outlet polo ralph lauren ugg outlet adidas trainers ugg outlet michael kors outlet cheap jordans nike huarache thibaut courtois jersey ugg slippers ralph lauren outlet coach outlet ugg boots clearance ray ban sunglasses outlet nike outlet store ugg outlet store north face outlet uggs australia ralph lauren polo kate spade outlet online nike factory store michael kors handbags superdry uk louis vuitton outlet carrera sunglasses mulberry sale cheap jordan shoes cartier glasses nike huarache shoes uggs outlet ray ban sunglasses adidas yeezy ralph lauren uk michael kors outlet true religion jeans cheap jordan shoes coach factory outlet kate spade outlet store mk väska fitflops shoes mk taschen ugg boots ugg boots outlet cheap ugg boots air jordan retro louis vuitton christian louboutin shoes christian louboutin outlet michael kors outlet coach outlet online north face clearance polo outlet north face jackets uggs outlet ugg boots on sale 65% off michael kors handbags polo ralph lauren coach factory outlet burberry outlet store north face outlet polo ralph lauren outlet coach factory outlet nike factory store yeezy boost 350 hermes birkin bag louis vuitton outlet ugg australia supreme shirts michael kors handtaschen christian louboutin sale louis vuitton outlet prada outlet online new balance shoes discount nike ugg australia pandora jewelry outlet coach outlet 70% off ugg boots cheap jordans hermes birkin bag canada goose outlet uggs outlet ray ban sunglasses christian louboutin uk chaussure yeezy coach factory outlet pandora charms moncler outlet ray ban aviators uggs canada air jordan shoes canada goose outlet ugg sale michael kors outlet cheap michael kors handbags ugg boots adidas yeezy boost 350 nfl jerseys from china ugg boots ugg boots longchamp bags longchamp handbags adidas outlet moncler jacket fitflops sale kate spade outlet michael kors outlet mcm handbags burberry sale true religion outlet michael kors handtaschen ugg boots ray ban sunglasses mlb jerseys prada glasses louis vuitton outlet uggs outlet ralph lauren outlet the north face outlet nike roshe run pandora jewelry ugg boots uggs clearance cheap nfl jerseys montblanc pens occhiali da sole ray ban hermes handbags burberry sale coach factory outlet online paul pogba jersey uggs outlet pandora bracelet michael kors outlet online ralph lauren michael kors outlet coach outlet online fitflop outlet air max uk salvatore ferragamo outlet adidas nmd runner north face outlet michael kors outlet clearance cheap mlb jerseys mulberry uk coach outlet adidas trainers uk vans outlet ugg boots uk oakley sunglasses wholesale ralph lauren outlet online fitflops sandals polo ralph lauren louis vuitton outlet louis vuitton outlet burberry canada nike trainers uk ugg sale tory burch outlet pandora charms coach outlet online polo ralph lauren sale retro jordans prada outlet birkenstock sandals ugg boots outlet nike air max 95 moncler jacket ugg outlet north face jackets yeezy boost 350 gafas de sol ray ban 2017 ray ban sunglasses coach factory outlet online michael kors outlet clearance oakley vault michael kors handbags nike running fitflops sale clearance cheap ugg boots polo ralph lauren outlet michael kors outlet coach factory outlet mont blanc ballpoint pens ray ban sunglasses outlet oakley sunglasses outlet ugg sale coach factory outlet tommy hilfiger canada cheap nhl jerseys true religion jeans nike blazer nike nfl jerseys north face jackets rolex online store montre rolex homme longchamp outlet store cheap ugg boots nike air max oakley sunglasses outlet armani sunglasses michael kors canada coach outlet canada goose sale polo ralph lauren outlet burberry outlet online ralph lauren t shirt superdry clothing christian louboutin shoes louboutin outlet ralph lauren outlet ugg boots on sale michael kors handtaschen oakley sunglasses ugg factory outlet ugg boots true religion outlet air jordans cheap oakley sunglasses adidas originals kate spade sale rolex datejust 2 fitflops clearance coach outlet cheap uggs outlet michael kors outlet clearance coach factory outlet true religion jeans polo ralph lauren outlet hermes birkin handbags ugg boots on sale supreme clothing louis vuitton handbags nike shoes cheap jordan shoes polo ralph lauren uk jordan shoes cheap nba jerseys true religion jeans christian louboutin outlet fitflops shoes michael kors outlet ray ban sunglasses kate spade sale coach outlet online nfl jerseys wholesale nike outlet 30% off michael kors handbags adidas shoes ugg boots yeezy 350 v2 ugg boots outlet the north face canada goose canada ugg outlet adidas outlet clearance polo ralph lauren shirts cheap jordan shoes michael kors uk ray ban sunglasses cheap nfl jerseys ralph lauren italia coach outlet longchamp outlet online adidas outlet store uggs slippers yeezy boost 350 v2 pandora charms columbia outlet adidas wings michael kors uk burberry outlet ugg clearance ray ban sunglasses canada goose outlet birkenstock outlet ugg australia true religion uk oakley sunglasses cheap ray ban sunglasses canada goose clearance nike nfl jerseys fitflops sale moncler uk nhl jerseys wholesale prada outlet uggs outlet online cheap jerseys coach outlet cheap jordans cheap oakley sunglasses uggs outlet swarovski crystal oakley sunglasses michael kors ugg boots ugg boots outlet michael kors handbags prada handbags mac cosmetics makeup ugg boots coach outlet ugg boots authentic nfl jerseys coach outlet ray ban sunglasses red bottoms ralph lauren polo oakley sunglasses ray ban sunglasses oakley sunglasses christian louboutin shoes salvatore ferragamo north face jackets jordan shoes kate spade outlet uggs clearance ugg boots clearance dior sunglasses michael kors canada ugg boots clearance pandora jewelry ray ban uk coach bags the north face outlet uggs outlet tory burch outlet online oakley sunglasses wholesale michael kors outlet ugg canada ralph lauren españa true religion jeans cheap nfl jerseys nike factory outlet ray ban sunglasses michael kors outlet 75% off coach outlet online 70% off pandora canada d&g sunglasses tory burch outlet online ugg slippers michael kors damenuhr ugg factory outlet nike air max online under armour clearance adidas jeremy scott coach factory outlet ugg outlet ralph lauren shirts cheap oakley sunglasses converse shoes adidas soccer cleats ugg outlet montblanc pen tory burch coach factory online oakley sunglasses cheap ray ban zonnebril sale nfl jerseys coach outlet store online coach handbags coach wallets mulberry bags coach outlet online chenyingying20170909

