Distance Learning for Family Medicine and Primary Care

การจัดการศึกษาและปรึกษาทางไกล
เพื่อสนับสนุนบริการเวชศาสตร์ครอบครัวและบริการสุขภาพปฐมภูมิ
Distance Learning for Family Medicine and Primary Care

Select language ไทย | English

About us

สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ สาขาเขตพื้นที่(สงขลา) ประสานความร่วมมือกับ สถาบันวิจัยและพัฒนาระบบสุขภาพชุมชน (สพช.) จัดทำโครงการ การจัดการศึกษาและปรึกษาทางไกลเพื่อสนับสนุนบริการเวชศาสตร์ครอบครัวและบริการสุขภาพปฐมภูมิ ขึ้น เพราะเห็นว่าเหล่านี้เป็นกลไกสำคัญอันหนึ่งที่สามารถนำมาเป็นเครื่องมือในการพัฒนาทักษะ ความรู้ด้านวิชาการและเวชศาสตร์ครอบครัวแก่ผู้ปฏิบัติงานในระบบปฐมภูมิ และเป็นการเพิ่มโอกาสแห่งการเรียนรู้และพัฒนาศักยภาพบุคลากรผู้ปฏิบัติงานบริการปฐมภูมิ ทั้งส่วนของแพทย์เวชศาสตร์ครอบครัวและพยาบาลเวชปฏิบัติครอบครัว ซึ่งจะนำมาประยุกต์ใช้ในการดูแลสุขภาพแก่ประชาชน ในพื้นที่อย่างเหมาะสมและมีประสิทธิภาพ ต่อไป

วัตถุประสงค์หลักของโครงการประกอบด้วย

  1. เพื่อสร้างและพัฒนาระบบการจัดการศึกษาทางไกล ทางด้านเวชศาสตร์ครอบครัว แก่แพทย์ และ ทีมสุขภาพระดับเครือข่ายปฐมภูมิ

  2. เพื่อนำรูปแบบไปประยุกต์ใช้ ให้เหมาะสมกับแนวทางการพัฒนาบุคลากรและการจัดบริการต่อไป

บริหารหลักสูตรโดย คณาจารย์จากเวชศาสตร์ครอบครัว โรงพยาบาลหาดใหญ่ โรงพยาบาลสงขลานครินทร์
นายแพทย์อมร รอดคล้าย แพทย์หญิงอาภาภัค เกียรติกิตติพงษ์

เมนูหลัก

มุมสมาชิก

สมัครสมาชิก · ลืมรหัสผ่าน

แนะนำหนังสือ

The Doctor Communication HandbookThe Doctor Communication Handbook
เว็บไซท์นี้ออกแบบและทดสอบด้วยไฟร์ฟอกซ์!