Distance Learning for Family Medicine and Primary Care

การจัดการศึกษาและปรึกษาทางไกล
เพื่อสนับสนุนบริการเวชศาสตร์ครอบครัวและบริการสุขภาพปฐมภูมิ
Distance Learning for Family Medicine and Primary Care

Select language ไทย | English

กระบวนการเรียนรู้โครงการพัฒนาบุคลากรเพื่อปฏิบัติงานโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล

มุมสมาชิก

กรุณาเข้าสู่ระบบเพื่อบันทึกข้อมูลการเข้าใช้งานสำหรับประเมินการเรียนรู้ online

สมัครสมาชิก · ลืมรหัสผ่าน

ประกาศสำหรับสมาชิก รพ.สต.ปัตตานี

กระบวนการเรียนรู้โครงการพัฒนาบุคลากรเพื่อปฏิบัติงานโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล

1. เรียนรู้หลักการ

เข้าฟังการบรรยาย อ่านหนังสือ ตำรา

2. ผ่านการปฏิบัติงานจริง

เรียนแล้วกลับไปทบทวนวิธีการทำงานเดิม และพัฒนาแบบ PDCA

3. ยิ่งก้าวหน้าด้วยเทคโนโลยี

 • เรียนบทเรียนใหม่ทาง TV internet ที่ www.dlfp.in.th หรือ โดยเครื่อง Video conference ที่ โรงพยาบาลสายบุรี หรือ โรงพยาบาลปัตตานี
  • หากต้องการส่งคำถาม สามารถส่งผ่านคลินิกรักษาทางไกลของ www.dlfp.in.th
  • หากต้องการถามสดด้วย skype แจ้งล่วงหน้าได้ที่ 074-282900-2
  • หรือ โทร 074-282900-2 กรณีโทรถามสด หรือ skype ให้ฟังผ่านหน้าจอตนเอง หรือ ฟังจากโทรศัพท์ (การดูจาก TV internet จะมี delay)
 • ติดตามบทเรียนใหม่จากตารางที่กำหนด
 • ถ้าประสงค์จะเข้าเรียนในชั้น ติดต่อ สจรส. มอ.
 • สามารถเปิดบทเรียนที่ผ่านไปแล้วได้ทาง www.dlfp.in.th
 • หลังจากจบ จะมีการบันทึกเป็น CD ให้อีกครั้ง

4. การทดสอบและประเมิน

 1. ประเมินการเข้าเรียนในชั้นและการเรียนรู้ Online การเรียนรู้ online สามารถเรียนสด หรือ เข้าเรียนภายหลัง โดยการดูจากบันทึกที่จะมีการบันทึกไว้ให้ แต่จะหลังจากเรียนสด 2-3 วัน
 2. ประเมิน online จะแจ้งให้ทราบในรายการหรือผ่านหน้าเว็บ
 3. ผู้ที่ไม่ได้ผ่านการประเมิน online จะมีการทดสอบโดยการนัดสอบอีกครั้ง

รพสต.

อ่านทั้งหมด »

รพสต. เรียนรู้ออนไลน์

คลินิกทางไกล

คลินิกยา

เรียนรู้ทั่วไป

รายชื่อผู้ดาวน์โหลดใบประกาศนียบัตร

จำนวน 68 คน ดังนี้ Momo,นางสุมล โตะฮิเล,นางโนรอัยดา การีนา,น.ส.มารียานี บือราเฮง,นางซารีพ๊ะ โสะ,นายแวมูฮำมัดรอเซ๊ะ เจ๊ะอาลี,นางอามีเนาะ อาหลี,น.ส.นูรอิสล์ หะยีแวเด็ง,น.ส.สุไรณี ปาเก,น.ส.สุไบดะ บือซา,นางสาวอรสา มะลี,น.ส.ซูไรดา ดอเลาะ,น.ส.ศรี หวังทอง,นางกิ่งกมล ชูพันธ์,นายพิทักษ์ สมบูรณ์,นางสุจิน วิชัย,นายอนุวาท ยามา,น.ส.มีลา มูซอลี,นายอดินันท์ หะยีสามะ,นางภัทรียา แวสามะ,นายอัดนัน กาหลง,นายอับดุลเลาะ ดาแม,น.ส.หนิสุริยานี ภูมิภัทรญาณกูร,น.ส.นาซีเราะห์ เจ๊ะซามะ,นางเสาวลักษณ์ ศรเรือง,น.ส.พาตีลาวี มะสาและ,นายสมชาติ ศักดิษฐานนท์,นายต่วนสะกรี ตวนปูเตะ,นางรัชนี นิลจันทร์,นางอำนวย เงินราษฎร์,น.ส.สุไลดา สาแม็ง,น.ส.คอลีเยาะ เฮาะมะ,นางสาววรสุภางค์ จุลการ,น.ส.อัสหม๊ะ วาเลาะ,นางมาซือนิง เจ๊ะมิง,นายแวอารีเฟ็น และมะลี,นางเบ็ญจภรณ์ สะแมบากอ,น.ส.สุวณิต เกศสุวรรณ,นางจุรีพันธ์ อินทมณี,น.ส.ฟูดีละห์ มะหะมะ,นางอามีนา กือตุ,นายอิดเรส อาบู,น.ส.ไอนา หะยีดือเระ,นายอัฐพล ภูมิภัทรญาณกูร,นางอรุณี นิเดหะ,น.ส.ดารียา ยูโซะ,นางคอลีเยาะ เจะแว,น.ส.อุษณีย์ โด,นายธีรยศ เต็มพร้อม,นางสุภรณ์ สมบูรณ์,นายมานิตย์ ครอบครอง,นายบูรฮาน ยูโซะ,นางวิไลรัตน์ ครอบครอง,น.ส.อะหลัน มะมิง,นางปาตีเมาะ อาแว,นางสารอ มูหะมะสาเล็ม,นางรวีวรรณ แก้วดำ,นางกิตติมา ยือแร,นายแวอาลี แวมะ,นายสุรินทร์ กาซอ,นางแซงซีเยาะ วาโซะ,ฮาลีเมาะ โตะนาฮุน,น.ส.รศนา ศาสน์พิสุทธิกุล,น.ส.จุฑามาศ สินประจักษ์ผล,นงนิตย์ จงจิระศิริ,อุสาห์ เพ็งภารา,โสภณ บุญพรหม,นางสาวหัสน๊ะ   ดอเลาะ