Comment #420170912caihuali
Posted @September,12 2017 13.13 ip : 204...7

nike huarache coach outlet online michael kors outlet true religion jeans michael kors nike roshe one true religion jeans polo ralph lauren coach outlet christian louboutin uk nike shoes cheap snapbacks canada goose outlet ugg outlet michael kors outlet tory burch outlet true religion jeans ugg boots cheap nhl jerseys ugg boots longchamp handbags longchamp handbags ralph lauren outlet air max 90 coach outlet oakley sunglasses nike trainers coach outlet ugg outlet michael kors outlet clearance coach factory outlet ray-ban sunglasses coach outlet michael kors outlet kate spade outlet ray ban sunglasses tory burch outlet mulberry bags fred perry polo shirts ralph lauren sale kate spade outlet ray ban sunglasses canada goose outlet fitflops outlet coach factory outlet cheap mlb jerseys ray ban sunglasses fitflops shoes coach outlet online michael kors outlet michael kors outlet nhl jerseys polo ralph lauren kevin durant shoes hermes birkin coach factory outlet links of london coach outlet online soccer shoes tory burch outlet cleveland cavaliers jersey canada goose outlet christian louboutin outlet burberry outlet christian louboutin outlet michael kors outlet online michael kors ugg boots michael kors outlet coach outlet ray bans air max uk michael kors outlet mulberry outlet store moncler jackets ray ban sunglasses coach outlet online coach outlet online kate spade outlet chrome hearts outlet oakley sunglasses fitflops sale canada goose jackets ugg boots oakley sunglasses nike roshe michael kors ugg boots adidas outlet store fitflops ray ban sunglasses mulberry handbags ray ban sunglasses nike blazer pas cher longchamp bags nike trainers canada goose jackets canada goose jackets coach outlet online pandora jewelry michael kors outlet online ugg outlet true religion jeans true religion jeans kate spade outlet nike outlet basketball shoes oakley sunglasses ugg outlet coach outlet online kate spade handbags canada goose outlet coach outlet ralph lauren uk canada goose jackets canada goose jackets swarovski crystal swarovski crystal pandora charms yeezy boost ugg outlet football shirts oakley sunglasses chrome hearts michael kors outlet mulberry handbags nfl jerseys wholesale coach outlet jordan shoes ray ban sunglasses canada goose outlet nike air max 2015 prada outlet kobe shoes prada sunglasses pandora charms kate spade handbags ugg outlet true religion outlet oakley sunglasses michael kors ray bans coach outlet ferragamo shoes coach outlet chicago blackhawks jerseys hermes belt coach outlet online fitflops sale clearance ugg outlet mont blanc pens nba jerseys asics shoes polo outlet ugg outlet lakers jerseys michael kors outlet coach factory outlet ferragamo outlet michael kors outlet online swarovski crystal coach factory outlet mulberry outlet nike store pandora charms sale clearance michael kors handbags ralph lauren polo true religion jeans tods outlet cheap jordans coach handbags marc jacobs outlet michael kors handbags kobe bryant shoes birkenstock sandals coach outlet cheap ugg boots ralph lauren uk ralph lauren outlet michael kors handbags polo outlet ralph lauren polo cheap ray bans pandora jewelry ray ban sunglasses michael kors bags adidas trainers air max 90 true religion outlet coach outlet lebron james shoes nike shoes soccer jerseys polo outlet mbt shoes ralph lauren pas cher ugg boots ralph lauren polo mcm outlet ferragamo outlet ray ban sunglasses true religion jeans oakley sunglasses nike huarache canada goose outlet ray ban sunglasses michael kors outlet mulberry sale prada handbags lacoste polo shirts tory burch shoes oakley sunglasses wholesale adidas nmd converse shoes lacoste soldes kate spade outlet oakley sunglasses ysl outlet reebok outlet store true religion jeans ralph lauren polo canada goose outlet canada goose outlet michael kors wallets ralph lauren polo ray ban sunglasses michael kors factory outlet oakley sunglasses ugg outlet coach factory outlet coach factory outlet christian louboutin outlet longchamp bags nike store uk nike shoes oakley sunglasses wholesale michael kors handbags coach handbags michael kors outlet adidas uk canada goose michael kors handbags longchamp handbags cheap uggs michael kors outlet clearance mulberry handbags jordan shoes christian louboutin shoes swarovski outlet nike air force 1 polo ralph lauren true religion uk hermes outlet ralph lauren polo shirts coach outlet pandora jewelry kobe 9 nfl jersey wholesale michael kors outlet online futbol baratas tory burch outlet ugg outlet nike outlet store ugg boots giuseppe zanotti outlet oakley sunglasses air max 90 fitflops sale clearance coach factory outlet canada goose outlet canada goose outlet nike air max true religion jeans ugg outlet michael kors outlet ugg boots coach outlet online new balance shoes longchamp solde coach outlet polo ralph lauren canada goose jackets jordan shoes air max 90 fitflops sale clearance canada goose outlet air max trainers canada goose outlet coach factory outlet prada shoes michael kors outlet oakley sunglasses michael kors outlet louboutin shoes canada goose outlet canada goose outlet tory burch outlet oakley sunglasses longchamp pas cher ugg outlet true religion jeans uggs outlet michael kors outlet nike factory outlet lebron james shoes true religion outlet air max 1 nike free 5 canada goose outlet michael kors outlet michael kors outlet yeezy boost 350 nike foamposite coach factory outlet coach outlet adidas nmd polo ralph lauren longchamp outlet canada goose outlet michael kors outlet ray ban sunglasses oakley sunglasses coach outlet online michael kors outlet ed hardy clothing coach outlet online swarovski crystal cheap snapbacks montblanc pens mulberry bags ray ban sunglasses coach outlet online birkenstock outlet longchamp pliage true religion outlet kate spade outlet burberry outlet supra shoes ferragamo shoes cazal sunglasses reebok trainers coach outlet mulberry handbags polo outlet cheap jordans ferragamo shoes oakley sunglasses canada goose jackets ugg outlet polo ralph lauren coach outlet canada christian louboutin outlet coach outlet store online herve leger outlet tory burch outlet ugg boots michael kors factory outlet longchamp outlet ferragamo shoes mac cosmetics coach outlet michael kors handbags uggs outlet polo shirts tory burch outlet polo outlet burberry outlet coach outlet coach outlet coach outlet salomon shoes ugg outlet bottega veneta outlet canada goose outlet cheap jerseys coach outlet burberry outlet christian louboutin shoes hermes outlet coach outlet online ferragamo outlet coach outlet online coach outlet online air max uk christian louboutin outlet cheap jordans nike roshe run michael kors christian louboutin online michael kors handbags thomas sabo canada goose jackets ugg outlet ugg boots christian louboutin outlet ray ban sunglasses cheap jordans ugg outlet oakley sunglasses true religion jeans longchamp solde cheap uggs swarovski outlet christian louboutin shoes nfl jersey wholesale oakley sunglasses ecco shoes fitflops shoes fitflops valentino outlet ray ban sunglasses ugg boots mlb jerseys wholesale coach handbags canada goose outlet adidas wings soccer jerseys vans shoes nba jerseys oakley sunglasses polo ralph lauren polo ralph lauren cartier outlet longchamp outlet puma outlet air jordan 4 oakley sunglasses oakley sunglasses 20170912caihuali

แสดงความคิดเห็น

« 8666
หากท่านไม่ได้เป็นสมาชิก ท่านจำเป็นต้องป้อนตัวอักษรของ Anti-spam word ในช่องข้างบนให้ถูกต้อง
The content of this field is kept private and will not be shown publicly. This mail use for contact via email when someone want to contact you.
Bold Italic Underline Left Center Right Ordered List Bulleted List Horizontal Rule Page break Hyperlink Text Color :) Quote
คำแนะนำ เว็บไซท์นี้สามารถเขียนข้อความในรูปแบบ มาร์คดาวน์ - Markdown Syntax:
  • วิธีการขึ้นบรรทัดใหม่โดยไม่เว้นช่องว่างระหว่างบรรทัด ให้เคาะเว้นวรรค (Space bar) ที่ท้ายบรรทัดจำนวนหนึ่งครั้ง
  • วิธีการขึ้นย่อหน้าใหม่ซึ่งจะมีการเว้นช่องว่างห่างจากบรรทัดด้านบนเล็กน้อย ให้เคาะ Enter จำนวน 2 ครั้ง

เมนูหลัก

มุมสมาชิก

สมัครสมาชิก · ลืมรหัสผ่าน

แนะนำหนังสือ

The Doctor Communication HandbookThe Doctor Communication Handbook
เว็บไซท์นี้ออกแบบและทดสอบด้วยไฟร์ฟอกซ์!